Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Business School

Lifelong learning
Executive programma's Succesvolle Energietransitie met Multidisciplinaire Aanpak

Inhoud van het programma

Het executive programma ‘Succesvolle energietransitie met multidisciplinaire aanpak’ is een vijfdaags programma bestaande uit drie modules. Module 1 en 2 nemen ieder twee dagen in beslag, module 3 één dag.

Datums editie 2021

donderdag 11 en vrijdag 12 maart 2021
donderdag 15 en vrijdag 16 april 2021
vrijdag 21 mei 2021

Locatie van de programmadagen is de Energy Academy Building, Zernike Campus Groningen.


Module 1 – Energiesystemen en energievraag

We beginnen de cursus met een brede verkenning van alle aspecten van
energietransitie, waarbij we aandacht besteden aan de verschillende
soorten energie (gas, elektriciteit, warmte), de verschillende typen
activiteiten en spelers in energiesystemen (bedrijven, netbeheerders,
consumenten), de verschillende manieren om de energiesystemen te
vergroenen en de diverse typen vraagstukken die daarmee samenhangen.

Daarna gaan we dieper in op de factoren achter het energieverbruik vanuit
verschillende perspectieven: technisch, economisch en psychologisch. We
gaan daarnaast dieper in op de warmtevraag bij woningen en hoe daarin
voorzien kan worden via warmtenetwerken. Bovendien besteden we in de
eerste module aandacht aan het juridische kader waarbinnen bedrijven,
netbeheerders en consumenten moeten opereren.

De eerste module wordt afgesloten met verdere verkenning van vraagstukken
rondom energie-energietransitie in groepjes. Tijdens het executive
programma werkt u in teams om geïntegreerde oplossingen te vinden voor
vraagstukken die door de deelnemers als het meest urgent worden gezien.


Module 2 – Aanbod: techniek en markten

In de tweede module richten we ons op de aanbodkant van
energiemarkten. We bespreken technologische, economische en beleidsfactoren die van invloed zijn op het toekomstige energieaanbod. We gaan
in het bijzonder in op recente ontwikkelingen in windenergie, zonne-
energie, opslag van elektriciteit, groene gassen, informatietechnologie, de
werking van energiemarkten en de markt voor CO2 emissies.


Module 3 – Organisatie van energietransitie

Tijdens de derde module kijken we hoe de organisatie van
energiesystemen (bedrijven, markten en beleid) kan worden verbeterd om
een succesvolle energietransities te realiseren. We beginnen met het
bespreken van het concept van decentralisatie vanuit het perspectief van
energiesystemen en de economie. Daarna gaan we in op de ruimtelijke
organisatie van energietransitie, de bijdrage van energie-coöperaties en de
rol van de nationale overheid bij het realiseren van de energietransitie.

Aan het einde van het executive programma leggen de teams de laatste
hand aan hun analyse van de casussen uit de eerste module. Samen met
uw team stelt u uw eigen set aanbevelingen op en bespreekt u deze met
overige deelnemers en docenten. Hierna ontvangt u uw certificaat.

Laatst gewijzigd:20 juli 2020 12:27