Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Herstructurering Faculteit der Letteren

Prestatieafspraken uitvoeren, begrotingstekort terugdringen en innovaties mogelijk maken
26 november 2012

Het Faculteitsbestuur Letteren heeft in opdracht van het College van Bestuur een plan opgesteld voor een herstructurering van de faculteit. Het plan beoogt de begroting van de faculteit over de periode 2013-2016 sluitend te maken en een compacte, duurzame faculteit te realiseren waar ook financiële ruimte is voor nieuwe initiatieven. Daarmee wordt tevens binnen de financiële randvoorwaarden uitvoering gegeven aan de prestatieafspraken tussen de universiteit en OCW, voor zover deze betrekking hebben op het herstructureren van opleidingen.

De begroting van de Faculteit der Letteren vertoont sinds 2011 een structureel tekort. Daarnaast is de Rijksuniversiteit Groningen in de prestatieafspraken met OCW overeengekomen dat het aantal opleidingen aan de universiteit fors gereduceerd zal worden door bestaande bacheloropleidingen samen te voegen tot brede opleidingen.

Het College van Bestuur drong erop aan dat de herstructurering binnen de planperiode en met een sluitende begroting wordt voltooid. Om de bezuiniging van jaarlijks meer dan 2,5 miljoen euro te kunnen realiseren heeft het Faculteitsbestuur er voor moeten kiezen om (delen van) opleidingen die niet rendabel zijn om- of af te bouwen.

Om in 2016 een evenwichtige begroting te bereiken zijn de volgende extra maatregelen - bovenop de maatregelen uit het visiestuk Naar een duurzame en compacte faculteit van februari 2012 - noodzakelijk:

 • Het beëindigen van taken binnen het bachelorprogramma Europese Talen en Culturen: naast de schooltalen Duits, Engels, Frans, Spaans zullen alleen Zweeds, Italiaans en Russisch behouden blijven. Dit betekent dat de talen Fins, Hongaars, Deens en Noors vanaf 2013 niet langer worden aangeboden. Huidige studenten worden in de gelegenheid gesteld hun studie af te ronden.
 • De afdelingen Europese Talen en Culturen, Griekse en Latijnse Taal en Cultuur, Nederlands, Kunsten, Cultuur en Media en Kunstgeschiedenis zijn op dit moment te omvangrijk ten opzichte van de aantallen studenten en de inkomsten. De bestaande overformatie moet reduceren.
 • Bovengenoemde afdelingen worden daarmee geïdentificeerd als eenheden waar reorganisatie onvermijdelijk is.
 • Daarnaast zijn er nog andere maatregelen die beogen te komen tot een compacte en duurzame faculteit. Het bestaande aanbod voor wat betreft minoren en masterprogramma’s wordt verminderd en de bachelorprogramma’s Kunsten, Cultuur en Media en Kunstgeschiedenis worden omgevormd tot een brede bachelor Kunst en Cultuur. Het is op dit moment nog niet duidelijk of de aldus te bereiken besparing via natuurlijk verloop kan worden gerealiseerd.
 • Om meer inkomsten te genereren wordt ook ingezet op innovatie in de vorm van (verdere) ontwikkeling van nieuwe programma’s die wetenschappelijk interessant, maatschappelijk relevant en daardoor voor studenten potentieel aantrekkelijk zijn (BA Europese Talen en Culturen, BA Media en Journalistieke Cultuur, MA East Asian Studies, MA Communicatie en Educatie).

Op maandag 26 november zijn de medewerkers van de afdelingen en leerstoelgroepen die met de reorganisatie te maken krijgen door het Faculteitsbestuur geïnformeerd. Daarna zijn alle facultaire leerstoelhouders op de hoogte gesteld van de plannen. Ook de overige medewerkers van de faculteit zijn geïnformeerd.

Het Faculteitsbestuur realiseert zich ten volle dat medewerkers die zich vaak al jarenlang hebben ingezet voor de faculteit en voor hun vakgebied door deze maatregelen getroffen worden. Binnen de kaders van de reorganisatie zal er alles aan gedaan worden om hen perspectief op het vervolg van hun loopbaan te bieden. De formele melding van de reorganisatie is in voorbereiding.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:51

Meer nieuws

 • 22 juli 2020

  Voorzichtigheid in Noord-Nederland in afwachting van tweede golf

  Ondanks het gemis van vrijheid, gezelligheid en spontaniteit, zijn inwoners in Noord-Nederland deze zomer voorzichtig bij het maken van hun vakantieplannen. Slechts 14% van de Noord-Nederlanders gaat deze zomer op vakantie in het buitenland,...

 • 22 juli 2020

  Drie Letterenopleidingen halen samen 12,6 miljoen Europese subsidie binnen

  De Europese Commissie heeft 12,6 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld uit het prestigieuze Erasmus Mundus programma voor drie Joint Master Degree programma’s waaraan de Letterenfaculteit van de RUG deelneemt.

 • 10 juli 2020

  ENLIGHT recognized as a European University

  The ENLIGHT consortium of nine European universities, including the University of Groningen, was selected within the framework of the second call for ‘European Universities’, the European Commission's pilot program for new multilateral networks....