Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Promotie: A.H. Boeke - Professioneel sportmanagement vernieuwen. Praktijkgericht onderzoek naar het ontwikkelen van innovatieve managementpraktijken in de sport

25 maart 2010

Promotie: dhr. A.H. Broeke, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Professioneel sportmanagement vernieuwen. Praktijkgericht onderzoek naar het ontwikkelen van innovatieve managementpraktijken in de sport

Promotor(s): prof.dr. J.J. Peters

Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

 

Sportmanagers nog niet gericht op kennisontwikkeling

In de loop van de vorige eeuw is de sportwereld ingrijpend veranderd. Van een lokale liefhebberij van enkele welgestelden groeide sport uit tot een steeds commerciëler georganiseerde en wereldwijd verspreide vrijetijdsindustrie. In het verlengde hiervan nam de maatschappelijke en sociaal-economische impact van het verschijnsel sport zienderogen toe.

Alleen al in ons land waren er anno 2007 ruim 118.000 fte betaalde en zo’n anderhalf miljoen vrijwillige werkers actief in de bedrijfstak sport. Rondom het faciliteren van sportbeoefening en de productie en marketing van sportgerelateerde producten en diensten verrichtte een groeiend aantal ondernemers, beleidsfunctionarissen en leidinggevende managers professioneel werk. Onder de noemer sportmanagement ontwikkelde zich de afgelopen decennia in het veranderende sportlandschap langzaam maar zeker een nieuw beroepsdomein.

Adri Broeke, sinds 2002 lector sportmanagement aan de Hanzehogeschool in Groningen, deed onderzoek naar de professionaliteit van sportmanagers.

De onderzoeksbevindingen bevestigden de veronderstelling dat tot op heden de beroepspraktijk niet echt fungeert als een plek waar kennis ontwikkeld wordt. De leden van de betreffende beroepsgroep sportmanagers bleken weliswaar te beschikken over een hoog professioneel oplossingsvermogen, maar zetten dit slechts mondjesmaat in om nieuwe kennis te ontwikkelen en in een verspreidbare vorm met beroepsgenoten te delen. De feitelijke kennisproductiviteit - opgevat als het vermogen om nieuwe kennis te produceren die bijdraagt aan de vernieuwing van de betreffende praktijk - bleek aantoonbaar voor verbetering vatbaar.

Adri Broeke (Den Helder, 1946) deed zijn promotieonderzoek bij het Sport Management Instituut in Groningen. Van zijn proefschrift verschijnt een handelseditie bij Uitgeverij Eburon.


Laatst gewijzigd:12 februari 2019 21:22

Meer nieuws