Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenOnderwijs GMW

Aanvullende voorwaarden voor studenten met een HBO-Propedeuse

Aanvullende voorwaarden voor studenten met een HBO-Propedeuse

Studenten die op basis van een propedeuse van het HBO toegelaten willen worden tot de opleidingen Psychologie, Pedagogiek of Sociologie en die niet in het bezit zijn van een VWO-diploma moeten aanvullend twee toetsen halen, die door de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen worden aangeboden. Het gaat om een Wiskundetoets en een Engels toets, beiden op VWO-niveau. Beide toetsen dienen met een voldoende (minimaal 5,5) te worden afgerond.

Informatie over de toetsen

Er zijn drie data waarop de toetsen afgenomen worden: 22 maart 2019, 26 april 2019 en 24 mei 2019. De toetsing vindt plaats aan de RUG. De examens worden op vaste tijden afgenomen: 9.00 – 11.00 uur: Wiskunde; 15.00 – 16.30 uur: Engels.

Uit welke onderdelen bestaat het examen?

Het examen bestaat uit 2 onderdelen: Wiskunde & Engels.

  • Wiskunde wordt getoetst door het maken van enkele opgaven. Rekenmachines of andere hulpmid­delen worden hierbij niet toegestaan. Voor wiskunde kun je het volgende boek bestuderen: W.M. Franken en R.A. Bouts (2002). Wiskunde voor statistiek: een voorbereiding (2e herziene druk). Bussum: Coutinho. ISBN (13) 9789062833177.
  • Engels wordt getoetst op vwo-niveau en –wijze: je moet multiple choice vragen beantwoorden over een stuk tekst. Het is hierbij niet toegestaan woordenboeken te gebruiken.
    NB Vanaf 1 september 2018 wordt voor het Engelstalig programma Psychologie het vereiste niveau van beheersing van het Engels gelijk aan de taaleis die algemeen geldt voor deze bachelor. In plaats van de hierboven genoemde toets moet men zelf een IELTS, een TOEFL- of een Cambridgetoets regelen. Zie hiervoor https://www.rug.nl/gmw/psychology/education/bachelor/aanmelding-en-toelating. Het advies is je in een vroeg stadium voor één van deze toetsen aan te melden.

Hoe lang is het resultaat geldig?

De resultaten van de individuele toetsen zijn een jaar geldig, dus alleen in het jaar dat je de toets hebt afgelegd. Heb je beide toetsen in één jaar gehaald, dan maken wij een beschikking voor toelating voor je. Deze beschikking is max. 2 jaar geldig.

Kosten

De kosten voor deelname zijn eenmalig een totaalbedrag van 50 euro, dit betekent dat je voor 50 euro beide toetsen mag maken en van beide toetsen één keer een herkansing mag doen. Het bedrag moet 1 0 werkdagen voor de toetsafname bij ons zijn bijgeschreven op onderstaand banknummer. Niet betaald, betekent geen deelname aan de toets.

Rijksuniversiteit Groningen, faculteit GMW
IBAN: NL 87 ABNA 0401 7178 01
Ovv: 120007/naam student/toelatingsexamen

Let op! Er is geen mogelijkheid tot restitutie van dit bedrag!

Herkansen

Je mag, wanneer je de toets de eerste keer niet haalt, één maal herkansen. Dat betekent ook dat wanneer je op 22 maart de toetsen niet hebt gehaald, je ze nog een tweede keer op 26 april of 24 mei mag maken. Voor de herkansing hoef je niet nogmaals 50 euro te betalen. Mocht je de toets op 24 mei voor het eerst doen, dan is er geen mogelijkheid om te herkansen en kun je een jaar later pas weer deelnemen. Verder kun je er nog voor kiezen om de beide onderdelen op verschillende data te doen, bijvoorbeeld Wiskunde op 22 maart en Engels op 26 april.

Ben je automatisch toegelaten als je de toetsen hebt gehaald?

De opleidingen Sociologie en Pedagogische Wetenschappen kennen een verplichte matchingsprocedure. Dit betekent dat iedereen die toegelaten wil worden tot de opleiding moet deelnemen. Meer informatie over matching is te vinden op: www.rug.nl/gmw/education/matching.

De opleiding Psychologie heeft een decentrale selectie. Zie voor informatie: https://www.rug.nl/gmw/psychology/education/bachelor/over-selectie.

Aanmelden

De uiterste aanmelddatum in Studielink voor

  • Psychologie is 15 januari 2019;
  • Sociologie en Pedagogische Wetenschappen is 1 mei 2019.

Vanaf 1 februari 2019 kun je je via https://nestor.rug.nl/webapps/login aanmelden voor de toetsafnames. De uiterste aanmelddata voor de toetsafnames zijn:

  • 8 maart 2019 (voor de toets van 22 maart);
  • 17 april 2019 (voor de toets van 26 april);
  • 10 mei 2019 (voor de toets van 24 mei).

Contact

Heb je een vraag over de toetsen? Neem contact met ons op via owbalie.gmw@rug.nl.

Laatst gewijzigd:07 februari 2019 11:11
printView this page in: English