Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt beleving aardbevingen

02 december 2015

PERSBERICHT

Groningen, 2 december 2015

Onderzoek naar veiligheid, gezondheid en perspectief bevolking

Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt beleving aardbevingen

De Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt de komende twee jaar de beleving van aardbevingen in de Noordelijke provincies. Veiligheid, gezondheid en perspectief op de toekomst worden vaste onderdelen in regelmatige enquêtes. Opdrachtgever is de Nationaal Coördinator Groningen, in samenwerking met de Groninger gemeenten, de provincie Groningen en de Veiligheidsregio. Onder de naam Gronings Perspectief voert de RUG dit onderzoek uit in samenwerking met de GGD Groningen en de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente Groningen. Doel van het onderzoek is om bewoners een stem te geven over hun veiligheid en gezondheid. De eerste enquête is in het voorjaar van 2016.

Prof. Dr. T. Postmes en dr. K. Stroebe van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen geven leiding aan het diepgravende onderzoek naar de gevolgen van de aardbevingen voor gezondheid en sociale gevolgen in Noord-Nederland.

Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders: “Er wordt veel onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld de ondergrond en de gevolgen voor de huizen en gebouwen. De gevolgen van de aardbevingen op de gezondheid en de sociale gevolgen zijn echter tot nu toe relatief onderbelicht gebleven. Welke invloed hebben de bevingen op de gezondheid, de veiligheidperceptie en het perspectief op de toekomst? Met het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen wordt dat in beeld gebracht.”

Opbouw onderzoek
Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen. Een panelonderzoek houdt gedurende tenminste twee jaar de vinger aan de pols van de Groninger bevolking met regelmatige enquêtes. Daarnaast wordt met LifeLines (opgezet door het UMCG) samengewerkt om inzicht te krijgen in de lichamelijke gezondheid en het welbevinden van de inwoners in de Noordelijke provincies. Tenslotte gaan bewoners dieper op onderwerpen in tijdens interviews.

Doel onderzoek
Postmes en Stroebe geven aan dat een van de doelen van het onderzoek is om bewoners uit de provincie Groningen een stem te geven. Thema’s als veiligheid en gezondheid staan centraal. Er wordt ook gekeken naar wensen en mogelijkheden vanuit het perspectief van de bewoners: leefbaarheid, burgerparticipatie, sociale cohesie en andere factoren komen aan bod. Met het onderzoek kunnen veranderingen in de loop van de tijd worden gevolgd.

Het onderzoek biedt ruimte om onderzoeksresultaten te vertalen in concrete maatregelen. Zo kan samen met bewoners en betrokken instanties worden gezocht naar oplossingen voor gesignaleerde problemen: een nieuwe aanpak, inrichting van faciliteiten of beleidsinstrumenten. Maar er zal ook aandacht worden besteed aan initiatieven om de regio op langere termijn een positieve impuls te geven.

Rapportage onderzoek
De RUG is volledig onafhankelijk in de uitvoering en de rapportage van het onderzoek. Alle rapporten zijn openbaar en worden via een speciaal daarvoor ingerichte website gedeeld met bewoners en geïnteresseerden. Er worden rapportages gemaakt voor een breed publiek: deze bevatten op hoofdlijnen de resultaten van elke meting. Deze publieksversies ontvangen de deelnemers aan het onderzoek zo snel mogelijk na elke meting. De onderzoekers brengen ook een diepgravend verslag uit in de vorm van een halfjaarlijks wetenschappelijk rapport.

Noot voor de pers: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jaliene Kwakkel, Communicatie en Event manager, KADO, Rijksuniversiteit Groningen, tel. 050 – 363 91 58.

Laatst gewijzigd:19 november 2019 11:04

Meer nieuws