Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenGeef uw bedrijf een impulsStagesStageloketten

Sociologie

Over Sociologie

Arbeidstevredenheid, gedoogcultuur, kortdurend ziekteverzuim, ‘zwarte scholen’,‘digitale tweedeling’, achterstandswijken, gevoelens van onveiligheid, adoptie door homoparen.

Deze opsomming van onderwerpen is op een willekeurige dag uit de krant gehaald, maar is minder willekeurig dan hij op het eerste gezicht lijkt. De onderwerpen hebben namelijk allen sterke sociologische raakvlakken. Maar wat is sociologie?

De sociologie houdt zich bezig met het verklaren van de oorzaken en gevolgen van sociale verschijnselen; ze bestudeert het functioneren van mensen in de maatschappij; ze onderzoekt en beschrijft hoe samenlevingen functioneren; ze bestudeert de kwaliteit van de samenleving; hoe de onderlinge samenhang van mensen en groepen in de maatschappij zich ontwikkelt, en wat dat betekent voor de mensen die daarin leven.

Typische onderwerpen voor sociologen gaan bijvoorbeeld over:

- Sociale organisatie , cultuur en instituties, je kunt denken aan: familie; gezin; religie; opvoeding; arbeid en politiek.

- Sociale ongelijkheid , de gelaagdheid van de samenleving, denk aan: macht en gezag; autoriteit; status; armoede; seksisme en racisme.

- Sociale veranderingsprocessen , denk aan: industrialisatie; individualisering; verstedelijking en modernisering.

- Afwijkend gedrag , neem bijvoorbeeld de recente discussie over normen en waarden; criminaliteit; stigmatisering.

- Collectief gedrag , zoals je dat ziet bij: stakingen; revoluties;en sociale bewegingen. Contactpersoon: mevr. dr. Marieke van der Wal, onderwijsbureau.sociologie.gmw@rug.nl

Laatst gewijzigd:27 juni 2018 13:53