Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Huishoudens grote gemeenten betalen 1,3 procent meer

17 januari 2011

De grote gemeenten verhogen hun woonlasten dit jaar met gemiddeld 1,3 procent. Dat is historisch gezien een laag percentage. Gecorrigeerd voor inflatie is zelfs sprake van een daling. Dit blijkt uit het rapport Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2011, dat is opgesteld door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen.

COELO onderzocht voor dit jaarlijkse overzicht de tarieven in 35 grote gemeenten, waar 37 procent van de Nederlandse bevolking woont. Het volledige rapport, met cijfers over alle afzonderlijke grote gemeenten, is te vinden op www.coelo.nl .

Geen duidelijke oorzaak

In eerdere jaren waren de woonlastenstijgingen aanzienlijk hoger. Waarom de woonlasten dit jaar zo weinig stijgen is onduidelijk. Vorig jaar stegen ze zelfs nog minder.

Verschillen tussen gemeenten

De gemeentelijke woonlasten (ozb, rioolheffing en reinigingsheffing) stijgen gemiddeld met 9 euro (1,3 procent) tot 644 euro. Ter vergelijking: de inflatie zal in 2011 naar verwachting 1,5 procent bedragen. De verschillen tussen gemeenten zijn echter aanzienlijk. De woonlasten zijn het laagst in Alkmaar (526 euro) en het hoogst in Groningen (731 euro). Acht gemeenten verlagen hun woonlasten, Dordrecht het meest (met 3,4 procent). Emmen verhoogt de woonlasten met 5,2 procent het sterkst.

Ozb

Gecorrigeerd voor de waardeontwikkeling stijgt het gemiddelde ozb-tarief voor woningen in de grote gemeenten dit jaar met 1,3 procent. Huiseigenaren betalen in 2011 gemiddeld 215 euro aan ozb.

Het kabinet heeft bepaald dat de landelijke opbrengst van de ozb in 2011 niet meer dan 3,5 procent hoger mag zijn dan in 2010 (de macronorm). De stijging van de ozb-opbrengst in de grote gemeenten blijft daar met 1,7 procent ver onder. Die opbrengststijging komt deels door de uitbreiding van de woningvoorraad. De lasten lopen minder op.

Ozb bedrijven

De NOS berichtte op 12 januari dat de lokale lasten voor bedrijven, waarvan de ozb de belangrijkste is, sterk zouden stijgen. Uit onze cijfers blijkt echter dat bedrijven in de grote gemeenten dit jaar 1,7 procent meer aan ozb gaan betalen.

Rioolheffing stijgt wel

Het gemiddelde tarief voor de rioolheffing neemt met 3,6 procent het meest toe van alle gemeentelijke woonlasten. Dat komt doordat gemeenten meer taken hebben gekregen op dit terrein. De ontwikkeling van het tarief verschilt sterk per gemeente. Westland verhoogt de rioolheffing in procenten het meest (35 procent). Dordrecht verlaagt de rioolheffing het sterkst (met 14 procent) en komt uit op 146 euro, net onder het gemiddelde van 147 euro.  

Afvalinzameling goedkoper

De gemiddelde reinigingsheffing ligt met 282 euro 0,3 procent hoger dan vorig jaar. Met deze heffing wordt afvalinzameling en –verwerking bekostigd. Nijmegen is met een relatief lage kostendekking (40 procent) het goedkoopst (108 euro), Groningen (bij een kostendekking van 100 procent) het duurst (362 euro).  

Meer informatie

- Dr. C. Hoeben, tel. 050 262 37 66 of prof.dr. M.A. Allers, tel. (050) 363 37 45; e-mail: coelo rug.nl.

- Het volledige Belastingoverzicht grote gemeenten is te vinden op www.coelo.nl.

Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2011 , COELO, Groningen.

Tarievenoverzicht grote gemeenten 2011

                                Tarief in % (ozb) of euro’s             Verandering (%) d

laagste gemiddelde hoogste kleinste stijging mutatie van gemiddelde grootste stijging
Ozb woningen a 0,05589 0,10313 0,17740 -2,5 1,3 12,7
Reinigingsheffing b 108 282 362 -17,0 0,3 15,1
Rioolheffing c 68 147 237 -13,9 3,6 34,5
Woonlasten c 526 644 731 -3,4 1,3 5,2

Gemiddelden zijn gewogen naar inwonertal.

a Tarief voor eigenaar als percentage van de woz-waarde.

b Meerpersoonshuishouden.

c Ozb eigenaar voor een woning met de in de betreffende gemeente geldende gemiddelde waarde, plus tarief rioolheffing en reinigingsheffing voor meerpersoonshuishouden.

d Mutatie ozb-tarieven: gecorrigeerd voor de ontwikkeling van de waarde van onroerende zaken.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:54

Meer nieuws