Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's Nederlandse studenten Finances Collegegeld bacheloropleiding Betalen

Machtiging voor eenmalige of gespreide inning

Lees de voorwaarden voor het betalen per machtiging goed door voordat je een machtiging afgeeft. De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • Je kunt tijdens de looptijd van de betalingsregeling de machtiging niet intrekken.
 • Je kunt alleen gebruik maken van een bankrekeningnummer binnen het SEPA gebied en deze rekening mag gedurende de looptijd niet worden opgeheven.
 • Je moet er voor zorgen dat er voldoende saldo op je rekening staat.
Voorwaarden betaling per machtiging

Voorwaarden betaling per machtiging

 1. Door ondertekening van de machtiging verklaar ik, dat het collegegeld aan de Rijksuniversiteit Groningen wordt betaald door middel van een eenmalige onherroepelijke incassomachtiging (ineens of in termijnen).
 2. Intrekking van de machtiging ontheft je niet van je betalingsverplichting.
 3. Je dient gebruik te maken van een Europees SEPA-proof bankrekeningnummer (geen spaarrekening). De rekening mag niet worden opgeheven alvorens de laatste termijn is voldaan. Indien je bij het verstrekken van deze machtiging een rekeningnummer opgeeft dat geblokkeerd is of wordt voor incasso's van de RUG, of indien het rekeningnummer anderszins onjuist is, moet je een nieuw rekeningnummer opgeven dan wel het resterende bedrag in één keer betalen.
 4. Je dient zorg te dragen voor voldoende tegoed op de bankrekening.
 5. De inningsdata staan vermeld bij de door jou aangekruiste betaalwijze. Voorafgaand aan iedere incasso ontvang je bericht waarin je wordt geïnformeerd over de exacte datum van de incasso.
 6. Indien je de machtiging ondertekent, ga je een betalingsverplichting aan voor het verschuldigde bedrag. Deze verplichting kan niet ongedaan worden gemaakt. Indien je zelf niet de rekeninghouder bent geef je toestemming aan de rekeninghouder om namens jou het collegegeld/de vergoeding te betalen. Je blijft echter zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de betalingsverplichting.
 7. Indien er wijzigingen zijn in jouw inschrijving die van invloed zijn op de hoogte van jouw collegegeld/vergoeding, dan geef je na ondertekening automatisch goedkeuring voor het innen van het aangepaste collegegeld-/vergoedingstarief. In het geval het bedrag hoger wordt, ontvang je hier middels mail mededeling van.
 8. Wanneer de rekeninghouder het niet eens is met deze afschrijving dan kan de rekeninghouder deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden. Bovendien kun je contact opnemen met Studenten Informatie & Administratie.
  N.B.: Terugboeking van het collegegeld ontsluit je niet van je betalingsverplichting.

Gevolgen niet betalen collegegeld

 1. Indien voor de betaling van het collegegeld / de vergoeding een machtiging tot incasso is gegeven en een (termijn)bedrag niet kan worden geïnd, wordt bij betalingsachterstand een termijn gesteld waarbinnen het verschuldigde (termijn)bedrag moet zijn voldaan.
 2. Indien een bedrag niet kan worden geïncasseerd, wordt de student het gebruik van de universitaire (ICT)faciliteiten ontzegd.
 3. Indien een bedrag niet kan worden geïnd en de student deze niet binnen de door ons gestelde termijn zoals bedoeld in punt 1 heeft voldaan dan is het resterende collegegeld/de resterende vergoeding in één keer opeisbaar.
 4. Een betaling wordt toegerekend aan de langst openstaande vordering van het collegegeld/de vergoeding.
 5. Incassokosten zijn voor rekening van de student.
 6. Indien er in een studiejaar een (termijn)bedrag niet tijdig is of (termijn)bedragen niet tijdig zijn betaald, kan het College van Bestuur besluiten dat in een volgend studiejaar het collegegeld/de vergoeding niet via een machtiging mag worden betaald.
 7. Indien aan het einde van een studiejaar (31 augustus) het collegegeld/de vergoeding of een gedeelte daarvan niet is voldaan, wordt niet eerder tot inschrijving voor een volgend studiejaar overgegaan dan nadat het nog openstaande bedrag aan collegegeld/vergoeding (inclusief eventuele kosten deurwaarder) zijn voldaan en het collegegeld/de vergoeding voor het studiejaar waarvoor de student zich wenst in te schrijven in één keer is voldaan.
 8. Indien niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan kan op grond van artikel 24, lid 2, van de Regeling Inschrijving en Collegegeld de inschrijving door de RUG worden beëindigd.

Beëindiging inschrijving (geldt niet voor vergoeding)

Indien in de loop van het studiejaar de inschrijving wordt beëindigd (bijvoorbeeld vanwege afstuderen) en restitutie van het collegegeld wordt aangevraagd, geldt het volgende: de administratieve afhandelingsperiode kan 2 maanden duren; dit kan betekenen dat als het collegegeld in termijnen wordt voldaan, minimaal nog 1 termijn collegegeld van de rekening kan worden afgeschreven. Uiteraard wordt dit bedrag wel verrekend met het uiteindelijke restitutiebedrag.

