Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Informatie over branch campus Yantai

04 november 2015
Internationale studenten in Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen wil als eerste Nederlandse universiteit een branch campus in China beginnen. In samenwerking met de China Agricultural University uit Beijing vestigt de RUG zich in de stad Yantai op een nu reeds grotendeels ontwikkelde campus.

Het is een initiatief dat vergelijkbaar is met andere branch campuses, zoals die van de Engelse University of Nottingham in Ningbo en de Amerikaanse New York University in Shanghai. Het openen van een branch campus is voor de RUG een kans om de status van global university uit te bouwen. Dat trekt topstudenten, topwetenschappers en onderzoeksopdrachten aan. En dat zorgt uiteindelijk ook voor financiering.

We willen in Yantai bachelor-, master- en PhD-programma’s aanbieden met significante research-activiteiten en samenwerking met bedrijven. Na een voorbereidend jaar zullen Chinese en andere internationale studenten in Yantai beginnen aan een RUG-studie en uiteindelijk een RUG-diploma behalen. De branch campus biedt kansen voor studenten en docenten uit Groningen om buitenlandervaring op te doen in China en voor onderzoekers om in China baanbrekend onderzoek te doen.

Waarom gaat de RUG naar China?

Met deze branch campus kan de RUG zich ontwikkelen tot een mondiale universiteit. Omdat de RUG de branch campus onderzoeksintensief wil maken, is de campus ook aantrekkelijk voor wetenschappers die hun carrière willen voortzetten in Azië binnen de onderzoeksomgeving van een Europese universiteit. Hierdoor ontstaan er aantrekkelijke stageplekken voor studenten en postdocs van de RUG en Tenure Track-posities voor jonge wetenschappers.

De campus kan bovendien de huidige medewerkers van de RUG de mogelijkheid bieden om een tijdje in een andere omgeving te werken. Tenslotte kunnen de onderzoeksfaciliteiten leiden tot samenwerkingen met Nederlandse en internationale bedrijven die hun onderzoek en productontwikkeling willen uitvoeren in een omgeving waarin hun intellectuele eigendom is gegarandeerd.

De campus richt zich daarnaast ook op internationale studenten die kunnen worden geselecteerd voor een uitwisselingsprogramma met Groningen, terwijl studenten van de RUG als uitwisselingsstudent gebruik kunnen maken van de veilige, aantrekkelijke omgeving van de branch campus. Hierdoor wordt de RUG aantrekkelijker voor Nederlandse en Europese studenten die geïnteresseerd zijn in het opdoen van ervaring in Azië.

De branch campus biedt bovendien een uitstekende mogelijkheid om initiatieven als de ‘international classroom’, ‘electronic learning’ en ‘learning communities’ al meteen vanaf het begin in te zetten. Een andere interessante mogelijkheid is een focus op Sustainability.

Demografische ontwikkelingen

Als gevolg van demografische ontwikkelingen zullen er in Nederland en Europa in 2020 minder 18-jarigen zijn. Gezien de huidige tendens dat het aantal inschrijvingen voor de middelbare school afneemt, is het niet waarschijnlijk dat een hoger percentage van de 18-jarigen een universitaire opleiding zal volgen.

De inschrijfcijfers van de RUG bevestigen meer dan ooit het belang van internationalisering. Voor het collegejaar 2015/2016 hebben zich bijna 10% minder eerstejaars ingeschreven in de propedeusefase. Minder studenten betekent minder geld, minder geld betekent minder staf, minder staf betekent minder onderzoekssubsidies, minder onderzoekssubsidies betekent nog minder staf. Je komt in een neerwaartse spiraal. We hebben buitenlandse studenten nodig. We willen niet perse dat de RUG verder groeit, maar de universiteit moet niet kleiner worden.

