Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

RUG en PThU bieden sterk theologie-profiel aan vanaf september 2011

12 november 2010

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) gaan samenwerken in een nieuwe Bachelor Theologie in Groningen. De Generale Synode van de Protestantse Kerk heeft op 12 november 2010 ingestemd met het besluit de PThU te vestigen op twee locaties, in Groningen bij de RUG en in Amsterdam bij de VU. Daarnaast blijft de huidige bachelor Theologie aan de RUG bestaan.

In de nieuwe variant krijgt de PThU een eigen traject dat bestaat uit 2 minoren van 60 ECTS die over drie studiejaren zijn verdeeld. In dit traject wordt toegewerkt naar de predikantsmaster van de PThU. Er is ruimte voor de beleving van verbondenheid met de wereldkerk en een fascinatie voor wat geloof met mensen doet.

Sterk profiel door complementariteit

De nieuwe bachelorvariant heeft een sterk profiel door de complementariteit van enerzijds de bestudering van religie en cultuur door de RUG en anderzijds de levensbeschouwende vorming door de PThU. Decaan prof.dr. Geurt Henk van Kooten: “De verschillende profielen van de RUG en de VU hebben als voordeel dat nieuwe studenten nu bewust voor een bepaald profiel kunnen kiezen”.

De Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap richt zich op de interactie tussen religie en cultuur en kent een sterk ‘geesteswetenschappelijk’ en ‘sociaal-wetenschappelijk’ profiel. Studenten theologie bestuderen de geschiedenis en ontwikkeling van het jodendom en het christendom en gaan terug naar de bronnen en de ontstaansgeschiedenis. Zij onderzoeken daarnaast de joods-christelijke traditie in relatie tot de culturele en maatschappelijke context. Hierbij maken zij gebruik van allerlei wetenschappelijke disciplines. Studenten kunnen deze wetenschappelijke benadering ook toepassen op maatschappelijke relevante vraagstukken waarin religie een rol speelt.

Faculteitscultuur biedt stevig fundament

Volgens Van Kooten zullen de nieuwe theologiestudenten zich zeer goed thuis voelen aan de Groningse faculteit. “De faculteitscultuur is informeel, studenten organiseren samen veel activiteiten, waardoor zij elkaar goed leren kennen. Studenten discussiëren vanuit verschillende invalshoeken met elkaar waarbij altijd respect is voor elkaars standpunten. Dit biedt een stevig fundament voor toekomstige PThU’ers in een veranderende samenleving”.

Noot voor de pers

Meer informatie: prof.dr. Geurt Henk van Kooten, decaan, telefoon: 06-121 93 889.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:57

Meer nieuws