Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsdr. R. (Roel) Jonkers

dr. R. Jonkers

Vice-decaan, Faculteit der Letteren
dr. R. Jonkers
Contact:
Faculteitsbureau Letteren:
E-mail:

Curriculum vitae Roel Jonkers

geboortedatum:14 augustus 1969 te Onna (gem.Steenwijkerwold)

uitgebreid CV d.d. 1-11-2018

wetenschappelijke werkervaring

september 2018-heden: vice-decaan Faculteit der Letteren (Ph Onderwijs en Internationalisering)

2017: Adjunct professor of the doctoral faculty of the Graduate School  and University Center’s PhD Program in speech-language and hearing Sciences, City University of New York (0-aanstelling ivm lidmaatschap promotiecommissie)

vanaf 2014: Universitair hoofddocent bij de afdeling Taalwetenschap van de Faculteit der Letteren ten behoeve van de richting Neurolinguïstiek en coördinator van het Internationale Masterprogramma Clinical Linguistics

 2003-2014: Universitair docent (1,0 fte) bij de afdeling Taalwetenschap van de Faculteit der Letteren ten behoeve van de richting Neurolinguïstiek en coördinator van het Internationale Masterprogramma Clinical Linguistics; vanaf 2011 Studieadviseur MA Speech and Language Pathology

2004-  2008: studieadviseur BA en MA Taalwetenschap en MA Speech and Language Pathology

 2000 - 2003: docent (0,45 fte) bij de afdeling Taalwetenschap van de Faculteit der Letteren ten behoeve van de richting Neurolinguïstiek en coördinator van het Internationale Masterprogramma Clinical Linguistics

1998- 2000: tijdelijk docent (0,2 fte) bij de afdeling Nederlands van de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen

1998-2000: freelance docent bij de opleiding Logopedie van de Hanzehogeschool Groningen voor het onderdeel Dyslexie

1993-1997: Onderzoeker in Oplei­ding bij de vakgroep Nederlands van de Facul­teit der Letteren van de Rijks­uni­versiteit Gro­nin­gen, gefi­nan­cierd door de stichting Taal, Spraak en Logica (NWO).

1992 - 1993:student-assistent bij de vakgroep Taalwe­ten­schap van de Rijks­uni­versiteit Gronin­gen. 

 Onderzoek:zie bijlage voor onderzoeksprojecten, publicaties, voordrachten

Onderwijs:zie bijlage voor overzicht gegeven onderwijs

 

beleidsondersteunende werkervaring

1997-2003 Beleidsmedewerker Onderzoek (0,6 fte)  bij de faculteit der Letteren van de  Rijksuniversiteit Groningen.

2000: Beleidsmedewerker Internationalisering (0,4 fte)

1997-1998:Programma-medewerker Onderzoekprogramma Dyslexie bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

bestuurlijke werkervaring

1990 - 1992: student-lid van het Faculteitsbestuur Let­te­ren van de Rijks­universi­teit Groningen. Taken: portefeuille­hou­der Onderwijs en PR & Voor­lichting.

bestuurlijke ervaring (universitair)

2018 - 2019      Lid Beoordelingscommissie NWO-SGW Vrije Competitie

2018 - heden    Voorzitter AfasieNet

2018                   Lid Program Committee en voorzitter abstract selection committee 19th Science of Aphasia Conference, Venetië (Italië)

2017 - 2018      Lid Rubicon-commissie van NWO voor alfa/gamma aanvragen

2017  -2018       Lid Commissie Onderwijstaakverdeling Faculteit Letteren

2017                  Lid Program Committee en voorzitter abstract selection committee 18th Science of Aphasia Conference. Geneve (Zwitserland)

2016: Voorzitter abstract selection committee 17th Science of Aphasia Conferenc. Venice (Italy)

2016 - heden    Lid Raad van Advies opleidingen Taalwetenschap en Toegepaste Taalwetenschap

2015: Voorzitter abstract selection committee 16th Science of Aphasia Conference. Aveiro (Portugal)

2015-2016:  lid Stuurgroep Minorenbeleid

2015:  lid klankbordgroep CLCG

2014: lid scientifc organizing committee 15th Science of Aphasia Conference, Venetië en voorzitter abstract selection committee

2014: lid Scientific Advisory Board Centrum voor Lingïstiek, VU-Brussel

2014-2015: lid commissie herprogrammering minoren

2013: lid scientific organizing committee 14th Science of Aphasia Conference, Brussel en voorzitter abstract selection committee 

2013 - heden: lid COST-Working Group Assessment & Outcomes (COST-programma Collaboration of Aphasia Trialists; ISCH1208)

vanaf 2013: Voorzitter Commissie Wetenschap Afasienetwerk

2012: lid scientific organizing committee 13th Science of Aphasia Conference, Groningen

