Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn Vrienden in de klas

Algemeen

Welkom op de website over het project Vrienden in de Klas. Met de invoering van het Passend Onderwijs is er de mogelijkheid voor alle leerlingen om naar het regulier (basis)onderwijs te gaan, ook de groep leerlingen die voorheen een “rugzakje” hadden of naar Cluster 4 scholen gingen. Het idee achter Passend Onderwijs is onder andere dat alle leerlingen met elkaar in contact kunnen komen en op die manier makkelijk vrienden kunnen maken. De praktijk laat zien dat dit niet zo makkelijk is, niet voor de leerling die eerst een rugzakje had, de leerkracht of de klas.

Het project Vrienden in de Klas laat leerlingen aan het woord over hun ervaringen met vriendschappen op school en bij de groep horen. Er wordt geluisterd naar leerlingen die niet geaccepteerd worden in de klas. De redenen dat deze leerlingen niet geaccepteerd worden zijn zeer uiteenlopend, maar vaak gaat het om de leerlingen die extra aandacht vragen voor hun gedrag.

Oproep:

Bent u of kent u leerkracht(en) in het regulier basisonderwijs?
Bent u directeur in het regulier basisonderwijs?
En vindt u het belangrijk om de onderwijspraktijk te verbeteren?

Dan vragen wij uw hulp!

De afgelopen jaren is de onderwijs populatie steeds breder geworden. Steeds meer kinderen met een beperking en extra ondersteuningsbehoeften gaan naar het regulier onderwijs.

Deze situatie werpt belangrijke vragen op, zoals:

  • Hoe denken leerkrachten over het onderwijs aan leerlingen met een beperking?
  • Hoe competent voelen leerkrachten zich?
  • Welke strategieën worden er gebruikt?

Op deze vragen en meer hopen we met behulp van een digitale vragenlijst antwoord te geven. Onze focus ligt daarbij op leerlingen die soms moeite hebben om sociaal geaccepteerd te worden.
Met behulp van deze informatie kunnen we toekomstige leerkrachten beter voorbereiden en interventies beter laten aansluiten bij de behoeften van leerkrachten.                               
Helpen u en uw collega’s ook mee?
Klik dan op deze link om bij de vragenlijst te komen.
(We waarderen het als u de vragenlijst deelt met uw collega’s)
Leerkrachten in de onderbouw ontvangen n andere vragenlijst dan leerkrachten in de midden- en/of bovenbouw.

Uw mening en ervaringen zijn van essentieel belang!
Als teken van waardering en de tijdsinvestering om de vragenlijst in te vullen, krijgt u van ons een overzicht met leerkrachtstrategieën die, in de klas en op school, ingezet kunnen worden wanneer er moeite is omtrent de sociale acceptatie van een leerling.

In 2015 en 2016 zijn er interviews gehouden met leerlingen uit groep 7 en 8 van het regulier en speciaal onderwijs. Enkele reacties van leerlingen naar aanleiding van de interviews zijn:

"Wat fijn dat ik nu een kans krijg om volwassenen te vertellen wat ik vind!”  

Ik weet niet of de meester weet, dat ik niet perse veel vrienden wil, maar ik wil wel mee doen met de groep.”

Deze kind-interviews zijn onderdeel van de deelstudie ‘De stem van het kind’. Tijdens het interview wordt er gesproken met de leerlingen gesproken over onderwerpen als ‘vrienden’ en ‘bij de groep horen’. Ook wordt er de leerlingen gevraagd hoe er volgens hen op school omgegaan kan worden met pesten en situaties waarin sprake is van buiten sluiten.
Door leerlingen te interviewen krijgen we, als onderzoekers, meer inzicht in hun belevingswereld.
We gebruiken de interviews om handvatten te formuleren, waarmee de leerkracht de situatie van de leerling kan verbeteren.

Voortbouwend op de interviews met leerlingen uit groep 7 en 8, is er in 2016 gestart met het project ‘Het jonge kind aan het woord’ voor het interviewen van leerlingen uit groep 3 en 4. Hiermee willen wij in beeld brengen of de behoeftes die leerlingen uit de bovenbouw kenbaar hebben gemaakt ten aanzien van de acceptatie in de klas, ook gelden voor jonge leerlingen in de onderbouw. Voor de verlenging van dit project worden er momenteel interactieve kind interviews gehouden met leerlingen uit groep 4. Voor meer informatie over deze deelstudie zie 'Het jonge kind aan het woord'.

Naast het interviewen van leerlingen, vinden we het ook belangrijk om de leerkracht aan het woord te laten. De leerkracht speelt een belangrijke rol in het stimuleren van de sociale relaties, zoals vriendschappen, in de klas.
Dit is gebeurd door focus groepen én een digitale vragenlijst.
Voor meer informatie over de deelstudie waar de leerkracht centraal staat zie 'De leerkracht als expert'.

Het project Vrienden in de Klas sluit aan bij de huidige ontwikkelingen omtrent Passend Onderwijs dat in augustus 2014 is ingevoerd. Deze onderwijsontwikkeling vraagt van leerkrachten om voldoende kennis en kunde te hebben om tegemoet te komen aan de behoeften van alle leerlingen, zo ook aan de behoeften van leerlingen met problemen in sociale relaties.

Op deze website wordt meer achtergrondinformatie gegeven over:

Daarnaast zijn er diverse interessante artikelen op de website te vinden die gerelateerd zijn aan het project Vrienden in de Klas.

Het project wordt gefinancierd door Stichting Kinderpostzegels Nederland, Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland (RENN4) en de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen.

Wilt u meer weten over het project of heeft u een andere vraag? Neem dan gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar vriendenindeklas@rug.nl.

.
Laatst gewijzigd:05 april 2019 11:36