Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie dhr. P.T. Pel: Geestelijken in het recht. De rechtspositie van geestelijke functionarissen in het licht van het eigen recht van kerken en religieuze gemeenschappen in de Nederlandse rechtsorde

Wanneer:do 05-09-2013 om 16:15

Promotie: dhr. P.T. Pel, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Geestelijken in het recht. De rechtspositie van geestelijke functionarissen in het licht van het eigen recht van kerken en religieuze gemeenschappen in de Nederlandse rechtsorde

Promotor(s): prof.mr.dr. F.T. Oldenhuis, prof.mr.dr. W.A. Zondag

Faculteit: Rechtsgeleerdheid

Verbeteringen rechtspositierecht kerkgenootschappen bepleit

Kerkgenootschappen dienen hun rechtspositierecht kwalitatief goed te regelen. Hier zijn verbeteringen wenselijk, vooral op het vlak van het intern-kerkelijk recht van bezwaar en beroep. Dat concludeert promovendus Pieter Pel.

Pel onderzocht hoe het zit met de rechtsposities van geestelijke functionarissen in kerkgenootschappen en religieuze gemeenschappen. Het antwoord op die vraag is uiteraard van belang voor betrokkenen, zoals: predikanten, priesters, pastoors, imams, voorgangers, pastoraal of kerkelijk werkers, c.q. allen die beroepshalve werkzaam zijn in een geestelijk ambt of functie in kerk, parochie of moskee. Maar ook voor degenen die leiding geven in de kerken, zoals kerkenraden, kerkbesturen, synodes en bisschoppen.

Kerkgenootschappen en religieuze gemeenschappen nemen in de Nederlandse rechtsorde een bijzondere plaats in. Het fundamentele recht op vrijheid van godsdienst, de neutraliteit van de overheid en de scheiding van kerk en staat markeren de wederzijdse verhoudingen. Zij vormen een erkenning van het recht van de kerken en religieuze gemeenschappen op een inrichting en organisatie volgens hun eigen theologische en religieuze uitgangspunten. Het onderzoek is juridisch van aard en consequent opgezet vanuit het duale perspectief van kerkelijk en statelijk recht. De veelheid aan kerkelijke regelingen en aan statelijke wet- en regelgeving en rechtspraak vormt een complex terrein, dat overzichtelijk aan de orde wordt gesteld. Dat maakt deze studie tevens tot een interessante kennisbron voor alle juristen en theologen die op gezette tijden met het onderwerp bezig zijn.

Pieter Pel is sinds 1985 werkzaam als advocaat. Hij heeft vele kerken en voorgangers bijgestaan met adviezen of in procedures. Hij was daarnaast o.a. bestuurslid van de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken te Kampen en is medeauteur van de nieuwe kerkorde voor de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). De dissertatie verschijnt als handelseditie bij Boom Juridische uitgevers en wordt opgenomen in de Bakelsreeks, een serie met belangrijke uitgaven op het gebied van het arbeidsrecht (ISBN 978-90-8974-823-2). Pel verrichtte zijn onderzoek bij het Groningen Centre for Law and Governance (vakgroep Privaatrecht en Notarieel recht), Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

printView this page in: English