Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Nieuwe ondersteuning voor Mansholtleerstoel

10 november 2010

De Mansholtleerstoel voor Plattelandsontwikkeling krijgt opnieuw financiële ondersteuning van de rijksoverheid. De leerstoel is in 1995 ingesteld door de Stichting voor hoger landbouwonderwijs (VHLO) en ondergebracht bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. De leerstoel wordt bezet door prof.dr. Dirk Strijker.

Het ministerie besloot tot verlenging omdat de leerstoel belangrijk is voor de samenwerking tussen het zogeheten Groene onderwijs en de algemene onderwijsinstellingen. Strijker heeft de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld in het verwezenlijken van Werkplaats Veenkoloniën.

Werkplaatsen zijn samenwerkingsverbanden van onderwijs- en kennisinstellingen en gemeenten en provincies om activiteiten van scholieren en studenten meer ten dienste te laten zijn van de regio (zie www.dewerkplaats.eu). In het geval van Werkplaats Veenkoloniën werkt een aantal onderwijsinstellingen samen met de overheden in de Veenkoloniën, verenigd in Agenda voor de Veenkoloniën (www.veenkolonien.nl).

Innovatie

Om de samenwerking tussen het Groene en het gewone onderwijs nog meer vorm te geven gaat de leerstoel in de komende jaren deelnemen in de Groene Kenniscoöperatie. Daarin werken onderwijs- en onderzoeksinstellingen samen met het bedrijfsleven om innovatie uit te lokken.

De Mansholtleerstoel heeft zich qua onderzoek de afgelopen jaren vooral gericht op niet-agrarische aspecten van plattelandsontwikkeling, en zal dat ook blijven doen.

Onderzoeksprojecten

  • Een langlopend onderzoek is begonnen naar de motieven van verhuizers naar op het eerste gezicht minder aantrekkelijke woongebieden op het platteland. Daarbij wordt intensief samengewerkt met zes gemeenten in Noord-Nederland.
  • Er is onderzoek opgezet naar nevenactiviteiten van niet-agrarische plattelandsbewoners. Het gaat om bijvoorbeeld verkooppunten, nagelstudio’s en recreatieve voorzieningen.
  • Een onderzoek is opgestart naar de manier waarop burgers en boeren kunnen deelnemen in de organisatie van natuurgebieden in Europa. In dat onderzoek wordt intensief samengewerkt met de universiteit van Oldenburg (Duitsland).
  • Er werd onderzoek verricht naar jongeren op het platteland, zoals naar drankketen en naar migratiemotieven.

Overige activiteiten

  • De evenementen in 2008 rond de 100-ste geboortedag van Sicco Mansholt, de naamgever van de leerstoel, waren een belangrijke activiteit die mede vanuit de leerstoel is vormgegeven.
  • Dirk Strijker is betrokken bij een aantal projecten van de Europese Unie, ondermeer op het terrein van het uit productie gaan van landbouwgronden.
  • Vanuit de leerstoel wordt onderwijs in de plattelandsgeografie verzorgd voor studenten Sociale Geografie en Planologie van Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen.

Noot voor de pers

Meer informatie:

  • prof.dr. Dirk Strijker, tel. 050-363 3726, e-mail: d.strijker rug.nl (zie ook: http://www.rug.nl/staff/d.strijker/index).
  • Murco Mijnlieff, woordvoerder Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, tel. 070-378 4515, e-mail: f.m.mijnlieff minlnv.nl
Laatst gewijzigd:13 september 2021 09:53

Meer nieuws