Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekSustainable Society - linking SSH research to societySuSo and ResearchFunded projects

NWO grants

Father  absence  and  consequences   for  reproductive  behavior  and  psychosocial development among Caribbean, Caribbean-Dutch and native Dutch youth - total project budget €599.000 ,-
Mw. prof.dr. M. Timmerman, RUG - Pedagogiek
Afwezige vaders lijken nadelig voor de seksuele- en sociale ontwikkeling van Westerse jeugd. Op Curaçao zijn afwezige vaders echter cultureel gangbaar. Daarom onderzoekt dit project of, en zo ja welke risico’s er bestaan voor problematisch seksueel gedrag, een verminderd welbevinden en lagere schoolprestaties. Daarbij kijken de onderzoekers naar Curaçaose, Curaçaose-Nederlandse en Nederlandse jeugd met afwezige vaders. Eerste lokale partner: University of Curaçao. Meer informatie

Veni grants awarded in August 2015 linked to Sustainable Society (in Dutch):

 • Descartes op de proef gesteld: tegengeluiden in de Gouden Eeuw
  Dr. H.T. (Han Thomas) Adriaenssen (m), RUG – Filosofie
  In de zeventiende eeuw braken Descartes en zijn volgers met het Middeleeuwse wereldbeeld. Maar hun pogingen tot vernieuwing werden permanent op de proef gesteld door conservatieve denkers. Dit project onderzoekt hoe zij uitdagingen formuleerden voor nieuwe theorieën, en zo een belangrijke bijdrage leverden aan filosofische ontwikkelingen in de Gouden Eeuw.
 • De rol van verwachtingen in economische modellen
  Dr. J. R. (Jochem) de Bresser (m), RUG – economie, econometrie en financiering
  Verwachtingen over lonen, gezondheid en levensduur spelen een centrale rol in economische modellen van arbeidsaanbod en spaargedrag. Echter, economen hebben die verwachtingen tot nu toe benaderd met hun eigen voorspellingen op basis van beschikbare gegevens. In dit onderzoek verrijk ik economische modellen met de daadwerkelijke verwachtingen die mensen koesteren.
 • Tourism in Conflict Places: A Study of the Emotional Dynamics of Dark Tourism in the Palestinian West Bank
  Dr. D.M. (Dorina Maria) Buda (v), RUG – Culturele Geografie
  ‘Duister toerisme’ verwijst naar toerisme in gebieden waar conflicten en wreedheden plaatsvinden. In dit project onderzoek ik hoe de emotionele en affectieve dynamiek tussen toeristen en lokale stakeholders de identiteit van conflictgebieden vormgeeft. Hierbij richt ik mij op toeristische ervaringen op de Palestijnse Westelijke Jordaanoever.
 • Ongewone vertellers in hedendaagse fictie
  Dr. M. (Marco) Caracciolo (m), RUG – Literatuurwetenschap
  Waarom waarderen we romans die verteld worden door een psychopaat? Dit project onderzoekt hoe hedendaagse lezers omgaan met de ‘ongebruikelijkheid’ van dit soort vertellers; het identificeert een breed scala aan interpretatieve strategieën die lezers gebruiken in hun omgang met de cognitieve en ethische afstand tussen henzelf en fictieve personages.
 • Taal leren van voorspelling
  Dr. J.C. (Jacolien) Van Rij-Tange (v), RUG – Taalkunde
  Waar voornaamwoorden zoals 'hij' of 'zij' naar verwijzen verandert van zin tot zin. Dit project past de leertheorie van Rescorla en Wagner toe op de verwerving van voornaamwoorden. Het centrale idee van deze theorie is dat kinderen leren van foute voorspellingen. Het project combineert experimenten, corpusonderzoek en computationeel modelleren.
 • Occasionalism and the secularization of early modern science: Understanding the dismissal of divine action during the scientific revolution
  Dr. A. (Andrea) Sangiacomo (m), RUG – Filosofie
  In de zeventiende eeuw was de wetenschap nog theologisch gefundeerd, in de achttiende eeuw ogenschijnlijk niet meer. Waarom vond deze verandering plaats? Dit project onderzoekt hoe de secularisering van de wetenschap werd gestimuleerd door de reacties van enkele natuurfilosofen op de "occasionalistische" stelling dat God voortdurend in de natuur ingrijpt.
