Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Behandeling eczeem door verpleegkundig specialisten effectief en kostenbesparend

17 september 2012

Op de afdeling Dermatologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen is de behandeling van kinderen met eczeem in handen van verpleegkundig specialisten. Onderzoek van dermatoloog Marie-Louise Schuttelaar van het UMCG laat zien dat, in vergelijking met de standaard medische behandeling door dermatologen, de ouders van kinderen met eczeem meer tevreden zijn over de behandeling door verpleegkundig specialisten. De verbetering van het eczeem was in beide groepen even goed, terwijl de zorgkosten lager waren bij behandeling door de verpleegkundig specialisten. Schuttelaar concludeert dat de taakherschikking tussen dermatologen en verpleegkundig specialisten in deze studie kosteneffectief is. Zij promoveerde 17 september 2012 op de resultaten van haar onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Voor haar onderzoek vergeleek Schuttelaar een groep van 160 kinderen en adolescenten met eczeem. De helft werd behandeld door een dermatoloog, terwijl de andere helft vanaf het eerste consult in het ziekenhuis bij een verpleegkundig specialist onder behandeling was.

Tevredenheid ouders

De ernst van het eczeem bij de kinderen verbeterde significant in beide behandelgroepen. Ook stelde Schuttelaar in beide behandelgroepen een even grote verbetering vast ten aanzien van de kwaliteit van leven van het kind en die van de familie. Op deze behandeluitkomsten vond Schuttelaar geen verschillen tussen de behandelingen door de dermatoloog en de verpleegkundig specialist. De ouders van kinderen met eczeem die door de verpleegkundig specialist werden behandeld waren echter significant tevredener.

Andere zorg

De behandeling door de verpleegkundig specialist bestond uit de standaard medische behandeling, waarbij de dermatoloog zo nodig beschikbaar was voor overleg. Dit werd gecombineerd met voorlichting, praktische demonstraties en laagdrempelige begeleiding door middel van contactmogelijkheden op korte termijn (polikliniekbezoeken, telefonische consulten en email). De verpleegkundig specialist had meer tijd voor de patiënt waardoor er meer aandacht was voor de gevolgen van het hebben van eczeem in het dagelijkse leven. Het doel van deze begeleiding was het vergroten van het eigen inzicht in de behandeling en versterking van zelfmanagement. Schuttelaar stelt dat deze integrale zorgverlening door de verpleegkundig specialist verschilt van de geleverde zorg door de dermatoloog, die voornamelijk medicamenteus gericht is. Dit kan het aangetoonde verschil in tevredenheid verklaren.

Kosteneffectief

Schuttelaar vergeleek van beide behandelingen de gemiddelde jaarlijkse gezondheidszorgkosten en kosten die de familie van het kind met eczeem moet maken in verband met de behandeling (reiskosten, verlies van betaalde en onbetaalde werktijd, zelfzorgkosten). Op jaarbasis waren de gemiddelde gezondheidszorgkosten €658 per kind in de groep die door de verpleegkundig specialist werd behandeld en €801 in de groep die onder behandeling van de dermatoloog was. De familiekosten waren €302 in de verpleegkundig specialistengroep, en €608 in de dermatologengroep. Schuttelaar is van mening dat taakherschikking positieve effecten kan hebben op de kwaliteit van zorg, de gezondheidszorgkosten en de toegangstijd voor patiënten. Ook in andere ziekenhuizen in Nederland vinden momenteel vergelijkbare taakherschikkingen plaats.

Curriculum Vitae

Marie-Louise Schuttelaar (Haelen, 1965) studeerde Medische Wetenschappen aan de Universiteit Maastricht. Zij deed haar promotieonderzoek bij het Expertisecentrum voor Excemen en Arbeidsdermatosen van de afdeling Dermatologie van het UMCG. Haar onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door ZonMW, het Astmafonds, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het J.P. Nater Fonds. De titel van haar proefschrift is: ‘Atopic dermatitis risk factors, interventions and costs’. Schuttelaar werkt als dermatoloog bij de afdeling dermatologie van het UMCG.

Noot voor de pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters van het UMCG, bereikbaar op telefoonnummer (050) 361 22 00.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:48

Meer nieuws