Maak kopie van het formulier

Raadpleeg voor de volledige regels voor inschrijving en collegegeld de Regeling Inschrijving en Collegegeld.

Verschillende soorten machtigingen

Digitale machtiging

Met een digitale machtiging geef je via Studielink de Rijksuniversiteit Groningen toestemming om het collegegeld te incasseren van je bankrekening.

Uitleg procedure

In het Stappenplan Digitale (incasso)machtiging wordt uitgelegd hoe je via Studielink een digitale machtiging kunt afgeven.

Digitaal Incasso Machtiging (DIM)

Met een digitale incassomachtiging geef je via de betaalomgeving van je bank toestemming aan de Rijksuniversiteit Groningen om het collegegeld te incasseren van je bankrekening. Het afgeven van een DIM werkt net als iDEAL.

Uitleg procedure

In het Stappenplan Digitale (incasso)machtiging wordt uitgelegd hoe je via Studielink een DIM kunt afgeven.

Gevolgen onvoldoende saldo op rekening

Je ontvangt voor elke inningsdatum een herinneringsmail met het verzoek om voor voldoende saldo te zorgen. Mocht er op de inningsdatum toch onvoldoende saldo op je rekening staan, dan gebeurt het volgende:

Blokkeren betaling

Je bank blokkeert de betaling, waardoor de Rijksuniversiteit Groningen je collegegeld niet via de automatische incasso kan innen.

Extra betaalmogelijkheid via Tikkie

Heb je een Nederlandse bankrekening en is je 06-nummer bekend bij de RUG? Dan ontvangt je een sms met een betaallink (Tikkie). Via deze link kun je (een deel van) het collegegeld alsnog betalen. Doe dit meteen, dan wordt je RUG-account niet geblokkeerd.

Blokkeren RUG account

Je ontvangt een brief van RUG. Hierin staat:

 • dat je RUG account per omgaande wordt geblokkeerd. Je wordt uitgesloten van:
  • NESTOR en de mailfaciliteiten
  • bibliotheekgebruik
  • (inschrijven) voor tentamens
 • hoe je het collegegeld kunt betalen. Dit kan door:

  Als je (het termijn van) je collegegeld voor de genoemde deadline betaalt, wordt je RUG account uiterlijk de volgende dag gedeblokkeerd. Behalve als je het collegegeld hebt overgemaakt. Je RUG account wordt dan pas gedeblokkeerd als de RUG het bewijs van je betaling heeft gekregen. In extreme gevallen kan dit tien dagen duren.

Inschakelen incassobureau

Als je na het verstrijken van de deadline nog niet hebt betaald, ontvang je opnieuw een brief van de Rijksuniversiteit Groningen met de mededeling dat je officieel ingebreke bent gesteld. Je hebt dan nog één kans om het collegegeld voor een bepaalde datum te betalen door het bedrag te pinnen bij Studenten Informatie & Administratie of contant te voldoen bij de universitaire kas. Als je dit niet doet, wordt er een incassobureau ingeschakeld. Je moet het verschuldigde collegegeld dan in één keer betalen en daarnaast moet je ook nog de kosten van de incasso betalen. Deze kosten zijn vrij hoog. En een volgend jaar kun je niet meer per machtiging betalen.

Andere oorzaken blokkeren betaling

Soms kan de Rijksuniversiteit Groningen het bedrag niet innen ondanks dat er voldoende saldo op je bankrekening staat. Dit kan de volgende oorzaken hebben:

 • de bank heeft je bankaccount geblokkeerd.
 • de naam en het rekeningnummer komen niet overeen.
 • je hebt een verkeerd rekeningnummer opgegeven.

Neem zo snel mogelijk contact op met je bank.

Gevolgen uitschrijven

Wat gebeurt er als ik me tijdens het studiejaar uitschrijf?

Als je je gedurende het studiejaar via Studielink uitschrijft, ontvang je een e-mailbericht als je recht hebt op restitutie van het collegegeld.

De administratieve afhandelingsperiode van uitschrijven op grond van afstuderen duurt minimaal twee maanden. Het kan gebeuren dat er tijdens deze periode nog minimaal één termijn van je rekening wordt afgeschreven. Het bedrag wordt uiteraard verrekend met het uiteindelijke restitutiebedrag.

Meer informatie

Regeling Inschrijving en Collegegeld RUG

In de 'Regeling Inschrijving en Collegegeld RUG' vind je de (wettelijke) bepalingen voor de inschrijving en het collegegeld aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het reglement is gebaseerd op de 'Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek' (WHW).

Vragen? Neem contact op met Studenten Informatie & Administratie

Neem voor meer informatie contact op met Studenten Informatie & Administratie.

Laatst gewijzigd:28 juli 2021 12:37