Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Koninklijke Onderscheiding voor Feikje Vellinga-Schootstra

25 april 2014

Vrijdag 25 april 2014 ontving Feikje Vellinga-Schootstra op voordracht van de Rijksuniversiteit Groningen een Koninklijke Onderscheiding. Zij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Feikje Vellinga-Schootstra

Prof. mr. dr. F. (Feikje) Vellinga-Schootstra

Feikje Vellinga-Schootstra (1953) is hoogleraar Straf- en strafprocesrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Gedurende een periode van 37 jaar heeft zij zich ingezet voor het Nederlandse straf- en strafprocesrecht - als wetenschappelijk medewerker, universitair docent en (sinds 2007) hoogleraar bij de RUG, maar ook als kantonrechter-plaatsvervanger, rechter-plaatsvervanger, raadsheer en raadsheer-plaatsvervanger.

Via haar wetenschappelijke werk heeft Vellinga-Schootstra een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en vernieuwing van het straf- en strafprocesrecht. Ze heeft gezaghebbende, voortuitziende en invloedrijke publicaties geschreven. Haar dissertatie uit 1982 bijvoorbeeld, over inbeslagneming en huiszoeking, behoort na dertig jaar nog altijd tot de meest gezaghebbende publicaties op dit terrein. En de invloed van haar oratie, die zij in 2008 samen met haar echtgenoot en collega-hoogleraar prof. mr. dr. Wim Vellinga uitsprak, is zichtbaar in jurisprudentie van de Hoge Raad. Hoewel haar wetenschappelijke werk vooral betrekking heeft op het Nederlandse strafrecht, probeert zij, waar mogelijk en zinvol, internationale rechtsontwikkelingen in haar werk te verdisconteren. Een voorbeeld hiervan is haar oratie, waarin zij vanuit rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens voorstellen heeft gedaan voor verbetering van het Nederlandse straf- en strafprocesrecht. Een ander voorbeeld van haar internationale gerichtheid is de op initiatief van de Raad van Europa door haar georganiseerde jumelage van de Gerechtshof van Leeuwarden, het Gerechtshof van Gent en de universiteiten van Gent en Groningen in 2011.

Vellinga-Schootstra is ook een bevlogen en geliefd docente. Zij heeft een zeer hoge taakopvatting en legt de standaard hoog voor wat betreft de kwaliteit van haar onderwijs. Het opleiden van jonge mensen tot toekomstige rechters, officieren van justitie en advocaten moet voldoen aan de hoogste eisen van kwaliteit. Dat vindt zij essentieel, gezien de belangrijke en verantwoordelijke maatschappelijke taak waarop zij haar studenten voorbereidt. Ze geeft zeer boeiend, helder en enthousiasmerend college, waarbij zij door haar persoonlijke benadering de studenten stimuleert tot zelfstandig en kritisch denken. In 2011 werd ze hiervoor door de studenten verkozen tot Docent van het Jaar aan de faculteit.

Gedurende haar hele leven is Vellinga-Schootstra werkzaam geweest in de rechterlijke macht, ook in de periodes dat zij verbonden is aan de universiteit. In de periode 2002-2007 is zij enkel werkzaam in de rechterlijke macht; zij is dan raadsheer bij het Gerechtshof in Leeuwarden, het hoogste rechtscollege na de Hoge Raad der Nederlanden. In deze jaren is zij voorzitter van de zittingen van de meervoudige strafkamer en daarnaast de verantwoordelijke raadsheer voor verschillende projecten en activiteiten op het terrein van de versterking van de kwaliteit van de rechtspraak, waaronder maandelijkse jurisprudentiebijeenkomsten, die befaamd waren door de inspirerende werking en het bijzonder hoge niveau. Ook als rechter en als raadsheer legt zij de lat zeer hoog. Zij is er diep van doordrongen dat de rechtspraak moet voldoen aan de hoogste eisen van kwaliteit en zorgvuldigheid. Alleen dan kan de rechtspraak het vertrouwen behouden van de burger en kan het zijn voor de samenleving zo belangrijke stabiliserende, ordenende en geschil beslechtende functie blijven vervullen. Na de ruim vijf jaar bij het Gerechtshof is Vellinga-Schootstra gevraagd om hoogleraar te worden aan de RUG. Ze is echter nog steeds als raadsheer-plaatsvervanger verbonden aan het Gerechtshof.

Vellinga-Schootstra heeft zich ook op andere manieren maatschappelijk dienstbaar gemaakt. Niet alleen in landelijke verbanden op haar vakgebied en in de rechterlijke macht, maar ook via functies in het vrijwilligerswerk. Zo was ze voorzitter van een medezeggenschapsraad van een basisschool, voorzitter van een gemeentelijke beroeps- en bezwaarschriftencommissie en lid van verschillende klachtencommissies van verzorgingshuizen in Friesland. Vormen van maatschappelijke dienstbaarheid die tekenend zijn voor haar maatschappelijke betrokkenheid.

Heel kenmerkend voor prof. Vellinga-Schootstra is haar grote persoonlijke betrokkenheid bij de organisaties waarin zij werkt en bij de mensen in die organisatie. Daardoor speelt ze in alle verbanden waarin zij werkt steeds een bijzondere rol. Door haar warme, persoonlijke aandacht, haar relativeringsvermogen en humor, haar optimistische instelling, haar wijsheid en haar vermogen om te verbinden behoort zij tot de mensen die de stille, werkzame kracht van een organisatie vormen.

Feikje Vellinga-Schootstra is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:33
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 22 februari 2018

  Op zoek naar ons zesde zintuig: timing

  Hedderik van Rijn, adjunct-hoogleraar Cognitieve Wetenschappen en Neurowetenschappen, kreeg in 2017 een prestigieuze NWO Vici-beurs toegekend. Hij kreeg anderhalf miljoen euro voor zijn onderzoek naar hoe mensen hun handelen timen. De bestaande theorie...

 • 22 februari 2018

  Een stappenplan voor Man Made Blue Zones - Nieuwe blog door Koert van Ittersum

  Zelf een gebied creëren waarbinnen alle mensen gelukkig en gezond oud worden, oftewel een Man Made Blue Zone, spreekt enorm tot de verbeelding. Maar welke concrete stappen we moeten ondernemen om zo'n gebied te realiseren, is vaak niet duidelijk. Hoogleraar...

 • 21 februari 2018

  Provincie en RUG maken werk van duurzame landbouw

  De Provincie Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) slaan de handen ineen om de landbouwsector verder te verduurzamen. Hiertoe wordt een Bijzondere Leerstoel Natuurinclusieve Landbouw opgericht aan de RUG. De Provincie​draagt via haar Programma...