Skip to ContentSkip to Navigation
Research Urban and Regional Studies Institute Sustainable Road Infrastructure Boundary Spanning

Data Management and Privacy

As part of the research project, a survey is conducted amongst project managers of Rijkswaterstaat. This page contains information (in Dutch) about how we deal with data management and privacy issues in the survey.

Doel van het onderzoek

Deze vragenlijst is onderdeel van het onderzoeksproject naar het management van de uitvoering van infrastructuurprojecten van Rijkswaterstaat. Het onderzoeksproject valt onder het langdurige samenwerkingsprogramma “Duurzame Netwerken” van Rijkswaterstaat en de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Door deel te nemen aan dit onderzoek draagt u bij aan de kennisontwikkeling op het gebied van management van de projecten in uitvoering.

Wat vragen wij van de respondent?

De vragenlijst bestaat uit zes korte blokken: achtergrondvragen over de respondent en zijn of haar project, de ondernomen managementactiviteiten, samenwerking, vertrouwen, individuele karakteristieken en projectprestaties.

De respondent wordt gevraagd de vragenlijst in te vullen voor één specifiek project (het project waarvoor hij of zij is benaderd). De betrokkenheid van respondenten bij een project is vastgesteld op basis van gegevens uit de Projectendatabase van Rijkswaterstaat, waartoe Rijkswaterstaat de hoofdonderzoeker – Dr. Stefan Verweij – toegang heeft verleend en waarvoor een vertrouwensverklaring is afgesloten tussen de Rijksuniversiteit Groningen en Rijkswaterstaat (looptijd: april 2018 t/m december 2021).

Datacollectie en opslag

Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. Een respondent kan zich weer terugtrekken uit het onderzoek, ook nadat hij of zij de vragenlijst heeft ingevuld, zonder dat hiervoor een reden hoeft te worden geven.

Voor het verzamelen, verwerken en opslaan van de data hebben wij een Onderlinge Regeling AVG gesloten met Rijkswaterstaat en zijn de nodige beveiligingsmaatregelen getroffen. Bij de verwerking van de ingevulde vragenlijst wordt zowel anonimiseren als pseudonimisering toegepast.


Belangrijk: veiligheidshalve is de vragenlijst slechts eenmalig, via een one time link in te vullen. Dit betekent ook dat het venster van de browser niet moet worden gesloten gedurende het invullen van de vragenlijst en dat de antwoorden achteraf niet kunnen worden ingezien of aangepast.

De ingevulde vragenlijst is geanonimiseerd en alleen toegankelijk voor de onderzoekers in dit project. De onderzoeksdata worden niet met derden gedeeld, dus ook niet met of binnen Rijkswaterstaat.

De antwoorden op de vragenlijst worden tijdelijk bewaard op het Qualtrics platform. Op 31 december 2020 worden de data overgezet naar de onderzoeksomgeving van de RUG en van Qualtrics verwijderd, waarbij pseudonimisering wordt toegepast. De Rijksuniversiteit Groningen heeft een verwerkingsovereenkomst met Qualtrics, waarin is overeengekomen dat Qualtrics de data niet inziet, verplaatst of deelt.

Data worden uitsluitend bewaard en geanalyseerd in de onderzoeksomgeving van Rijksuniversiteit Groningen, i.e., de repository van de Graduate School van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen (URSI). Alleen de betrokken onderzoekers hebben toegang tot de informatie.

Datanalyse

We pseudonimiseren de antwoorden voordat deze worden geanalyseerd.
Meer uitleg over dit proces vindt u hier: https://www.rug.nl/research/research-data-management/data_protection-gdpr/measures/pseudonymisation. De antwoorden worden daarna geaggregeerd tot een niveau (groepsgrootte) waarop gepubliceerd kan worden zonder dat de antwoorden naar personen of projecten terug te herleiden zijn.

Risico’s en ongemak

Wij verwachten geen risico of ongemak voor deelnemer aan het onderzoek.

De rechten als deelnemer

Tot 31 december 2020 kunnen respondenten ons – zonder verdere opgave van reden – verzoeken om hun gegevens te laten verwijderen. Stuur in dat geval een email naar de onderzoekers ter attentie van: stefan.verweij rws.nl en s.verweij rug.nl. Vermeld in de email ook het project waarvoor u de vragenlijst heeft ingevuld en de dag en het tijdstip waarop u de vragenlijst heeft ingevuld.

Meer informatie

Deze studie is goedgekeurd door deEthische Commissie van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Op onze website vindt u meer vragen over het onderzoek. Met inhoudelijke vragen over dit onderzoek bent u van harte welkom bij Dr. Stefan Verweij (stefan.verweij rws.nl en s.verweij rug.nl). Hij kan u ook op de hoogte houden van de resultaten. Met vragen of opmerkingen over de dataveiligheid kunt u ook terecht bij de Data Protection Officer van de Rijksuniversiteit Groningen. Voor meer informatie: https://www.rug.nl/about-ug/organization/rules-and-regulations/integrity/vertrouwelijk-privacy/.

Last modified:05 October 2020 08.51 a.m.