 • Vroeg historische akkerbouw in het moeras
  Dr. M. (Mans) Schepers (m), RUG – Archeologie
  Veel archeologen denken dat akkerbouw in natte gebieden problematisch was. Toch worden bij opgravingen in het terpengebied akkerlagen aangetroffen, evenals een breed scala aan gewassen. In dit project wordt met behulp van plantenresten uit dit kweldergebied, gecombineerd met experimenteel onderzoek, aangetoond dat akkerbouw hier zonder inpoldering mogelijk is.
 • The web that was
  Dr. M. (Michael) Stevenson (m), RUG – Media studies
  Facebook, Google, Youtube: we gebruiken het web dagelijks, maar weten weinig over hoe het zich ontwikkeld heeft. Dit onderzoek analyseert de webgeschiedenis via de programmeertaal Perl. Het geeft inzicht in de economische, culturele en technologische ontwikkelingen van het historische web en daarmee input voor de ontwikkeling van het toekomstige web.
 • Spreading Fertile Ideas - Social Network Influences on Having Children
  Dr. G. (Gert) Stulp (m), RUG - Sociologie
  De sterke daling van het geboortecijfer in de 20e eeuw is vermoedelijk mede te verklaren door de invloed van sociale interacties. Het voorstel beoogt langlopende dataverzameling van netwerken en kinderkeuzes in twee populaties met sterk verschillende geboortecijfers. Recent ontwikkelde analysemethoden worden gebruikt om mogelijke netwerkinvloeden op kinderkeuze aan te tonen.
 • De kunst van het overtuigen
  Dr. S. (Susanne) Täuber (v), RUG - Human Resource Management & Organizational Behaviour
  Het is belangrijk om mensen ervan te overtuigen gezond te leven, maar wat als goedbedoelde pogingen averechts werken? Als gezond zijn wordt gezien als een morele plicht, kan dit leiden tot defensief gedrag. Ik onderzoek de effecten van morele oordelen op de zelfredzame participatiesamenleving die we na streven.
 • Helse buren. Van ontruiming naar oplossing bij woonoverlast
  Mr. dr. M. (Michel) Vols (m), RUG – Rechtsgeleerdheid
  Veel mensen ondervinden woonoverlast. Verhuurders en rechters proberen de overlast aan te pakken met behulp van ontruiming. Dit is niet oplossingsgericht. Ontruiming kan pas laat worden ingezet, is duur en verplaatst problemen. In dit project wordt een alternatieve aanpak ontwikkeld waarbij slachtoffers eerder worden geholpen en overlastveroorzakers niet dakloos raken.
 • Het Griekse paleis van Helena van Troje
  Dr. C.W. (Corien) Wiersma (v), RUG – Archeologie
  In Griekenland (Ayios Vasilios) zijn resten gevonden van het paleis van koning Menelaüs en de schone Helena. Het urbanisatieproces van de paleisnederzetting wordt onderzocht door middel van geofysische en veld survey. De resultaten worden gebruikt voor het onderzoeken van de opkomst van Bronstijd paleisstaten, en de bescherming van de vindplaats.


Lise Jans - Local Initiatives on the energy market - total project budget €341.000,-
For 80% funded by the Netherlands Enterprise Agency with an amount of €341.000, Lise Jans will be researching the local initiatives on the energy market. The official title being: “The power of the neighbourhood: the success and the dispersal of bottom-up initiatives on the energy market”. What makes an initiative successful and sustainable? What makes an initiative grow and disperse? To answer these questions the project will look at factors of the individual, and the individual in relation to the neighbourhood and large energy companies and public authorities. In addition the local initiatives themselves will be studied in detail. They hope to discover what the core factors are that predict the success and growth of these initiatives.

