Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us dr. mr. H.H. (Harry) Runia

Publications

Hoofdstukken Algemene Rechtswetenschap

De 'bezitterige' koper na de levering: Enige opmerkingen over bezit en houderschap in het Ontwerp Meijers, mede bezien vanuit de regeling van de koop en het eigendomsvoorbehoud

De 'bezitterige' koper/pandgever onder eigendomsvoorbehoud: Enige opmerkingen over de regeling van het eigendomsvoorbehoud, mede naar aanleiding van het arrest Rabobank/Reuser

In het Nederlands Burgerlijk Wetboek is bezit feit én recht: Enkele grepen uit de geschiedenis van bescherming van bezit

Bescherming van bezit: Een rechtshistorische en leerstellige studie naar de wortels en de totstandkomingsgeschiedenis van de huidige regeling in art. 3:125 BW

Read more