Skip to ContentSkip to Navigation
Research Ruimtelijke Economie Groningen

Magneetzweeftrein

De Sectie RE heeft zich sinds 2000 intensief bezig gehouden met haalbaarheids- en effectstudies naar een magneetzweefbaanverbinding tussen Groningen en Schiphol. In 2000 werd een symposium over dit onderwerp georganiseerd:

Zweven naar de Toekomst

Ruimtelijke Effecten van de Magneetzweefbaan Randstad-Noorden

Symposium 17 November 2000

Groningen, Gasuniegebouw/Martinihal

Wat gaat er in Nederland gebeuren als je binnen een uur vanuit Groningen op Schiphol staat? Wordt Noord-Nederland het nieuwe betaalbare woongebied voor een massale stroom pendelaars naar de Randstad? Of zullen bedrijven vanuit de Randstad hun nieuwe locaties in het Noorden gaan kiezen? Deze boeiende vragen rijzen nu de plannen voor de aanleg van een magneetzweefbaan (MZB) van Schiphol naar Groningen concrete vormen beginnen aan te nemen.

De Sectie Ruimtelijke Economie van de Rijksuniversiteit Groningen organiseerde op 17 november 2000 een symposium over de MZB met bijdragen van een groot aantal deskundigen uit binnen- en buitenland. De drastische verkorting van de reistijd tussen Amsterdam en Groningen kan grote gevolgen hebben voor de ruimtelijk-economische structuur van de regio’s Amsterdam, Flevoland en Noord-Nederland. Welke verschuivingen zijn er te verwachten voor wonen en werken, wat zijn de effecten voor de huidige vervoersmodaliteiten (trein, auto, bus) en het milieu (energie, geluid, landschap)? Hoe variëren de ruimtelijke consequenties afhankelijk van de geboden frequentie, vervoerscapaciteit, tariefstelling en de keuze van de halteplaatsen?

In het plenaire ochtendgedeelte werd de MZB in internationaal perspectief geplaatst en zijn de uitkomsten van een eigen onderzoek van de RUG gepresenteerd. Het middaggedeelte was opgesplitst in een vijftal workshops, waarin deelnemers vanuit hun eigen expertise en belangstelling actief konden participeren in discussies over 5 deelthema’s:

- ruimtelijk-economische gevolgen voor Noord-Nederland
- ruimtelijk-economische gevolgen voor de Noordvleugel van de Randstad
- case-studies lokale ontwikkeling halteplaatsen
- effecten op overige verkeersmodaliteiten en milieu
- aspecten van publiek-private financiering

Het symposium werd afgesloten met een plenaire forumdiscussie met rapporteurs uit de vijf workshops o.l.v. Koos Postema.

In de loop van 2001 is de symposiumbundel gepubliceerd met daarin de bijdragen van de sprekers, impressies van de workshops en een samenvatting van de plenaire forumdiscussie. Daarnaast heeft de Sectie RE twee vervolgstudies verricht over twee andere magneetzweefbaan trajecten: een traject over de Afsluitdijk en een traject langs de grote steden in de Randstad, het zogeheten "Rondje Randstad". De betreffende publicaties zijn hieronder weergegeven:

Last modified:28 November 2016 12.57 p.m.