Skip to ContentSkip to Navigation
About us News and Events News articles

Oratie Sabine Otten: Bruggen bouwen is slechts het begin: over de synergie tussen diversiteit en identiteit

15 november 2011

Bruggen bouwen is slechts het begin: over de synergie tussen diversiteit en identiteit

Recent wordt in landen als Nederland en Duitsland veelvuldig gedebatteerd over migratie en de integratie van immigranten. Sommige politici hebben duidelijk gesteld dat “de multiculturele samenleving” heeft gefaald en geconcludeerd dat migratie beperkt moet worden, en dat migranten moeten assimileren. In haar inaugurale rede zal Sabine Otten vraagtekens plaatsen bij deze pessimistische conclusies over de multiculturele samenleving. Evenzo zal zij bediscussiëren of het stimuleren van assimilatie aan de dominante cultuur een geschikt middel is om culturele diversiteit succesvol te managen.

In haar oratie legt Otten specifiek de nadruk op arbeidsintegratie in Nederland. Veel Nederlandse organisaties zijn in meer of mindere mate cultureel divers. Is diversiteit in organisaties gerelateerd aan positieve werkuitkomsten? Oftewel, werkt diversiteit? Hoewel in homogene groepen gelijkheid de basis kan zijn voor groepscohesie, identificatie en vertrouwen, is het in heterogene groepen nodig om synergie te vinden tussen diversiteit en identiteit. Daarom is het belangrijk om de juiste condities te creëren waaronder zowel meerderheids- als minderheidsleden zich in gelijke mate geïncludeerd en gewaardeerd voelen in de organisatie.

Gebaseerd op de metafoor van bruggen bouwen, is deze oratie gericht op recent onderzoek over het functioneren en de mate van ervaren inclusie en exclusie van werknemers uit minderheids- en meerderheidsgroepen. De bevindingen laten onder andere zien:

  • ….dat werknemers van culturele minderheden het vaak even goed doen als hun autochtone Nederlandse collega’s;
  • ….dat een organisatie-ideologie die expliciet gericht is op de meerwaarde van diversiteit, het functioneren van alle werknemers kan verbeteren;
  • ….dat het functioneren van werknemers gerelateerd is aan gevoelens van betrokkenheid en waardering, maar ook aan de ervaren ruimte om uniek te mogen zijn;
  •  ….dat het aanmoedigen van teamleden om te reflecteren op hun individuele waarde in het team vooral minderheidsleden helpt om zich te identificeren met en zich gewaardeerd te voelen in het team.

Otten zal beargumenteren dat als organisaties succesvol zijn in het creëren van een omgeving waarin werknemers verbinding ervaren en tegelijkertijd verschillend mogen zijn, arbeidsintegratie meer impliceert dan het bouwen en openen van bruggen.
  

Oratie: mw. prof.dr. S. Otten, 16.15 uur, Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Titel: Building bridges is just the beginning: on reconciling diversity and identity
Leeropdracht: Intergroepsrelaties en sociale integratie
Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Laatst gewijzigd:12 februari 2019 21:22

Meer nieuws