The project proposal was written together with Linda Steg, with Jans as the main writer. The role of Enexis is realised through their daughter company Fudura. The latter tries to stimulate local initiatives by providing participants with materials, space and an energy meter. Another partner in the project is the Hanze University of Applied Sciences. Their role is to apply the knowledge gained by the research and test this in practice.

The fundamental part of the research will consist of a longitudinal study among over 50 different local initiatives. The advantage of this project is that is looks at several initiatives and creates a multilevel perspective. This gives the opportunity to control for differences between the initiatives. The main research question is; “Can a local initiative make energy usage more sustainable?”. Based on what is already known within psychology and previous research, the researchers expect an important role for personal values of people. This project however will also examine the importance of social factors in explaining energy behaviour within the context of local initiatives. They expect this context to play a vital role in people’s endured commitment to local initiatives, and through this route in sustainable energy behaviour.

Current research on local initiatives is mainly qualitative. Jans hopes to add a quantitative perspective with this research. But moreover she hopes to give a better insight into the underlying processes that predict successful local initiative. With a growing number of “bottom-up” initiatives these insights can help us understand where they come from and whether they can truly make a change. The main topic is off course energy. However the insights obtained from this research could very well be useful for understanding the functioning of local initiatives in general.

Goda Perlaviciute and Linda Steg - Developing socially responsible innovations: The role of values and moral emotions - total project budget 495.876,-
This project aims to develop an innovative emotion-based design perspective for socially responsible innovations that are acceptable and justifiable on ethical grounds. This is important considering the emotional controversies with regard to many societal challenges related to climate change, energy and resource use, and water and food security. Emotions are commonly seen as “irrational” in decision-making. Traditional approaches aim at inducing positive responses to innovations, but they typically neglect values and moral considerations underlying emotional responses, making these approaches less effective and even ethically dubious. We propose that people’s important values predict their emotional responses to innovations, which in turn drive public acceptability. Values and emotions can therefore play a constructive role in developing socially responsible innovations. Our perspective is relevant for many sectors and different (cultural) contexts, since we examine general ethical principles and emotional processes. Therefore, we collaborate with private partners that are active in different sectors where controversial innovations are being developed. We will develop guidelines on how to incorporate values and emotions in developing socially responsible innovations, and we will deliver these guidelines to (potential) users in a user-friendly format. This is pivotal for developing new governance models targeting socially responsible innovations.

Dirk Pieter van Donk - Enhancing resilience while maintaining efficiency: planning and human decision-making for the unpredictable - total project budget €2.000.000 ,-
Contents of the project Van Donk: “Today’s business environment is characterized by increased levels of connectivity: within companies through the application of lean and efficiency measures and between organizations through higher levels of supply chain integration. In such an interconnected world, there is a growing risk of supply chain disruption and to manage this risk, supply chains need to become resilient. Yet it remains unclear how supply chain resilience can be achieved and how it can be balanced with the need for efficiency. This project aims to make the concept of supply chain resilience more tangible and easy to implement. We will conduct a number of exploratory case studies with our business partners, building on our current projects with, among others, ProRail/Dutch Railways. Insights from exploratory case studies will provide the basis for further experiments with decision-makers in both the laboratory and in the field. A management training tool will also be developed to gain further insights into supply chain resilience and to help managers deal with uncertainty. From a managerial point of view, this project is exciting because of wide the range of companies contributing to the project and the variety of types of disruptions they might experience in different contexts. It is exciting from a scientific point of view as well since we aim to integrate supplychain management (SCM) knowledge with insights from human resource management (HRM). From the SCM field, we will explore real-life disruptions and associated decision-making situations and use them to create realistic situations to explore group decision-making processes and structures among others through experiments. Results from these processes and structures, which rely on HRM knowledge and skills, will be incorporated into the SCM field.”

Laatst gewijzigd:06 december 2016 16:43