Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenOnderwijs GMW

Colloquium doctum

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Wat is het colloquium doctum?

Een colloquium doctum is een universitair toelatingsexamen: iedereen die geen diploma heeft dat directe toelating geeft tot de studie, zoals een VWO‑diploma of een propedeusediploma HBO en minstens 21 jaar oud is, kan in de gelegenheid gesteld worden een universitair toelatingsexamen af te leggen. Het colloquium doctum bestaat uit een aantal toetsen op VWO‑eindexamenniveau.

Wanneer is het examen?

In 2019 kan het examen op de volgende data afgelegd worden: 22 maart, 26 april en 24 mei. Per academisch jaar mag je het examen twee keer afleggen. Je hoeft niet alle onderdelen in één keer af te leggen, maar je kunt het desgewenst spreiden. De examens worden op vaste tijden afgenomen: 9.00 – 11.00 uur: Wiskunde; 15.00 – 16.30 uur: Engels. De tijd voor de biologietoets, die alleen geldt voor de opleiding psychologie, wordt nader bepaald.

Uit welke onderdelen bestaat het examen?

Het examen bestaat uit 2 onderdelen: Wiskunde & Engels. Voor psychologie moet je daarnaast nog een biologietoets maken.

  • Wiskunde wordt getoetst door het maken van enkele opgaven. Rekenmachines of andere hulpmid­delen worden hierbij niet toegestaan. Voor wiskunde kun je het volgende boek bestuderen: W.M. Franken en R.A. Bouts (2002). Wiskunde voor statistiek: een voorbereiding (2e herziene druk). Bussum: Coutinho. ISBN (13) 9789062833177.
  • Engels wordt getoetst op vwo-niveau en –wijze: je moet multiple choice vragen beantwoorden over een stuk tekst. Het is hierbij niet toegestaan woordenboeken te gebruiken.
    NB Vanaf 1 september 2018 wordt voor het Engelstalig programma Psychologie het vereiste niveau van beheersing van het Engels gelijk aan de taaleis die algemeen geldt voor deze bachelor. In plaats van de hierboven genoemde toets moet men zelf een IELTS, een TOEFL- of een Cambridgetoets regelen. Zie hiervoor https://www.rug.nl/gmw/psychology/education/bachelor/aanmelding-en-toelating . Het advies is je in een vroeg stadium voor één van deze toetsen aan te melden.
  • Biologie (alleen voor psychologie) wordt getoetst door middel van multiple choice vragen . Je kunt je op het examen voorbereiden door middel van het boek "Foundational concepts in Neuroscience" van David E. Presti (2015), ISBN (13) 9780393709605. De hoofdstukken 3, 8 en 9 hoeven niet te bestudeerd te worden.

Hoe lang is het resultaat geldig?

De resultaten van de individuele onderdelen zijn een jaar geldig, dus alleen in het jaar dat je de toets hebt afgelegd. Als je je niet inschrijft in het volgende studiejaar, zul je de toets opnieuw moeten doen.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor deelname zijn eenmalig een totaalbedrag van 50 euro, dit betekent dat je voor deze 50 euro alle twee (of drie) de toetsen mag maken en van beide toetsen één keer een herkansing mag doen.
Het bedrag moet 10 dagen voor toetsafname zijn bijgeschreven op onderstaand banknummer. Niet betaald, betekent geen deelname aan de toets.
De kosten voor de taaltoets voor toelating tot het Engelstalig programma Psychologie staan hier los van en dienen te worden voldaan bij de organisatie waar je de toets doet.

Rijksuniversiteit Groningen, faculteit GMW
IBAN: NL87ABNA0401717801
Ovv: 120007/naam student/toelatingsexamen

Let op! Er is geen mogelijkheid tot restitutie van dit bedrag!

Herkansen

Je mag, wanneer je de toets de eerste keer niet haalt, één maal herkansen. Dat betekent ook dat wanneer je op 22 maart de toetsen niet hebt gehaald, je ze nog een tweede keer op 26 april of 24 mei mag maken. Voor de herkansing hoef je niet nogmaals 50 euro te betalen. Mocht je de toets op 24 mei voor het eerst doen, dan is er geen mogelijkheid om te herkansen en kun je een jaar later pas weer deelnemen. Verder kun je er nog voor kiezen om de beide onderdelen op verschillende data te doen, bijvoorbeeld Wiskunde op 22 maart en Engels op 26 april.

Ben je automatisch toegelaten als je het colloquium doctum hebt gehaald?

De opleidingen Sociologie en Pedagogische Wetenschappen kennen een verplichte matchingsprocedure. Dit betekent dat iedereen die toegelaten wil worden tot de studie moet deelnemen om een plaats te krijgen tot de studie. Meer informatie over matching is te vinden op: www.rug.nl/gmw/education/matching.

De opleiding Psychologie heeft een decentrale selectie. Zie voor informatie: https://www.rug.nl/gmw/psychology/education/bachelor/over-selectie.

Aanmelden

Uiterste aanmelddata: voor Psychologie: 15 januari, voor Sociologie en Pedagogische Wetenschappen: 1 mei.

Je meldt je aan in Studielink en geeft daarbij als vooropleiding op: Colloquium Doctum.
Na aanmelding maak je uiterlijk twee weken voor de door jou beoogde toetsdatum, een afspraak met de studieadviseur van de opleiding van jouw keuze (050 3636301). Bij je afspraak neem je mee: behaalde diploma’s en cijferlijsten en je id-kaart. Bij deze afspraak worden ook de mogelijke vrijstellingen besproken.

Via https://nestor.rug.nl/webapps/login moet je je aanmelden voor de toetsafnames. Dit is mogelijk tot 10 dagen voor een bepaalde toetsdatum.

Beide aanmeldingen (voor studielink en toetsafnames) moeten gebeurd zijn voor:

  • 8 maart (voor de toets van 22 maart),
  • 17 april (voor de toets van 26 april) en
  • 10 mei (voor de toets van 24 mei).

Heb je nog vragen?

Korte vragen kunnen per e-mail gesteld worden via owbalie.gmw@rug.nl.

Laatst gewijzigd:13 december 2018 14:24
printView this page in: English