2011: lid Scientif organizing committee 12th Science of Aphasia Conference, Barcelona (Spanje)

2010-2016: lid Facultair Onderwijs Overleg (FOO)

2010-2015: lid proefschriftcommissie BCN

2010: coördinator programma 11th Science of Aphasia Conference, Potsdam (Duitsland)

vanaf 2009: secretaris Afdelingsbestuur Taalwetenschap

2009: voorzitter Programmacommissie 10th Science of Aphasia Conference, Antalya (Turkije)

2008: voorzitter Programmacommissie 9th Science of Aphasia Conference, Chalkidiki (Griekenland)

vanaf 2006: lid Scientific Committee Science of Aphasia

vanaf 2006: lid Werkveld Advies Commissie Logopedie

vanaf2005: lid OC Research Master Linguistics

2004: deelnemer Evaluation Seminar SOCRATES-ERASMUS CD-projects 1997-2001

(15 -16 Oktober 2004, Brussel; op uitnodiging)

2003 - 2006: lid Webplatform Letteren

2000 - 2001: lid klankbordgroep Wetenschapspersoneelsbeleid RUG

1993 - 1997: lid Vakgroepsbestuur Vakgroep Nederlands

1996 - 1997: lid facultaire werkgroep World Wide Web

1995 - 1996: lid facultaire Wetenschapscommissie

1994 - 1997: voorzitter BCN-Aio-raad (aio-vertegenwoor­diging van de onder­zoeks­chool voor Behavi­o­ral and Cogni­tive Neuros­ciences)

1992 - 1997: lid facultaire PR-commissie

1987 - 1993:als student diverse bestuurlijke functies: lid Studie­richtingscom­missie, Vak­groepsbe­stuur en Dagelijks Bestuur van de Vakgroep Neder­lands, lid faculteitsraad, voorzit­ter stu­dentenfractie faculteitsraad, student-lid Faculteitsbestuur Letteren, lid Facultaire onder­wijs­commis­sie, lid commissie Letteren en Arbeids­markt, lid com­missie Toekomstoriëntatie, student-advi­seur Dis­ci­pline-orgaan Letteren en Ge­schiedenis van de VSNU, lid Universi­taire Com­missie Studen­ten­beleid

 

organisatorische ervaring

2013: organisatie Workshop Universals in the Semantic Representation of Verbs and Nouns (op uitnodiging; Leiden, 26 oktober 2013)

2008-2010: lid redactie Afasiologie. Referatenblad voor Taalpathologie

2006: lid organisatie 7th Science of Aphasia, Alghero (Italie)

vanaf 2005: lid redactie tijdschrift Stem-, Spraak- en Taalpathologie

2004: lid organisatie TABU-dag

2003: lid organisatie 4th Science of Aphasia (Internationale Afasieconferentie), Trieste (Italië), 22-27 augustus 2003

1996: organisatie Aphasietagung van de Arbeits­gemein­schaft für Aphasie­forschung und -be­handlung in Groningen (7-9 november 1996)

1995 - 1996:lid redactie Yearbook Language and Cogni­tion (En­gelsta­lige bundel met taalkundige artike­len)

1993 - 1996:mede-organisa­tior 4 TABU-dagen (lezin­genda­gen)

 

overig

2011-2013: lid Medezeggenschapsraad OBS De Lisdodde in Emmen, vanaf november 2012 voorzitter

vanaf 2013: Verkeersregelaar Gemeente Emmen

vanaf 2011: Jurylid KNSB gewest Drenthe; vanaf 2014 tevens Gewestelijk Scheidsrechter 

vanaf 2005: medewerker Bedrijfshulpverlening

2002-2006: secretaris Medezeggenschapsraad OBS De Lisdodde in Emmen.

 

opleiding

1987 - 1993:Nederlandse Taal- en Letterkunde, Rijks­uni­versiteit Gronin­gen, doctoraal­examen (cum laude); afstudeerrichting Psycholin­guïstiek

1981- 1987:Gymnasium α, Rijksscholen­gemeenschap "Jan Hen­drik Tromp Meesters" te Steen­wijk.

In bezit van Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) 

Basiscursus Regelgeving en Organisatie voor Klinisch onderzoekers (Brok            gecertificeerd door EMWO)

Sinds 1 mei 2018 in bezit Ius Promovendi

Laatst gewijzigd:09 november 2018 16:48

Contactgegevens

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
Nederland
Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
Nederland

Faculteitsbestuur; Taalwetenschap

Functie:
Vice-decaan, Faculteit der Letteren, UHD Linguïstiek
Kamer:
1315.0346
Werktijden:
maandag tot en met vrijdag
Telefoon:
Faculteitsbureau Letteren: