Skip to ContentSkip to Navigation
Research Zernike (ZIAM) Macromolecular Chemistry and New Polymeric Materials Loos Group

Biopolyesters In Onderzoek voor een Toekomstbestendige Transitie van Emmen en de Kunststofindustrie (BIOTTEK)

De RUG investeert de komende drie jaren samen met Senbis Polymer Innovations B.V., Senbis Sustainable Products B.V. en kennisinstellingen WUR, TNO en NHL Stenden voor 6.6 miljoen euro in onderzoek naar duurzame kunststoffen via het project BIOTEKK. Het consortium ontvangt daarbij een ondersteuning van 3.3 miljoen euro vanuit het Just Transition Fund (JTF).

BIOTTEK is een groot kennisontwikkelingsproject waarin gewerkt wordt aan een innovatie die kansen en oplossingen biedt voor de omschakeling naar een groene economie. Het project wil een oplossing ontwikkelen voor (micro)plasticvervuiling. Dit zou mogelijk zijn door de ontwikkeling van biologisch afbreekbare polymeren (plastics) en producten daarvan.

Tot nu toe ontbreekt echter de fundamentele en industriële kennis om een polymeer te ontwikkelen dat zowel goed biologisch afbreekbaar is, als de juiste thermische en mechanische eigenschappen bezit om toegepast te worden als technische vezel of in de textielindustrie. In project BIOTTEK is een uniek consortium van kennis- en onderzoek partners bij elkaar gezet om deze kennis systematisch te ontwikkelen. Naast een unieke bundeling en kruisbestuiving van kennis is ook zeer relevante onderzoek infrastructuur op het gebied van duurzame kunststoffen aanwezig bij het consortium om dit bijzondere kennisontwikkelingsproject op een juiste wijze te kunnen uitvoeren.

In samenwerking met Senbis, NHL Stenden (NHLS) en de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) zullen nieuwe polymeren gesynthetiseerd, geanalyseerd en vervolgens in verschillende toepassingsgebieden getest worden. Ook zal de mechanische en chemische recycling van biopolymeren onderzocht worden.

Tevens zal, om gericht biologisch afbreekbare polymeren te kunnen ontwikkelen, meer kennis verzameld worden over de mechanismen achter biodegradatie. Wageningen University & Research (WUR) zal als expert op dit gebied aansluiten en een methode ontwikkelen om biodegradatie reproduceerbaar en sneller te kunnen meten en zo meer inzicht te krijgen in de achterliggende processen.

Daarnaast heeft dit consortium als doel om een fundamentele nieuwe aanpak op te zetten voor de polymeerchemie door het gebruik van kunstmatige intelligentie. De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurweten-schappelijk onderzoek (TNO) zal met behulp van omvangrijke datasets van de andere partners onderzoek uitvoeren naar machine learning modellen die in staat zijn om gericht nieuwe polymeren te ontwerpen met specifieke eigenschappen voor verschillende applicatiedomeinen.

Concrete uitkomsten van dit project zijn:

• Kennis over de relatie tussen de biodegradeerbaarheid en de chemische, fysische en toepassingseigenschap-pen van biopolymeren;

• Een gevalideerd AI-model waarmee de eigenschappen van biopolymeren voorspeld kunnen worden en wat gebruikt kan worden om nieuwe biopolymeren met specifieke toepassingseigenschappen te ontwerpen.

• Een gevalideerde high-throughput methode om biodegradatie te meten;

• Gevalideerde methodes voor mechanische en chemische recycling van biopolymeren;

• Proof-of-concepts van een in grond en/of water afbreekbaar polyester met de juiste thermische en mechanische eigenschappen voor toepassing als technische vezel of in de textielindustrie.

BIOTTEK
BIOTTEK
Last modified:26 March 2024 10.45 a.m.