Daarnaast wordt algemeen aangenomen dat het aantal internationale studenten, met name uit Azië en Afrika, zal toenemen. Tegelijkertijd zal de concurrentie met universiteiten in andere Europese en Angelsaksische landen toenemen, terwijl ook een land als China steeds meer internationale studenten verwelkomt. De VS heeft onlangs besloten om zich te richten op het verdubbelen van het aantal internationale studenten en landen als Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië en de Scandinavische landen bieden steeds meer opleidingen in het Engels aan. Veel van deze landen zijn bovendien gunstiger voor internationale studenten dan Nederland in termen van lager of geen collegegeld en een betere reputatie.

Het ontwikkelen van een branch campus in China is voor de RUG dus een uitgelezen kans om in te spelen op de demografische ontwikkelingen in Nederland en om de universiteit te profileren als mondiale topuniversiteit.

Financiering

Alle UGY kosten worden betaald uit de tuition fees, de stad Yantai staat garant voor de investeringen in gebouwen en voorzieningen. De RUG heeft een akkoord bereikt met China Agricultural University (CAU) en de stad Yantai over de financiering van de branch campus in Yantai. Met de overeenkomst is de financiële basis voor de campus gelegd. De stad Yantai staat garant voor de kosten van de bouw en inrichting van de onderwijs- en researchfaciliteiten op de campus en voor de tekorten in de begroting. Het akkoord werd op maandag 26 oktober 2015 ondertekend in aanwezigheid van Koning Willem-Alexander en de Chinese president Xi Jinping.

De ministeries van onderwijs van Nederland en van China hebben beide hun instemming betuigd met de onderliggende begroting. Hiermee kunnen de benodigde researchfaciliteiten gerealiseerd worden, kan onderzoeksgedreven onderwijs worden aangeboden en toponderzoek worden geëntameerd. Dat is wat deze branch campus onderscheidt van andere branch campussen.

Bedrijven kunnen investeren in het onderzoek dat aan UGY wordt gedaan.

Organisatie University of Groningen Yantai

De University of Groningen Yantai is een Chinese rechtspersoon met de officiële juridische status van Independent International Joint University. In Europa noemen we dit een branch campus, maar het is dus een aparte rechtspersoon. Er gaat geen geld van de RUG, of de Nederlandse belastingbetaler naar China. De financiering van de branch campus komt van de stad Yantai en de studenten die zich in China inschrijven voor het onderwijs van de UGY. Het onderzoek wordt deels gefinancierd door (Nederlandse) bedrijven die met de RUG in China willen samenwerken en deels door de stad Yantai.

Welke opleidingen gaat de RUG aanbieden in Yantai?

We starten met 4 BA-opleidingen en 2 MA-opleidingen van de faculteiten Wiskunde en Natuurwetenschappen en Economie en Bedrijfskunde. Het gaat om de bacheloropleidingen Chemistry, Industrial Engineering & Management, Life Sciences & Technology en Economics & Business Economics. De masteropleidingen zijn Chemical Engineering en International Economics & Business. Per bacheloropleiding willen we 100 studenten aantrekken, voor de master opleidingen geldt een streven van 50 studenten. Elk jaar zullen een aantal opleidingen toegevoegd worden van verschillende faculteiten, tot een totaal aantal van 20 BA-opleidingen en 10 MA-opleidingen. We willen een brede research universiteit stichten.

Hoe borgen we de kwaliteit van het onderwijs?

Het uitgangspunt voor de RUG is dat de opleidingen in Yantai dezelfde kwaliteitsgaranties hebben als de opleidingen in Groningen. Tegelijkertijd willen we voorkomen dat incidenten aan de ene kant gevolgen hebben voor de accreditatie aan de andere kant. Stel dat er in Yantai iets misgaat bij een opleiding, waardoor de accreditatie in gevaar komt, dan mag dit geen gevolgen hebben voor de accreditatie in Groningen. Andersom geldt precies hetzelfde. Het is daarom van essentieel belang dat we harde afspraken kunnen maken over gescheiden accreditaties tussen de opleidingen in Groningen en Yantai. We zijn in overleg met de NVAO en het Ministerie van OCW om hierover afspraken te maken.

