Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Woonlasten gemiddeld 39 euro hoger

Energierekening stijgt het meest
22 februari 2011

Eigenaar-bewoners zijn aan bijkomende woonlasten op jaarbasis gemiddeld 39 euro (1,0 procent) meer kwijt dan een jaar geleden. Dat komt vooral doordat de energieprijs is gestegen, en in mindere mate de waterschapslasten. De overdrachtsbelasting en het eigenwoningforfait kosten de burger minder. Dit blijkt uit Woonlastenmonitor 2011, die is opgesteld door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen.

De gemiddelde eigenwoningbezitter is dit jaar gemiddeld 3.919 euro kwijt aan woonlasten, naast de hypotheeklasten. Dat is 12 procent van het gemiddelde besteedbare inkomen. Geen wonder dat de stijging van die woonlasten jaarlijks veel aandacht trekt. De Woonlastenmonitor van COELO geeft hiervan een totaaloverzicht.

Bijkomende woonlasten

Hypotheeklasten maken iets meer dan de helft uit van de totale woonlasten. Dit onderzoek richt zich op de bijkomende woonlasten. Energie en water is hiervan de belangrijkste component, de onroerendezaakbelasting (ozb) en de opstalverzekering zijn de kleinste posten.

Prijsstijging energie belangrijkste oorzaak stijging

Aan energie en water is de eigenwoningbezitter dit jaar 34 euro meer kwijt, en ook de belasting op die producten is hoger (8 euro). Dit komt doordat energie duurder is geworden als gevolg van de gestegen olieprijs. Die werkt vertraagd door in de prijs van gas en elektriciteit. Water is nauwelijks in prijs gestegen.

Eigenwoningforfait en overdrachtsbelasting dalen
Het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting kost dit jaar gemiddeld 15 euro minder. Dit is een direct gevolg van de dalende huizenprijzen.
De overdrachtsbelasting is gemiddeld 11 euro lager. Ook dit komt doordat woningen minder waard zijn geworden. Wie geen huis koopt betaalt deze belasting overigens niet.

Waterschapslasten: plus 9 euro

De waterschappen vragen 9 euro per huishouden meer dan vorig jaar voor onder meer het zuiveren van afvalwater, het onderhoud van de dijken en het wegpompen van overtollig water.

Riool- en reinigingsheffing: 6 euro extra

Gemeenten hebben dit jaar gemiddeld 6 euro per huishouden meer nodig voor de riolering en om huisvuil in te zamelen en te verwerken. Alleen de kosten van de riolering nemen toe. Oude buizen moeten worden vervangen, en gemeenten kregen meer taken op het gebied van het waterbeheer. Huisvuil kost de burger gemiddeld iets minder dan vorig jaar. Veel gemeenten verlagen het tarief omdat ze minder kosten maken.

Ozb 5 euro hoger

Huishoudens betalen gemiddeld 5 euro meer aan onroerendezaakbelasting (ozb). De opbrengst van de ozb wordt door gemeenten gebruikt voor allerlei werkzaamheden, van wegonderhoud tot straatverlichting, en van groenvoorziening tot sociaal beleid.

Methodiek

Iedereen heeft weer andere woonlasten. Dat hang niet alleen af van de gezinssituatie, maar ook van bijvoorbeeld de lokatie. Om door de bomen het bos te blijven zien gaan wij uit van een gemiddeld huishouden met een hypotheekgefinancierde eigen woning. We gaan uit van gemiddelde tarieven, gemiddeld energieverbruik, een gemiddelde woningwaarde, enzovoort. De woonlastenmonitor wordt opgesteld door COELO, een onafhankelijk onderzoeksinstituut verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voor deze monitor is gebruik gemaakt van gegevens van COELO, Agentschap NL, Nibud, CPB, CBS, Kadaster, DNB en de Waarderingskamer.

Relatie met andere cijfers

In januari publiceerde COELO een overzicht van de gemeentelijke woonlasten in de 35 grote gemeenten (Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2011).
In maart publiceert COELO gegevens over de belastingen van alle 418 afzonderlijke gemeenten, en van de provincies en de waterschappen (Atlas van de lokale lasten).

De volledige Woonlastenmonitor 2011 is te vinden op www.coelo.nl

Noot voor de pers

Meer informatie: prof.dr. Maarten Allers, tel. (050) 363 37 45, of dr. Corine Hoeben, tel. (050) 363 37 66, e-mail: coelo rug.nl, internet: www.coelo.nl

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:54

Meer nieuws