Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Symposium: Grenzen aan professionele autonomie

25 januari 2011

Op 25 januari 2011 organiseert de Vakgroep Rechtstheorie, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen in het kader van het honoursonderwijs van de Faculteit Rechtsgeleerdheid en de oratie van prof. mr. dr. A. R. Mackor een symposium met als thema ‘Grenzen aan professionele autonomie’.

De actualiteit van dit thema mag duidelijk zijn. De afgelopen jaren betoogden professionals regelmatig dat hun autonomie onder druk staat; anderen brachten daar tegenin dat de autonomie van professionals juist nader begrensd zou moeten worden.

Drie vooraanstaande juridische professionals zullen hun licht over het onderwerp laten schijnen: mr. J.H. Wesselink (advocaat-generaal Ressortsparket Amsterdam), mr. dr. R. Verkijk (advocaat) en prof. mr. M. Otte (vice-president Gerechtshof Arnhem, tevens hoogleraar organisatie van de rechtspleging, RUG).

Het ontwikkelen van ‘kritische zin’ ten aanzien van hun toekomstige professie is een belangrijk onderdeel van de honoursmodule ‘Professionele ethiek’. Studenten moeten zich immers rekenschap geven van de bijzondere positie die zij als juridisch professional in de samenleving zullen innemen. Wat dit symposium bijzonder maakt, is het feit dat tweedejaars honoursstudenten als referent bij de voordrachten van de sprekers zullen optreden. De reacties van studenten op de voordrachten zijn daarmee een eerste ‘proeve van bekwaamheid’.

Het symposium zal plaatsvinden in Academiegebouw aan de Broerstraat in Groningen.

Programma

10.45-11.30 GANG FACULTEITSKAMER ECONOMIE (eerste verdieping, hal aan rechterzijde van de trap) Inloop met koffie met koek

11.30-13.30 SENAATSKAMER (eerste verdieping, zaal aan het eind van de linkerzijde van de trap)

11.30-11.45 Openingswoord prof. mr. J.H.M. Willems (dagvoorzitter) en dr. H.A.M. Weyers (coördinator Honoursprogramma Faculteit Rechtsgeleerdheid)

11.45-12.15 mr. J.H. Wesselink, ‘Magistratelijkheid binnen het Openbaar Ministerie?’

12.15-12.25 Honoursstudent, coreferaat

12.25-12.55 mr. dr. R. Verkijk, ‘Vrije advocatuur’

12.55-13.05 Honourstudent, coreferaat

13.05-13.30 Discussie

13.30-14.15 GANG FACULTEITSKAMER ECONOMIE Lunch

14.15-15.30 SENAATSKAMER

14.15-14.45 prof. mr. M. Otte, ‘De professionele ethiek van strafrechter en gerechtsbestuurder’

14.45-14.55 Honoursstudent, coreferaat

14.55-15.15 Discussie

15.15-15.30 Afsluiting prof. mr. J.H.M. Willems

16.00 AULA Oratie prof. mr. dr. A.R. Mackor ‘Grenzen aan professionele autonomie’

Deelname aan het symposium is gratis, maar aanmelding via E.D.Narouz-Bruining rug.nl  is verplicht. Maximum aantal deelnemers: 100. Inschrijving geschiedt volgens het principe ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’.

Wie tevens de oratie van Mackor wil bijwonen gelieve zich via cvb.rm rug.nl  op te geven.

Laatst gewijzigd:12 oktober 2017 12:31

Meer nieuws