Wat is de invloed van de Chinese overheid op ons onderwijsaanbod?

In de Chinese wetgeving is vastgelegd dat de overheid zich niet mag bemoeien met de inhoud van het onderwijs van buitenlandse instellingen. In het bestuur van de universiteit in Yantai is de vice-chancellor verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod. Deze functionaris is per definitie een Nederlander, dat wordt vastgelegd in de afspraken met de Chinese overheid. Het is voor de RUG een harde voorwaarde om de universiteit in Yantai te stichten. Op de campus zijn wij de baas. Het zijn onze programma’s. Als academische vrijheid niet is gegarandeerd, dan gaat het niet door.

Wat is de invloed van de medezeggenschap op de plannen voor een branch campus in Yantai?

De medezeggenschapsraden van de RUG worden continu betrokken bij het besluitvormingsproces. Alle informatie die beschikbaar is, wordt gedeeld met de faculteitsraden en de universiteitsraad. Daarnaast spreekt het college van bestuur meerdere keren per maand met de universiteitsraad over dit plan. Tijdens de universiteitsraadvergadering van 25 juni 2015 is uitgebreid gesproken over het voornemen een branch campus in Yantai te starten en is ingestemd met de strategische keuze voor het principe van een branch campus en meer specifiek voor een branch campus in Yantai.

Toezeggingen aan de UR

1.       De gedane toezeggingen zullen aan de faculteitsraden worden gecommuniceerd.

2.       Voor de RUG bestaat geen direct financieel risico aangezien er geen RUG (financiële) middelen geïnvesteerd zullen worden in UGY. De WHW stelt dat er geen eerste geldstroom middelen geïnvesteerd mogen worden.

3.       Adviesrecht voor de UR bij majeure wijzigingen ten opzichte van het huidige plan.

4.       Adviesrecht op GO/NO-GO na akkoord van Chinese Ministry of Education.

5.       Adviesrecht op voordracht voor vice-chancellor UGY.

6.       Het gevoelen van de faculteitsraden wordt, indien negatief, gemotiveerd beantwoord en zo nodig gemotiveerd afgewezen door de betrokken faculteitsbesturen.

7.       RUG-studenten zullen tegen het Nederlandse collegegeld op exchange kunnen naar UGY.

8.       De betrokken faculteitsbesturen (in casu de decaan) hebben beschikking over alle, al dan niet vertrouwelijke, informatie die aan de universiteitsraad wordt verstrekt en het staat hen vrij om naar eigen inzicht deze informatie te delen met betrokken faculteitsraden. Het CvB stimuleert het vroegtijdig informeren en betrekken van de medezeggenschap, al dan niet in vertrouwelijkheid.

9.       De UR zal in het licht van het harmoniemodel continu betrokken blijven bij het besluitvormingsproces. Binnen en buiten officiële vergaderingen.

10.   Er zullen meerdere informatiebijeenkomsten georganiseerd blijven worden voor betrokken faculteiten, de universiteit en haar medewerkers en studenten.

11.   Afgevaardigden van de studentenfracties zullen in samenwerking met de afdeling Communicatie de communicatie richting studenten doorlichten en updaten.

12.   De zeggenschap over de (internationale) instroom in RUG programma’s ligt bij de faculteiten en de opleidingen.

13.   Het synchroniseren van UGY-programma’s na wijzigingen in RUG-programma’s zal verder worden uitgewerkt. UGY-programma’s zullen dezelfde zijn als de RUG programma’s.

14.  De recruitment van staf voor UGY en bestaande vacatures binnen betrokken faculteiten zal worden opgeschaald en gediversifieerd. De staf zal minstens van dezelfde kwaliteiten zijn, dezelfde kwaliteitseisen zullen gelden. Vertrek van (oud-)stafleden mag niet leiden tot vermindering van de onderwijskwaliteit in Groningen en het aantal vertrekkende stafleden wordt zoveel mogelijk beperkt tot het aantal dat nodig is voor UGY programma’s. Er zal tijdig worden gestart met het werven en inwerken van nieuwe stafleden.

