Skip to ContentSkip to Navigation
Research The Groningen Research Institute for the Study of Culture (ICOG) Research Research centres Research Centre for Arts in Society Theme groups Cultuuronderwijs

CmK Drenthe: Evi (2014-)

De evaluatie van Cultuureducatie met Kwaliteit in Drenthe


Onderzoek


In opdracht van Stichting Compenta monitort en evalueert de Rijksuniversiteit Groningen, vakgroep cultuuronderwijs, de effecten van Cultuureducatie met Kwaliteit op scholen in het primair onderwijs in Drenthe. Onderzocht wordt of, hoe en in welke mate de regeling bijdraagt aan:

1)   deskundigheidsbevordering

2)   het opstellen van doorgaande leerlijnen

3)   de omschakeling van aanbodgericht naar vraaggericht werken (een Drentse doelstelling)

4)   het versterken van relaties tussen de school en het cultuureducatieve netwerk

Bij aanvang van het onderzoek zijn de doelstellingen die aan de regeling verbonden zijn in kaart gebracht en geanalyseerd. Deze analyse is gepubliceerd onder de titel ‘Doelstellingen in Beeld’ (januari 2014). Vervolgens is een evaluatie-instrument ontwikkeld waarmee wordt gemeten in hoeverre deze doelstellingen worden behaald. Het evaluatie-instrument – een digitale vragenlijst – heet Evi. Hoewel Evi informatie geeft over de stand van zaken in het Drentse cultuuronderwijs, is ze in de eerste plaats nuttig voor de scholen zelf. Met behulp van Evi kan de school haar cultuuronderwijs in kaart brengen en evalueren, en krijgt ze advies over mogelijke vervolgstappen. Het instrument draagt dus niet alleen bij aan de vaststelling van de kwaliteit van cultuuronderwijs, maar ook aan het proces van kwaliteitsverbetering. Dit proces, en de functie van Evi daarin, zijn toegelicht in het artikel ‘Piramides in Drenthe: over de monitoring en evaluatie van CemK’ (maart 2014).

De ingevulde vragenlijsten worden jaarlijks door een onderzoeker van de vakgroep geanalyseerd. De resultaten worden in een openbaar rapport gepresenteerd. Dit rapport geeft Compenta een beeld van de stand van zaken in het Drentse cultuuronderwijs. Zo worden de ontwikkelingen in het Drentse cultuuronderwijs zichtbaar en inzichtelijk gemaakt.

Over dit onderzoek zijn de volgende stukken gepubliceerd:

Onderzoeksrapport 2014 (september 2014)

Cultuureducatie met Kwaliteit Drenthe: Doelstellingen in Beeld. (januari 2014).

Piramides in Drenthe: over de monitoring en evaluatie van CemK. (maart 2014). Gepubliceerd door het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst. Beschikbaar.

Rapportage 2015

Zie ook:
www.compenta.nl/evi

EVI
EVI
Laatst gewijzigd:27 maart 2019 11:53