Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Kenniscentrum Aardbevingen RUG legt de cruciale vragen bloot voor de toekomst van het gaswinningsgebied

05 september 2016

In samenwerking met inwoners, overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties heeft het Kenniscentrum Aardbevingen en Duurzame Ontwikkeling (KADO) van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) een kennisagenda ontwikkeld die de meest prangende vragen over het aardbevingsgebied aan de orde stelt. Het gaat hierbij zowel om vragen die op dit moment aan de orde zijn, als om vragen gericht op de toekomst van het gaswinningsgebied . De kennisagenda geeft een overzicht van de grote vraagstukken die in de regio leven. KADO denkt dat het vinden van goede antwoorden essentieel is om veiligheid, gezondheid en vertrouwen te borgen van de inwoners en de regio als geheel. Tom Postmes, coördinator KADO en hoogleraar Sociale Psychologie, spreekt vandaag met leden van de Tweede Kamer tijdens hun werkbezoek aan Groningen en zal hen de agenda aanbieden.

De Kennisagenda is een initiatief van KADO, onderdeel van Sustainable Society, één van de speerpunten van de Rijksuniversiteit Groningen. KADO is anderhalf jaar geleden opgericht om de betrokkenheid van wetenschappers uit alle disciplines bij de gaswinningsproblematiek inzichtelijk te maken. De RUG biedt de onafhankelijke, wetenschappelijke kennis die nodig is in dit debat. KADO brengt onderzoekers vanuit verschillende disciplines samen, om te werken aan de (maatschappelijke) uitdagingen die voortkomen uit de aardbevingen in Noord-Nederland.

De wens om een kennisagenda te ontwikkelen, komt voort uit het sterke gevoel dat er sprake is van scheefgroei: er is heel veel aandacht voor de toekomst van de gaswinning, maar veel te weinig voor de toekomst van het gaswinningsgebied. Juist een onafhankelijke instelling als de universiteit kan nieuwe vragen aan het licht brengen die de direct betrokken organisaties zelf niet zo snel op de agenda zullen plaatsen. Tientallen miljoenen euro’s worden besteed aan onderzoek over wat zich onder de grond afspeelt, maar wat zich bovengronds afspeelt wordt mondjesmaat onderzocht. Het gevolg hiervan is dat omvang van de gevolgen van de gaswinning onzichtbaar en onbekend blijven. Het gevolg is dus ook dat de toekomst van een groot deel van de regio op de tocht staat.

De centrale vraag van de Kennisagenda luidt daarom ook: hoe komen we tot een duurzaam toekomstperspectief voor de gaswinningsregio? De kennisagenda is het resultaat van een samenwerking tussen meerdere wetenschappelijke disciplines, inwoners, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. KADO is ervan overtuigd dat de antwoorden op deze vragen essentieel zijn om regionale maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Zij ziet het ontwikkelen van relevante kennis en het breed toegankelijk maken daarvan als een gezamenlijke opgave.

Vandaag benadrukt professor Postmes in het bijzijn van de leden van de Tweede Kamer het belang van wetenschappelijk onderzoek naar de maatschappelijke gevolgen van de aardbevingen. Door juist de psychologische gevaren in kaart te brengen, en niet de materiële schade, laat Postmes zien wat de invloed van de aardbevingen is op de gezondheid, ervaren veiligheid en toekomstperspectief van de Groningers.

Noot voor de pers : voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jaliene Kwakkel, Communicatie en Event manager, KADO, Rijksuniversiteit Groningen, tel. 050 – 363 91 58.

Extra: Link naar digitale versie Kennisagenda KADO

Laatst gewijzigd:07 augustus 2020 15:58

Meer nieuws