Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Lerarenopleiding Expertisecentrum Vakdidactiek Noord EVN Nederlands

PLG Nederlands (3-jarig)

Noordelijk Schoolexamen Nederlands

in samenwerking met het Meesterschapsteam Nederland en Vakdidactiek Geesteswetenschappen

NB Deze PLG is 3-jarig (in schooljaar 2018-2019 gestart).

Doelgroep

Secties Nederlands havo/vwo.

Randvoorwaarden:
 • Minstens twee deelnemers per sectie, met steun van de sectie-als-geheel en de schoolleiding.
 • Deelnemers hebben gedurende de looptijd de ruimte om op school te experimenteren met nieuwe schoolexamens.
 • Er kunnen maximaal zes secties deelnemen. Bij voorintekening wordt geselecteerd mede op basis van verdeling over havo/vwo en de hiervoor genoemde randvoorwaarden.

Inhoud en resultaat

Het schoolvak Nederlands is enorm in beweging. Op verschillende plaatsen wordt gewerkt aan het verbeteren van de aansluiting tussen het voortgezet en hoger onderwijs, het aanbrengen van meer samenhang tussen de onderdelen van het vak en meer evenwicht in de examens. Vanuit Curriculum.nu wordt gewerkt aan de vormgeving van een nieuw curriculum Nederlands, ook voor havo en vwo. En vanuit het meesterschapsteam Nederlands worden initiatieven ontwikkeld die erop gericht zijn het schoolvak aantrekkelijker en uitdagender te maken. Al deze ontwikkelingen hebben en krijgen gevolgen voor het examen Nederlands. Scholen kunnen daar in hun schoolexamen zelf vorm aan geven.

In deze PLG werken we aan vernieuwing van de inrichting van het schoolexamen Nederlands havo en vwo op uw school. We doen dat in het licht van (i) actuele discussies en ontwikkelingen in het schoolvak, (ii) knelpunten en mogelijkheden inzake toetsing en examinering en (iii) de eigen wensen van de deelnemende secties. Deelnemers en begeleiders van de PLG leren van en met elkaar door visies uit te wisselen, nieuwe schoolexamens en bijbehorende beoordelingsmodellen te ontwerpen en deze uit te voeren, te evalueren en bij te stellen.

Deze driejarige PLG resulteert in een nieuw schoolexamen voor havo en vwo op elk van de betrokken scholen. Het schoolexamen beslaat meerdere domeinen. De keuze voor een of meer domeinen, eventueel in een geïntegreerde aanpak, maken we samen in het eerste jaar van de PLG. Het nieuwe schoolexamen kan per school verschillen, maar het is ook mogelijk dat de PLG uitmondt in een gedeeld, school overstijgend Noordelijk Schoolexamen Nederlands.

Programma

Het PLG heeft een looptijd van drie jaar.
 • In het eerste jaar (2018-2019) worden de uitgangspunten voor (ver)nieuw(d)e schoolexamens ontwikkeld en krijgen specificaties, formats en procedures voor examenonderdelen hun eerste vorm. De secties stemmen aan het einde van het eerste jaar hun PTA af op het in 2020-2021 af te nemen examen.
 • In het tweede jaar (2019-2020) worden examenonderdelen inclusief beoordelingsmodellen voor de voorexamenklas(sen) ontwikkeld, afgenomen en bijgesteld.
 • In het derde jaar (2020-2021) worden de examenonderdelen voor de examenklassen ontwikkeld, afgenomen en bijgesteld.

Onderdeel van deze PLG is een jaarlijkse presentatie van de voortgang op de Dag van de Vakdidactiek.

Afsluiting (producten)

Jaar 1:
 • Juni: elke sectie heeft voor haar school een nieuwe beschrijving van de schoolexamenonderdelen en het PTA opgesteld.
 • Juni/Juli: gezamenlijke presentatie van de voortgang op 5 juni 2019: de Dag van de Vakdidactiek.
Jaar 2:
 • Juni: elke sectie heeft voor haar school minimaal een schoolexamenonderdeel, inclusief beoordelingsmodel voor de voorexamenklas(sen) ontworpen en beproefd.
 • Juni/Juli: gezamenlijke presentatie van de voortgang op de Dag van de Vakdidactiek 2020.
Jaar 3:
 • Juni: elke sectie heeft voor haar school minimaal een schoolexamenonderdeel, inclusief beoordelingsmodel, voor de examenklas(sen) ontworpen en beproefd.
 • Juni/Juli: gezamenlijke presentatie van de voortgang op de Dag van de Vakdidactiek 2021.

Certificering

Om het certificaat te behalen geldt voor elke deelnemer een jaarlijkse 80% aanwezigheidsplicht. Daarnaast toont de deelnemer aan actief te participeren in de PLG door de voorbereidingen uit te voeren, specificaties, formats, procedures en onderdelen op te leveren en de afsluiting uit te voeren.

Studielast

Alle uren zijn vakdidactisch.

2018-2019:       56 uur, bestaand uit:
 • 28 uur bijeenkomsten (7 x 3 + 1 x 7 (Dag van de Vakdidactiek).
 • 28 uur voorbereiding op de bijeenkomsten (literatuur lezen, good practices bestuderen, beschrijving schoolexamen + PTA

2019-2020:       56 uur, bestaand uit:
 • 28 uur bijeenkomsten (7 x 3 + 1 x 7 (Dag van de Vakdidactiek).
 • 28 uur voorbereiding op de bijeenkomsten (literatuur lezen, good practices bestuderen, ontwerpen, uitvoeren en bijstellen schoolexamenonderdelen met beoordelingsmodel voor de voorexamenklas(sen).

2020-2021:       56 uur, bestaand uit:
 • 28 uur bijeenkomsten (7 x 3 + 1 x 7 (Dag van de Vakdidactiek).
 • 28 uur voorbereiding op de bijeenkomsten (literatuur lezen, good practices bestuderen, ontwerpen, uitvoeren en bijstellen schoolexamenonderdelen met beoordelingsmodel voor de examenklassen.

Data, tijden en plaats

Tijden: van 13 tot 16 uur.

Plaats: locatie volgt nog.

Spreiding bijeenkomsten door schooljaren:
 1. 25 september 2020
 2. 30 oktober 2020
 3. 27 november 2020
 4. 22 januari 2021
 5. 19 maart 2021
 6. 16 april 2021
 7. 11 juni 2021

Tarief

Secties tekenen in voor 3 jaar en betalen per deelnemer 1050 euro in totaal. Per jaar is dat 350 euro per deelnemer. Dit bedrag is inclusief drie maal deelname aan en presentatie op de Dag van de Vakdidactiek.

PLG-leiding en informatie

Carien Bakker (c.h.w.bakker rug.nl) /Clary Ravesloot/Kees de Glopper

Laatst gewijzigd:03 juli 2020 12:38