Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

‘Gronings rechtswetenschappelijk onderzoek goed op orde’

Commissie evalueert onderzoek rechtswetenschap
02 juli 2010

Met het op 2 juli gepubliceerde rapport Kwaliteit & Diversiteit heeft de Evaluatiecommissie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009, ook wel naar haar voorzitter de ‘commissie Koers’ genoemd, het onderzoek van de 9 rechtenfaculteiten in Nederland geëvalueerd. De commissie komt tot de conclusie dat het Nederlandse rechtswetenschappelijke onderzoek gekenmerkt wordt door dynamiek in de faculteiten mede vanwege verjonging, interdisciplinaire samenwerking en internationalisering van onderzoekprogramma's, ook in de Groningse faculteit.

Internationalisering

De commissie roept de faculteiten op om op beleidsterreinen als bijvoorbeeld kwaliteitszorg en ranking van onderzoeksoutput de koppen bij elkaar te steken en tot gezamenlijk beleid te komen. De commissie wijst ook op de voor de faculteiten ongunstige ontwikkelingen in de eerste geldstroom. De commissie verwacht voor de toekomst een verdergaande internationalisering en programmering van het onderzoek, waarbij zij wel de vrees uitspreekt dat vooral kleine rechtsgebieden hier onder kunnen lijden.

Positief oordeel

De algemene conclusie van de commissie is positief: het Nederlandse rechtswetenschappelijk onderzoek staat er goed voor. Voor de Groningse faculteit vindt de commissie dat zij de organisatie goed op orde heeft. De enige jaren geleden ingezette verandering in het facultaire beleid wordt positief beoordeeld. Ten opzichte van de vorige visitatie uit 2002, scoort de Groningse faculteit aanzienlijk beter. Van de twaalf onderzoekprogramma's in de faculteit halen tien de kwalificatie goed (in visitatiejargon is dit de score 4 of hoger). Het oordeel van de commissie is daarmee een steun voor faculteit voor het ingezette beleid, maar tevens ook een oproep om vooral op de ingeslagen weg verder te gaan. De faculteit is de commissie zeer erkentelijk voor het vele werk dat zij heeft verricht en neemt aanbevelingen uit het rapport dan ook zeer ter harte.

Download het volledige rapport van de Evaluatiecommissie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009

Laatst gewijzigd:05 augustus 2022 13:45

Meer nieuws