Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn Vrienden in de klas

Projectmedewerkers

De projectmedewerkers zijn werkzaam bij de basiseenheid Orthopedagogiek. De basiseenheid Orthopedagogiek maakt deel uit van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW) van de Rijksuniversiteit Groningen. De faculteit GMW is een kenniscentrum dat de mens centraal stelt. De faculteit houdt zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Hierbij is zowel aandacht voor het normale functioneren van mensen als voor problemen van mensen of groepen en de wijze waarop deze opgelost of voorkomen kunnen worden. Bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen werken ca. 600 medewerkers. Orthopedagogiek maakt onderdeel uit van de opleiding Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde (PedOk) en verzorgt onderwijs voor Bachelor en Master studenten. Binnen de basiseenheid Orthopedagogiek wordt onderzoek uitgevoerd op het gebied van de zorg/ondersteuning voor jeugdigen met gedrags- en opvoedingsproblemen, personen met beperkingen en leerlingen met leer- en onderwijsproblemen.

Binnen de basiseenheid Orthopedagogiek is er een onderzoekslijn ‘leer- en onderwijsproblemen’. Binnen deze onderzoekslijn richten Sip Jan Pijl (hoogleraar) Anke de Boer (universitair docent) en Renske de Leeuw (onderzoeker) zich op het thema ‘inclusief onderwijs’.

Sip Jan Pijl is als hoogleraar verbonden aan de afdeling orthopedagogiek, leer- en onderwijsproblemen. Zijn leeropdracht betreft ‘inclusief onderwijs’ waarbij zijn onderzoek zich richt op financieringsstromen, sociale participatie en de x-factor van de leerkracht in het omgaan met leerlingen met gedragsproblemen. Tevens is hij als hoogleraar verbonden aan de universiteit van Trondheim, Noorwegen, waar hij onderzoek doet naar drop-out en de sociale participatie van leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Anke de Boer is verbonden aan de afdeling orthopedagogiek, leer- en onderwijsproblemen, en werkzaam als universitair docent. Zij is in 2012 gepromoveerd op het proefschrift ‘Inclusion: a question of attitudes?’ Haar onderzoek richt zich op de sociale participatie van leerlingen met beperkingen (voornamelijk cluster 4 leerlingen) en de attitudes van leerkrachten, ouders en klasgenoten. In de afgelopen jaren zijn er diverse internationale en Nederlandse publicaties verschenen op het terrein van inclusief onderwijs op naam van Sip Jan Pijl en Anke de Boer.

Renske de Leeuw is als PhD-student verbonden aan de afdeling orthopedagogiek, leer- en onderwijs-problemen. Zij zal zich tot april 2018 bezig houden met de uitvoering van het onderzoeksproject “De sociale participatie van kinderen met gedragsproblemen en/of sociaal-emotionele problemen in het reguliere basisonderwijs”.

Jan Bijstra is als onderwijsadviseur verbonden aan RENN4, het Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland cluster 4. RENN4, het Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland is een onderwijsorganisatie voor leerlingen die een extra ondersteuningsvraag hebben op het gebied van gedrag. RENN4 geeft op meer dan dertig locaties in Groningen, Friesland en Drenthe (voortgezet) speciaal onderwijs aan ruim 2000 leerlingen van 4 tot 20 jaar. Vanuit de functie als onderwijsadviseur coördineert Jan Bijstra de onderzoeksprojecten die door RENN4 worden uitgevoerd ten behoeve van de begeleiding van leerlingen met een ondersteuningsvraag op het gebied van gedrag. Bijstra is met name geïnteresseerd in het thema sociaal-emotionele interventies bij deze leerlingen en de effecten daarvan op gedrag, waarover hij in de afgelopen jaren een aantal keren heeft gepubliceerd.

Laatst gewijzigd:10 januari 2020 15:12