Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Research Centres of Expertise The Notarial Institute Groningen (NIG)

Boek 5 BW van de toekomst

Boek 5 BW verschaft de fundamenten van ons zakenrecht: de zakelijke rechten. In Nederland geldt de numerus clausus: justitiabelen kunnen buiten de in de wet geregelde zakelijke rechten geen nieuwe in het leven roepen. De gebondenheid aan de zakelijke rechten die ons BW verschaft, schept een extra verantwoordelijkheid van de wetgever om het zakenrecht ook bij de tijd te houden. Het doel van dit project is het om Boek 5 te vernieuwen.

In 2016 is het preadvies over Boek 5 BW van de toekomst verschenen. Dit preadvies bevat een aantal voorstellen tot wetswijziging.

In 2018 zijn 5 wetsvoorstellen naar maatschappelijke organisaties verstuurd voor commentaar:

Mandeligheid

Netwerken

Opzegging bij erfpacht en opstal

De betere registratie van verjaringsverkrijgingen

Grondgebonden lidmaatschap

Op 23 februari 2019 is een themanummer van het WPNR verschenen, waarin de wetsvoorstellen zijn opgenomen met hun toelichting en de verwerkte commentaren van maatschappelijke organisaties.

Laatst gewijzigd:30 april 2019 14:32