Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionalisering​Professionele LeerGemeenschap (PLG)Aardrijkskunde

PLG Aardrijkskunde

Cursusjaar 2018-2019

Onderweg naar nog betere lessen Aardrijkskunde

Doelgroep

De PLG wordt aangeboden voor alle aardrijkskundedocenten. Elke aardrijkskundedocent die zich verder wil ontwikkelen op het gebied van vakdidactiek en vakinhoud en collega’s van andere scholen weer eens wil ontmoeten is welkom!

Inhoud en resultaat

In deze PLG gaan we ons verdiepen in de nieuwste inzichten over hoe leerlingen leren. We gaan onder andere onderzoeken van John Hattie bestuderen en vervolgens samen lesmateriaal ontwikkelen waarmee we die kennis in de aardrijkskundelessen kunnen toepassen. Daarbij hebben we aandacht voor formatieve toetsing, activerende didactiek en differentiatie.

Tijdens de bijeenkomsten zullen twee experts hun kennis en ervaringen met ons delen. Eén is expert op het gebied van de (mega-)steden van Zuid-Amerika. Daarmee sluit hij aan op het nieuwe examenprogramma voor HAVO en VWO.

De andere expert zal de bijeenkomst over veldwerk inleiden. Veldwerk blijft één van de belangrijkste onderdelen van aardrijkskundeonderwijs, Het is soms echter ook lastig vorm te geven en in te plannen. We gaan daarover in gesprek met een veldwerkexpert van de Faculteit van Ruimtelijke Wetenschappen uit Groningen.

Ook besteden we in een bijeenkomst specifiek aandacht aan ICT. We onderzoeken welke programma’s ons kunnen ondersteunen bij de aardrijkskundelessen en kunnen helpen bij het in kaart brengen van de vorderingen van de leerlingen. Om zo het formatieve toetsen een plek te geven in de aardrijkskundelessen.

Een bijkomend doel van deze PLG is het bevorderen van het samenwerken van docenten. De bijeenkomsten dienen ook om in contact te komen en te blijven met collega’s van andere scholen. Door ervaringen uit te wisselen en kennis te delen, creëren we gezamenlijk steeds beter aardrijkskundeonderwijs op onze scholen. Het samen ontwikkelde lesmateriaal wordt daarom op school in de eigen lessen uitgeprobeerd; eventueel met behulp van observerende collega’s. In een daaropvolgende bijeenkomst kunnen we lesmateriaal dan met elkaar evalueren. Uiteindelijk wordt het materiaal verzameld en verspreid onder de deelnemers.

Deelnemers hebben na deze PLG meer kennis van actuele (vak-)didactiek en kunnen dat toepassen in hun eigen lessen. De vakinhoudelijke kennis van Zuid-Amerika is toegenomen. En ze breiden hun repertoire op het gebied van formatief toetsen en differentiëren uit.

Programma

Bovenstaande onderwerpen zullen worden verdeeld over zes bijeenkomsten. De bijeenkomsten worden ingeleid door een expert of de vakdidacticus van de RUG. Vervolgens gaan de deelnemers actief met het onderwerp van die middag aan de slag door middel van het ontwikkelen van lesmateriaal.

 1. Nieuwe inzichten over hoe leerlingen leren.
 2. Lesmateriaal ontwikkelen.
 3. ICT en aardrijkskunde.
 4. Corridor Norte in Brazilië, ingeleid door Dr. P. Druijven.
 5. Veldwerk, ingeleid door Dr.Ir. E. Meijles.
 6. Lesmateriaal delen en evalueren.
 7. Ontmoetingsdag.

NB: De volgorde van de bijeenkomsten is onder voorbehoud. Dit wordt definitief als de gastsprekers zijn vastgelegd.

Afsluiting

Elke deelnemer neemt actief deel aan de bijeenkomsten en levert een bijdrage aan het ontwikkelen van lesmateriaal. Aan het eind van de cursus wordt al het materiaal verzameld, gebundeld en gedeeld onder de deelnemers.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat wanneer ze aan minimaal 5 (van de 6) bijeenkomsten hebben deelgenomen. Daarnaast wordt van de deelnemers verwacht dat ze hebben bijgedragen aan het ontwikkelde lesmateriaal.

Studielast

36 uur zowel vakinhoudelijk als vakdidactisch:

 • 18 uur contacttijd (2 uur vakinhoudelijk, 16 uur vakdidactisch)
 • 18 uur voorbereidingstijd per bijeenkomst en het ontwikkelen en uitproberen van lesmateriaal (vakdidactisch).

Data, tijden en plaats

De bijeenkomsten vinden plaats op maandag- of woensdagmiddag van 14:30-17.30.

 1. Maandag 17 september 2018
 2. Woensdag 17 oktober 2018
 3. Maandag 19 november 2018
 4. Woensdag 6 februari 2019
 5. Maandag 11 maart 2019
 6. Woensdag 17 april 2019

Daarnaast krijgen deelnemers ook toegang tot de jaarlijkse aardrijkskundedocenten ontmoetingsdag. Deze bijeenkomst vindt waarschijnlijk eind januari 2019 plaats op een vrijdag.

Tarief

Per deelnemer € 350,- inclusief btw en toegang tot de Aardrijkskundedocenten ontmoetingsdag (januari 2019).

Aangezien we samen lesmateriaal gaan ontwikkelen wordt de deelnemers aangeraden om aan de hele PLG (6 bijeenkomsten) deel te nemen.

Deelnemers kunnen zich ook voor losse bijeenkomsten inschrijven. Zij ontvangen in dat geval geen certificaat. De prijs per bijeenkomst bedraagt dan €75,-.

De Klavertje 4-aanbieding blijft van kracht: de 4e vakcollega van een school mag gratis deelnemen.

PLG-leiding en informatie

De PLG wordt geleid door Emiel Mulder. Voor meer informatie kunt u hem mailen: g.e.mulder@rug.nl

Annuleringsvoorwaarden 2018-2019

Mocht u na inschrijving onverhoopt toch niet kunnen deelnemen, dan dient u dit te melden bij Sindy Steenhuis (e-mail: vakdidactieknoord@rug.nl). U kunt dan meteen de naam van een vervanger doorgeven. Dit kan tot en met 9 september 2018.

Bij algehele annulering tot en met 26 augustus brengen wij u € 25,- administratiekosten in rekening. Bij algehele annulering tussen 27 augustus en 9 september 2018 brengen we u de helft van de kosten in rekening. Vanaf 10 september 2018 zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.

Tijdens de looptijd van de PLG kan bij verhindering van een deelnemer een collega/vervanger aan een bijeenkomst deelnemen.

Annulering door de Lerarenopleiding/Expertisecentrum Vakdidactiek Noord is mogelijk bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. Uiteraard retourneren wij dan uw betaling.

De aanmelding voor studiejaar 2018-2019 is gesloten.
Laatst gewijzigd:27 augustus 2018 13:19