Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Research Centres of Expertise Groningen Centre for Empirical Legal Research

Albertjan Tollenaar

1. Schets van verricht empirisch juridisch onderzoek
Mijn onderzoek gaat in de meest algemene formulering over de vraag waarom actoren (ambtenaren, rechters of burgers) al dan niet toepassing geven aan juridische regels. Meer concreet gaat het dan over de wijze waarop rechters invulling geven aan de verwijtbaarheid bij de beoordeling van bestuurlijke boetes, welke factoren bijdragen aan het bepalen van de boetehoogte en op welke wijze bestuursorganen gebruik maken van bevoegdheden bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit (op grond van de Wet Bibob).

Daarnaast heb ik uiteenlopend (promotie)onderzoek begeleid naar decentralisatievraagstukken in Tanzania. Dit betrof ook altijd empirisch onderzoek, bijvoorbeeld naar de vraag wie invloed uitoefent op de besluitvorming over investeringsplannen door districten, of de wijze waarop vrouwelijke raadsleden zich mengen in besluitvorming en de wijze waarop de hoogste ambtenaar binnen de districten invulling geven aan hun functie en welke effecten dat heeft op het functioneren van de ambtelijke organisatie.

Naast het onderzoek ben ik betrokken bij het onderwijs over empirisch juridische onderzoeksmethoden, zowel in de onderzoeksmaster als in het onderwijs voor promovendi.

2. In welke methode(n) van empirisch-juridisch onderzoek ben je gespecialiseerd? (bijvoorbeeld: interviews; surveys; observaties; inhoudsanalyse enz)
Ik ben met name gespecialiseerd in kwalitatieve onderzoeksmethoden, waarbij ik mijn empirische waarnemingen baseer op case study research. Ik heb echter ook ruime ervaring in het verrichten en begeleiden van onderzoek dat is gebaseerd op kwantitatieve methoden, waarbij de dataverzameling plaatsvindt met surveys en/of observaties en een statistische analyse plaatsvindt met SPSS.

3. Een of twee (empirisch-juridische) kernpublicaties
Tollenaar, A. (2018). Repressive administrative law: assessing culpability in Dutch social security regulation. European Journal of Social Security, 20(1), 21-30. https://doi.org/10.1177/1388262718761392

Tollenaar, A. (2018). Empathie in het sociaal domein. RegelMaat, 33(3), 132-142. https://doi.org/(...)920055X2018033003003

Laatst gewijzigd:14 mei 2020 14:24