Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Education BSS

Colloquium doctum

Wat is een colloquium doctum?

Een colloquium doctum is een universitair toelatingsexamen voor iedereen die geen diploma heeft dat rechtstreeks toegang geeft tot de opleiding, zoals een VWO-diploma of een HBO-propedeusediploma. Wel moet je op het moment dat de opleiding van start gaat minstens 21 jaar oud zijn.

Het colloquium doctum bestaat uit meerdere toetsen op VWO eindexamenniveau.

Hoe schrijf ik me in met een colloquium doctum?
 • Meld je aan bij Studielink voor de opleiding.
 • Vul bij het aanmelden in Studielink geen vooropleidingen in wanneer je gebruik wilt maken van het colloquium doctum.
 • Nadat je je hebt aangemeld in Studielink onvang je binnen enkele werkdagen op je RUG studentmail een email met wanneer en hoe je je kunt aanmelden voor de toetsen.
  Oefentoetsen worden dan ook beschikbaar gesteld.
 • Wanneer je vragen over de procedure hebt of je denkt vrijstelling te kunnen krijgen, kun je een afspraak maken via de onderwijsbalie van GMW met een studieadviseur (050 363 6301). Het is belangrijk dat je de afspraak met de studadviseur vóór 28 april 2023 hebt gehad.
De toetsen

Het examen bestaat uit twee toetsen: wiskunde en Engels. Voor psychologie moet je daarnaast nog een biologietoets maken.

 • Toets wiskunde
  Wiskunde wordt getoetst door het maken van rekenkundige berekeningen. Rekenmachines of andere hulpmiddelen zijn hierbij niet toegestaan.
  Voor wiskunde kun je het volgende boek bestuderen:
  W.M. Franken en R.A. Bouts (2002). Wiskunde voor statistiek: een voorbereiding (2e herziene druk). Bussum: Coutinho. ISBN (13) 9789062833177.
 • Toets Engels
  Toetsing op vwo-niveau en –wijze: je beantwoordt multiple choice vragen over een stuk tekst. Het is hierbij niet toegestaan woordenboeken te gebruiken.
 • Toets biologie
  (alleen voor psychologie) Toetsing door middel van multiple choice vragen.
  Voor deze toets kun je het boek bestuderen:

David E. Presti (2015). Foundational concepts in Neuroscience. ISBN (13) 9780393709605. De hoofdstukken 3, 8 en 9 hoeven je niet te bestuderen.

Het is mogelijk om extra tijd te krijgen in geval van AD(H)D, dyslexie of andere andere functiebeperkingen. Voor Engels en Wiskunde krijg je 30 minuten extra. Extra tijd kun je aanvragen middels een verzoek naar toelatingstoetsen.gmw rug.nl, gepaard gaande met een officiële medische verklaring van een daartoe bevoegde persoon of instantie. De deadline voor het insturen van een aanvraag met een officiële medische verklaring is voor de toetsen van vrijdag 12 mei vrijdag 28 april om 17:00 uur. Voor de toets van vrijdag 23 juni is de deadline vrijdag 9 juni 17:00 uur.

Toetsdatums en -locatie

Examendata

Vrijdag 12 mei 2023

 • 9.00-11.00 uur Wiskunde
 • 12.30-14.00 uur Engels
 • 15.30-17.00 uur Biologie (let op! Alleen voor Psychologie)

Vrijdag 23 juni 2023

 • 8.30-10.30 uur Wiskunde
 • 12.15-13.45 uur Engels
 • 15.00-16.30 uur Biologie (let op! Alleen voor Psychologie)

Examenlocatie

De examens worden afgenomen in de Aletta Jacobs hal van de Rijksuniversiteit Groninen.

Aanmelden en betalen

Kosten

Je betaalt eenmalig een totaalbedrag van €50 voor het examen. Voor €50 mag je beide toetsen maken en beide toetsen één keer in hetzelfde studiejaar herkansen.

Het bedrag moet 10 werkdagen voor de toets afname (is gelijk aan de uiterste aanmelddata voor de toetsen) zijn bijgeschreven op onderstaande bankrekening.

Let op! Niet betaald betekent geen deelname aan de toets. Er is geen mogelijkheid tot restitutie van dit bedrag.

Betaalgegevens:
Rijksuniversiteit Groningen, faculteit GMW
IBAN: NL 87 ABNA 0401 7178 01
Ovv: 120007/naam student (achternaam, initialen) / studentnummer en toelatingsexamen

Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens bij de betaling worden vermeld. Indien deze niet worden vermeld, kunnen we niet achterhalen van wie de betaling is.

Deadlines aanmelding en betaling

De deadline voor de aanmelding en de betaling van de toetsen vallen samen. Aanmelding en betaling voor de toetsen op:

 • vrijdag 12 mei: uiterlijk 28 april 17.00 uur.
 • vrijdag 23 juni: uiterlijk 9 juni 17.00 uur.

Om deel te mogen nemen aan de toetsen, moet het bedrag op het moment dat de deadline verstrijkt bij de RUG binnen zijn.

Herkansen en geldigheidsduur

Herkansen

Haal je de toets de eerste keer niet? Dan mag je één maal herkansen. De herkansing is inbegrepen bij de 50 euro die je betaald hebt. Doe je tijdens de tweede kans in juni voor het eerst de toets, dan is er geen mogelijkheid om te herkansen: je kunt pas een jaar later weer deelnemen aan de procedure.

Geldigheidsduur

De resultaten van de individuele toetsen zijn een jaar geldig, dus alleen in het jaar dat je de toets hebt afgelegd. Wanneer je beide toetsen in één jaar hebt gehaald, dan zijn de behaalde resultatenresulaten maximaal 2 jaar geldig.

Procedures en deadlines voor de verschillende opleidingen

AOLB, Pedagogische wetenschappen en Sociologie:
Iedereen die toegelaten wil worden, neemt deel aan de matchingsprocedure
Uiterste aanmelddatum in Studielink: 1 mei 2023
Psychologie:
Iedereen die toegelaten wil worden, neemt deel aan de selectieprocedure
Uiterste aanmelddatum in Studielink: 15 januari 2023

Contact

Heb je vragen? Mail gerust naar toelatingstoetsen.gmw rug.nl.

Laatst gewijzigd:15 augustus 2023 13:55