Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni Support research and education Groningen University Fund

Gratama Wetenschapsprijs

Omschrijving

De Gratama Wetenschapsprijs is een aanmoedigingsprijs voor jonge en actieve wetenschappers, van de universiteiten van Leiden en Groningen, die zich onderscheiden met vernieuwend, maatschappelijk relevant en spraakmakend onderzoek.

De prijs wordt jaarlijks afwisselend toegekend aan onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Leiden voor onderzoek dat zij in een periode tot uiterlijk vijf jaar na hun promotie hebben gedaan. Dit onderzoek hoeft niet noodzakelijkerwijs aan de universiteiten van Leiden of Groningen te zijn gedaan, maar op het moment dat de onderzoekers worden voorgedragen, dienen zij aan een van deze universiteiten verbonden te zijn. De voordracht dient binnen zeven jaar na hun promotie te worden ingediend en de kandidaten mogen op het moment van de voordracht niet ouder zijn dan 40 jaar.

Betrokken wetenschapsgebieden

De Gratama Wetenschapsprijs richt zich op de volle breedte van de wetenschapsbeoefening van beide universiteiten.

Kandidaatstelling

In 2022 kan de Gratama Wetenschapsprijs aan een kandidaat van de Rijksuniversiteit Groningen worden toegekend. Elke faculteit kan één kandidaat voor de prijs aan het bestuur van het Groninger Universiteitsfonds voorstellen (zie hierna onder 'Jurering').

Nominaties dienen in de Nederlandse taal te zijn gesteld.

De sluitingsdatum voor het indienen van nominaties is 28 februari 2022.

Jurering

De genomineerde kandidaten worden beoordeeld op hun onderzoek­prestaties, die kwalitatief hoogstaand dienen te zijn, maar ook vernieuwend, maatschappelijk relevant en spraakmakend.

De beoordeling van de ingediende voorstellen geschiedt door het bestuur van het Groninger Univer­siteitsfonds. Het bestuur van het GUF legt vervolgens een niet-geprioriteerde voordracht van drie kandidaten voor aan het bestuur van de Gratama Stichting. Deze 'shortlist' van drie genomineerden wordt eind maart 2022 openbaar gemaakt.

Een jury, bestaande uit het bestuur van de Gratama Stichting en haar twee weten­schap­pe­lijke adviseurs, verbonden aan de universiteiten van Leiden en Groningen, kiest uit die voordracht de definitieve winnaar.

Bij gebrek aan gekwalificeerde voordrachten kan de prijstoekenning achterwege blijven

Uitreiking

De uitreiking van de Gratama Wetenschapsprijs vindt in Groningen plaats in de even jaren, tijdens de zomerceremonie aan het eind van het collegejaar.

Bedragen en bestedingsvoorwaarden

De Gratama Wetenschapsprijs bedraagt € 25.000 en dient door de winnaar te worden besteed aan een doel dat bijdraagt aan zijn of haar verdere wetenschappelijke ontplooiing.

Privébestedingen zijn derhalve niet toegestaan, maar bijvoorbeeld wel de bekostiging van een studiereis c.q. -verblijf, documentatie, apparatuur, of (student-) assistentie bij het onderzoek.

Het geldbedrag wordt door de Gratama Stichting op een door de betrokken universiteit op te geven rekening gestort, de controle op de bestedingen geschiedt vervolgens door de universiteit.

Ontbindende voorwaarden

De prijs is in 2011 ingesteld voor een periode van tien jaar, telkens automatisch te verlengen met eenzelfde periode. Het bestuur van de Gratama Stichting behoudt zich het recht voor de prijs bij beëindiging van eerdergenoemde periode op te heffen.

Indien in enig jaar de financiële resultaten van de Gratama Stichting niet toereikend zouden zijn, behoudt het bestuur zich het recht voor om te besluiten in het daaropvolgende jaar geen prijs toe te kennen.

Laatst gewijzigd:18 augustus 2020 09:45