15.   Gescheiden accreditaties voor RUG en UGY, hierover is de RUG in gesprek met OCW en NVAO/andere accreditatieinstellingen. Hiermee zal de RUG de onderwijskwaliteit in Groningen waarborgen. De kwaliteitszorg aldaar zal hetzelfde zijn als aan de RUG, de rol voor de examencommissies zal verder uitgewerkt worden, er zal één persoon vanuit de RUG plaatsnemen in de examencommissie(s) in UGY.

Waarom kiest de RUG voor China Agricultural University (CAU)?

CAU is een zogenaamde 985-universiteit in China. Tot deze categorie behoren de 39 beste research universiteiten van China. Alleen deze universiteiten mogen de beste 2% van de Chinese studenten rekruteren. CAU staat bovendien bekend als een van de beste landbouwuniversiteiten ter wereld. Dat maakt het voor de RUG extra interessant, omdat agrifood een van de speerpunten is in het strategisch plan. We zien veel mogelijkheden in de samenwerking op dit gebied. De universiteit heeft twee campussen in Beijing en sinds 2003 een campus van 110 ha in Yantai. Op de website van CAU lees je meer informatie over de universiteit.

Waarom kiest China Agricultural University (CAU) voor de RUG?

CAU ziet de RUG als een interessante partner. We zijn een snel stijgende internationale top 100-universiteit, met al een groot aantal Engelstalige bacheloropleidingen. CAU was op zoek naar een samenwerkingspartner met deze kenmerken om de campus in Yantai te ontwikkelen.

Wat maakt de stad Yantai aantrekkelijk?

De toekomstige campus van University of Groningen Yantai ligt midden in een hightech-zone van 38 km², waar veel hoogwaardige industrie, bedrijven en research-instituten zijn gevestigd. Dat biedt veel kansen voor hoogwaardige werkgelegenheid en samenwerking op het gebied van onderzoek. Yantai telt 1,8 miljoen inwoners, is een van de meest groene steden van China en bovendien een aantrekkelijke toeristische bestemming. Het is een gebied met een prettig klimaat, dat vergelijkbaar is met de Nederlandse omstandigheden. Yantai ligt in de provincie Shandong, waar 97 miljoen mensen wonen. Dit betekent een groot potentieel aan toekomstige studenten.

Hoeveel medewerkers van de RUG gaan naar Yantai?

We richten ons op flexibele inzet van RUG-personeel, zodat ze voor langere of kortere tijd naar Yantai kunnen gaan. We willen een internationale mix van de staf in Yantai, waarbij de verdeling is dat 1/3 uit Nederland (niet alleen de RUG) komt, 1/3 uit China en 1/3 uit andere landen. Per opleiding willen we twee RUG-medewerkers voor langere tijd in Yantai stationeren. Dit wordt aangevuld met RUG-medewerkers die voor een korte periode ondersteuning bieden. RUG-medewerkers worden vanzelfsprekend niet gedwongen. Iedereen is vrij om zelf te kiezen of ze naar Yantai willen gaan. Wij zien het als een mooie kans om internationale ervaring op te doen. Maar de keus is aan de medewerkers.

Hoe gaat de RUG personeel werven?

De werving van personeel is nog niet gestart. Het inzetten van medewerkers gaat in nauw overleg met de betreffende faculteiten en diensten. Al in het komende najaar gaan we samen met de betrokken faculteiten werken aan een wervingsplan om er voor te zorgen dat we voldoende kwalitatief personeel beschikbaar hebben voor de opleidingen in Yantai.

Hoe worden studenten geworven?

University of Groningen Yantai is verantwoordelijk voor de werving van studenten. Zij maken hiervoor een plan dat ze met de RUG afstemmen. De werving van studenten is nog niet gestart.

Laatst gewijzigd:11 januari 2018 14:40

Meer nieuws