Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesLerarenopleidingExpertisecentrum Vakdidactiek NoordEVN Schoolleiders

PLG Naar een volwaardig schoolexamen

Doelgroep

Docenten, examensecretarissen en schoolleiders die zich willen professionaliseren op het gebied van toetsontwikkeling om de kwaliteit van de schoolexamens en andere toetsen te kunnen monitoren en/of verbeteren. Het verdient aanbeveling om met een groepje collega’s van dezelfde school te komen.

Inhoud en resultaat

De deugdelijkheid van schoolexamens is in het huidige systeem onvoldoende gegarandeerd, concludeert de onafhankelijke Commissie Kwaliteit Schoolexaminering in haar rapport 'Een volwaardig schoolexamen'. De problemen rondom de schoolexamens bij twee vmbo-scholen in Maastricht in 2018 waren de aanleiding voor dit onderzoek. Hoewel er niet veel scholen zullen zijn waar de problemen rond examens zo groot zullen zijn als daar, is één van de aanbevelingen uit het rapport toch dat docenten en schoolleiders hun deskundigheid op het gebied van toetsen moeten vergroten. Elke vaksectie zou een examenexpert moeten hebben. Schoolleiders en bestuurders moeten voldoende kennis hebben om te kunnen toezien op de samenhang tussen vakken in de examenprogramma’s.

In deze professionele leergemeenschap (PLG) komt relevante inhoud over het ontwikkelen van toetsen aan de orde. Iedere bijeenkomst bestaat uit een interactief college, gevolgd door oefening. De deelnemers werken systematisch aan het vergroten van hun kennis en vaardigheden op het gebied van toetsing. Daarnaast is er aandacht voor de samenhang tussen vakken in het curriculum en de wijze waarop verschillende vakken getoetst worden. Dat is de reden waarom het aan te raden is om met een groepje collega’s van dezelfde school te komen.

Deelnemers ontvangen feedback op hun producten, zodat zij gericht kunnen werken aan verbetering daarvan.

Programma

De bijeenkomsten vinden plaats in de eerste helft van het schooljaar 2019-2020.

Afsluiting

De deelnemers sluiten het traject af met een opdracht die past bij hun taak of functie: dat kan een volledig uitgewerkt schoolexamen zijn (voor deelnemende docenten) of een plan van aanpak voor het waarborgen van de kwaliteit van de schoolexamens (voor deelnemende examensecretarissen en/of schoolleiders).

Certificering

Een deelnemer ontvangt een certificaat bij minimale aanwezigheid van 4 van de in totaal 5 bijeenkomsten en uitvoering van de afsluitende opdracht.

Studielast

55 uur waarvan:
 • 15 uur contacttijd
 • 40 uur voorbereiding van de bijeenkomsten en zelfstudie

Data, tijden en plaats

Het programma van 2019-2020 is als volgt:
 1. 23 september 2019 | toetsen als basis voor onderwijsontwikkeling: doelen, toetsmatrijs en ontwerpcyclus
 2. 29 oktober 2019 | gesloten vragen
 3. 4 december 2019 | open vragen en opdrachten
 4. 9 januari 2020 | samenstelling van toetsen, cesuurbepaling en analyse van resultaten
 5. 7 februari 2020 | slotbijeenkomst: inhoud wordt in overleg met de deelnemers vastgesteld

De bijeenkomsten vinden plaats op de RUG, telkens van 14.00 tot 17.00 uur; Precieze locatie volgt.

Cursusleiding en informatie

Ester Moraal, docent onderwijskunde & pedagogiek aan de Lerarenopleiding van de RUG (e.moraal@rug.nl).

Tarief

Per deelnemer €950,- voor vijf bijeenkomsten en feedback op het eigen werk.

De PLG start bij minimaal 7 aanmeldingen en er geldt een maximum van 14 deelnemers.

Annuleringsvoorwaarden 2019-2020

Algemene voorwaarden betreffende betaling en annulering van de PLG-bijeenkomsten
 • Mocht u na inschrijving onverhoopt toch niet kunnen deelnemen, dan dient u dit te melden bij Sindy Steenhuis (via e-mailadres: vakdidactieknoord@rug.nl) U kunt dan meteen een naam van een vervanger doorgeven. Dit kan tot en met 6 september 2019.
 • Bij algehele annulering tot en met 30 augustus 2019 brengen wij 25 euro administratiekosten in rekening. Bij algehele annulering tussen 30 augustus en 6 september 2019 brengen wij u de helft van de kosten in rekening. Vanaf 7 september zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.
 • Tijdens de looptijd van de PLG of cursus, kan bij verhindering van een deelnemer een collega/vervanger aan een bijeenkomst deelnemen.
 • Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijving of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling

Aanmelding tot en met uiterlijk 30 augustus 2019 via deze link.

Laatst gewijzigd:11 juli 2019 11:04