Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Woonlasten grote gemeenten stijgen minder dan inflatie

Daling kleiner dan vorig jaar
02 januari 2015

De grote gemeenten verhogen hun woonlasten dit jaar met gemiddeld 0,8 procent. Gecorrigeerd voor inflatie (1,0 procent) is sprake van een lichte daling. Deze daling is wel kleiner dan vorig jaar. Dit blijkt uit het rapport Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2015, dat is opgesteld door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen.

COELO onderzocht voor dit jaarlijkse overzicht de tarieven van 35 grote gemeenten, waar 38 procent van de Nederlandse bevolking woont. Het volledige rapport, met cijfers over alle afzonderlijke grote gemeenten, is te vinden op www.coelo.nl.

Zesde jaar dalende woonlasten

Deze grafiek toont de woonlastenontwikkeling van grote gemeenten sinds 2002 (in procenten)

De gemeentelijke woonlasten (ozb, rioolheffing en reinigingsheffing) stijgen gemiddeld met 5 euro (0,8 procent) tot 678 euro. Als we rekening houden met inflatie (1 procent) is sprake van een lichte daling. Dit is al het zesde jaar op rij dat de lokale lasten in de grote gemeenten dalen.

Decentralisaties drijven lasten niet op

Het is niet vanzelfsprekend dat de stijging van de lokale lasten zo beperkt is. Gemeenten nemen vanaf 1 januari immers grote taken over op het gebied van zorg, jeugd en werk (de drie decentralisaties). Gemeenten ontvangen hiervoor aanzienlijk minder geld van het rijk en de provincies ervoor nodig hadden. Maar dit leidt dus nog niet tot een grote stijging van de gemeentelijke belasting.

Lasten Amsterdam meest omlaag

‘s-Gravenhage heeft de laagste woonlasten (547 euro), Zaanstad de hoogste (820 euro). Negen gemeenten verlagen hun woonlasten, Amsterdam het meest (met 2,8 procent). In Lelystad stijgen de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens het sterkst (9,8 procent).

Reinigingsheffing daalt gemiddeld

De gemiddelde reinigingsheffing is met 286 euro 0,4 procent lager dan vorig jaar. Met deze heffing wordt afvalinzameling en –verwerking bekostigd. Nijmegen is met een relatief lage kostendekking het goedkoopst (131 euro), Rotterdam (bij een kostendekking van 100 procent) het duurst (360 euro).

Stijging ozb 1,7 procent

Huiseigenaren betalen in 2015 gemiddeld 232 euro aan ozb. Dat is 1,7 procent meer dan vorig jaar. Het ozb-tarief is een percentage van de woz-waarde. Om gemeenten te vergelijken gaan we uit van de gemiddelde woz-waarde in iedere gemeente. In ’s-Gravenhage betalen huishoudens het minst (126 euro), in Nijmegen het meest (444 euro).

Stijging rioolheffing procentueel gelijk aan stijging ozb

De stijging van het gemiddelde tarief voor de rioolheffing is met gemiddeld 1,7 procent (3 euro) gelijk aan die van de ozb. Er zijn grote verschillen tussen gemeenten. Lelystad verhoogt de rioolheffing in procenten het meest (78,8 procent). Het tarief in Lelystad dekte maar een klein deel van de kosten van riolering. Nu is dat 100 procent. De rioolheffing is in Lelystad nog steeds lager dan gemiddeld in de grote gemeenten. Leeuwarden verlaagt de rioolheffing het sterkst (met 9,3 procent).

Nieuwe gemeenteraden

In 2014 zijn in de meeste gemeenten nieuwe raden gekozen. Die hebben nu voor het eerst tarieven vastgesteld. Dit leidt soms tot opvallende verschuivingen. In Nijmegen wordt er bijvoorbeeld voor gekozen om huiseigenaren meer en huurders minder te laten betalen. Dit doet de gemeente door het tarief van de afvalstoffenheffing te verlagen en de tarieven van de ozb voor woningen extra te verhogen. Opvallend is dat de raad van buurgemeente Arnhem er juist voor kiest om de afvalstoffenheffing te verhogen en de ozb te verlagen. Arnhem kiest er daarmee voor om alle huishoudens mee te laten betalen aan de afvalinzameling en –verwerking.

Meer informatie

Dr. C. Hoeben, tel. 050 363 3766. E-mail:coelo rug.nl

De volledige publicatie is te vinden op www.coelo.nl.

Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2015, COELO, Groningen.

Tarievenoverzicht grote gemeenten 2015

Laatst gewijzigd:09 september 2022 14:44

Meer nieuws