Skip to ContentSkip to Navigation
Research Medical Microbiology
University Medical Center Groningen

Medische Microbiologie

MMB Doelstellingen:

Bescherming van patiënten tegen infecties,

– het geven van snelle en juiste diagnostische antwoorden

– het geven van advies t.a.v. optimale behandeling

– het bijdragen aan kennis en innovatie

in het belang van onze patiënten

Dit zijn de doelstellingen van de afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie (hoofd: Prof. dr. Alexander Friedrich) aan het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het is de taak van de afdeling om deze kennis en vaardigheden, in het belang van alle patiënten, te verspreiden middels publicaties, scholing en opleiding.

Om deze taak te volbrengen, behelzen de activiteiten van de afdeling (die beschikt over ca. 150 medewerkers) naast diagnostiek en onderzoek op het gebied van virale, bacteriële, schimmel-, en parasitaire infecties, ook de opleiding van studenten, coassistenten en arts-assistenten. De afdeling is primair verantwoordelijk voor alle microbiologische diensten en de ziekenhuishygiëne in het UMCG, dat een instelling voor derdelijnszorg alsmede een academisch opleidingsziekenhuis is, en dat over een groot scala aan faciliteiten voor gespecialiseerde patiëntenzorg beschikt.

Ten aanzien van patiëntenzorg biedt de afdeling een volledig spectrum aan de allernieuwste diagnostische procedures voor een snelle, precieze en op de patiënt afgestemde diagnose van infectieziekten. Onderzoeksuitslagen worden altijd voorzien van klinisch advies op basis van epidemiologische kennis over ziekteverwekkers en hun mate van gevoeligheid voor antibiotica, teneinde de individuele patiënt optimaal te behandelen.
Op het gebied van onderzoek richt de afdeling zich op een beter inzicht in de rol van micro-organismen in ziekte en gezondheid. Bij dit onderzoek worden methoden aangewend variërend van de moleculaire genetica van ziekteverwekkers tot de moleculaire diagnostiek, moleculaire epidemiologie en klassieke epidemiologie.

Wat betreft scholing en opleiding verzorgt de afdeling onderwijs aan geneeskundestudenten en studenten in de biomedische wetenschappen en de biowetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen, en verzorgt ze tevens scholing en opleiding van artsen, verpleegkundigen en ziekenhuishygiënisten van andere instellingen. Binnen het medisch centrum biedt de afdeling onderwijs en opleiding in de medische microbiologie aan coassistenten, en verzorgt ze de opleiding tot medisch specialist.

Wat is medische microbiologie?

Micro-organismen spelen een centrale rol in gezondheid en ziekte van de mens. De afdeling Medische Microbiologie van het UMCG stelt zich ten doel hoogstaand en innoverend wetenschappelijk onderzoek te verrichten op het gebied van de pathogenese en therapie van infectieziekten. Het onderzoek van de afdeling is toegespitst op de humane virologie en bacteriologie. Mede door samenwerkingsverbanden, zowel binnen het UMCG als ook op nationaal en internationaal niveau, krijgt dit onderzoek een hoge zichtbaarheid. Dit wordt bevestigd door de recente toekenning van meerdere prestigieuze nationale en internationale onderzoekssubsidies. Kennis, expertise en laboratoriumfaciliteiten worden door de afdeling ingezet bij preventie en diagnostiek van microbiële ziekten, alsmede het onderwijs aan studenten en de training van professionals. Op grond van de voorspoedige ontwikkelingen gedurende de afgelopen vijf jaar, denkt de afdeling een uitstekende startpositie te hebben voor de haar toebedeelde taken binnen het UMCG in het algemeen en Sector E in het bijzonder.

De afdeling Medische Microbiologie & Infectiepreventie heeft de volgende specifieke aandachtsgebieden op alle 4 portfolio’s (patiëntenzorg, onderzoek, opleiding, onderwijs):

  • klinische bacteriologie: consultatie voor microbiële infecties (inclusief parasitaire en schimmelinfecties), darmpathogene bacteriën zoals STEC, EHEC en HUSEC, resistentie problematiek en cystic fibrosis en expertisecentrum anaerobe bacteriologie
  • klinische virologie: consultatie virale infecties, epidemiologie van respiratoire en gastrointestinale infecties (b.v. Rhinovirus, hepatitis E), vooral met moleculaire en serologische technieken
  • tumorvirologie: ontwikkeling van immuuntherapie tegen kanker veroorzaakt door een tumor virus als humaan papilloma virus en hepatitis C virus
  • experimentele virologie: ontrafelen van virus-gastheer interacties. Focus op virale infecties overgedragen door muggenbeten (dengue virus, chikungunya virus, west nile virus)
  • moleculaire bacteriologie en ecologie: onderzoek ecologie humane flora, proteomics/secretomics, gram+ bacteriën
  • vaccinologie: onderzoek naar nieuwe vaccins voor virale infecties van de luchtwegen (griep, respiratoir syncytieel virus, etc)
  • (moleculaire) epidemiologie van infectieziekten: evolutionaire en geografische verspreiding van bacteriële pathogenen
  • orale microbiologie en anaëroben: parodontale infecties en systemische gevolgen, infecties rond tandvervangende implantaten en infecties voor anaëroben bacteriën
  • infectiepreventie: bacteriologische veiligheid rond medische ingrepen en voorkoming en bestrijding van ziekenhuisinfecties door resistente bacteriën (b.v. MRSA, ESBL, VRE)

MEER INFORMATIE OVER DE MEDISCHE MICROBIOLOGIE KUNT U VINDEN OP ONZE WEBSITE:
http://www.mmb-umcg.nl/

Laatst gewijzigd:28 juni 2017 16:25