Skip to ContentSkip to Navigation
About us Campus Fryslân

Vacature Decaan Faculteit Campus Fryslân

03 oktober 2018

Organisatie

Bij de Rijksuniversiteit Groningen/faculteit Campus Fryslân (RUG/CF) ontstaat, vanwege de benoeming van de huidige decaan tot voorzitter van het College van Bestuur, per 1 oktober 2018 een vacature voor decaan van de faculteit. Campus Fryslân is sinds 1 januari 2016 de nevenvestiging van de RUG in Leeuwarden. Als 11e faculteit van de RUG kent Campus Fryslân met ingang van 2018/2019 een brede Engelstalige bachelor Global Responsibility and Leadership in het University College Fryslân. Daarnaast worden er inmiddels vier masterprogramma’s in Leeuwarden aangeboden, deels in samenwerking met een faculteit in Groningen. In totaal gaat het nu om ca. 100 studenten. De ambitie is om dat aantal de komende jaren fors uit te breiden.

De Faculteit Campus Fryslân telt momenteel vier leerstoelen en ca. 15 promovendi. De laatsten zijn binnen de Graduate School werkzaam op een van de vier flagships, die mede geënt zijn op de Friese Kennisagenda. Provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden ondersteunen RUG/CF met een forse subsidie voor ontwikkel- en aanloopkosten.

De Faculteit Campus Fryslân bestrijkt verschillende wetenschapsgebieden en is gericht op de interdisciplinaire bestudering van wetenschappelijke vraagstukken samenhangend met maatschappelijke en economische thema’s die relevant zijn voor de noordelijke regio. Kernfilosofie van RUG/CF is: interdisciplinaire global challenges verbinden met deze regionale thematieken (local solutions). De VN-doelen voor Duurzame Ontwikkeling vormen daarbij een belangrijke inspiratiebron.

De opbouw van de staf van de faculteit Campus Fryslân krijgt momenteel volop gestalte. Het huidige team van ca. 25 medewerkers (wp en obp) en 15 promovendi zal de komende tijd nog groeien, wanneer het totale onderwijs- en onderzoekprogramma verder wordt uitgebreid en het aantal studenten toeneemt. De afgelopen drie jaar is de basis van Campus Fryslân gerealiseerd. De aantredende decaan van de faculteit bouwt hierop voort en geeft, binnen de kaders van de instellingsstrategie, richting aan de verdere wetenschappelijke en maatschappelijke positionering en ontwikkeling van de faculteit Campus Fryslân als nevenvestiging van de RUG.

Functieomschrijving

Als decaan geeft u als voorzitter van het faculteitsbestuur leiding en sturing aan het onderwijs, het onderzoek en de outreach van de Faculteit Campus Fryslân. Het faculteitsbestuur bestaat, naast de decaan momenteel uit een portefeuillehouder middelen. Er is sprake van collegiaal bestuur, waarbij de decaan de eerste vertegenwoordiger van de faculteit is in het interne en externe bestuurlijke netwerk en eindverantwoordelijke voor een doelmatige en solide facultaire organisatie. De decaan is nauw betrokken bij internationalisering en valorisatie, twee terreinen waarop RUG/CF een actief beleid voert.

U zoekt actief de samenwerking met de medezeggenschap. Als decaan bent u lid van het College van Decanen onder voorzitterschap van de Rector Magnificus, waarin u een adviserende rol hebt op universiteit-brede aangelegenheden.

Gelet op de omvang van de faculteit beschikt de decaan over de ruimte om ook een aantal taken in onderwijs/onderzoek op zich te nemen.

Functie-eisen

 • u bent hoogleraar in één van de vakgebieden die door RUG/CF worden bestreken. U verstevigt het wetenschappelijk profiel van de faculteit. U weet onderzoekers te bewegen om over de grenzen van de eigen discipline heen te kijken
 • u hebt grondige kennis van, en een heldere visie op, de positionering en ontwikkeling van RUG/CF in de komende jaren
 • uw visie op het onderwijs is overtuigend en u weet onderwijsvernieuwingen tot stand te brengen, vanuit eigen didactische kennis en ervaring
 • u beschikt aantoonbaar over de politiek-bestuurlijke capaciteiten om effectief te opereren binnen de universitaire organisatie en daarbuiten
 • u bent in staat de externe positionering van de faculteit te versterken, vanuit een goed netwerk binnen de nationale en internationale wetenschap en andere maatschappelijke sectoren
 • u hebt affiniteit met de regio en bent bekend met de relevante stakeholders van RUG/CF, in de regio en elders
 • u werkt vanuit een open, verbindende en enthousiasmerende bestuursstijl. U beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend.

Arbeidsvoorwaarden

De decaan wordt benoemd voor een periode van in principe vier jaar met daarna mogelijk een herbenoeming. De decaan wordt of blijft als hoogleraar (0,8-1,0 fte aangesteld door het CvB voor onbepaalde tijd met het daarbij behorende salaris en krijgt daarnaast een bestuurstoelage voor de rol als decaan (15% van schaal 18 max). Adequate opleidingsfaciliteiten en ondersteuning behoren tot de mogelijkheden.

De benoeming gaat zo spoedig mogelijk in.

Solliciteren
U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 15.10.2018 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

 • Drs. P. Bouma, portefeuillehouder middelen Faculteit Campus Fryslân, 058-2882132.

Bovenstaand(e) e-mail adres(sen) gelieve niet te gebruiken voor het reageren op de vacatures.

Laatst gewijzigd:28 januari 2020 08:24

Meer nieuws

 • 04 juli 2022

  Onderzoek naar de toerist als Antarctisch ambassadeur

  Dr. Annette Scheepstra van het Arctisch Centrum van de RUG, onderdeel van de Faculteit der Letteren, gaat onderzoek doen naar toerisme op Antarctica en de toerist als Antarctisch ambassadeur. Zij krijgt hiervoor financiële steun van 1 miljoen euro...

 • 12 mei 2022

  KNAW benoemt twee hoogleraren RUG tot lid

  Maria Loi en Dirk Slotboom van de Faculteit Science and Engineering zijn door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) benoemd tot lid.

 • 15 maart 2022

  Vici-beurzen voor drie RUG-onderzoekers

  De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan drie RUG-onderzoekers een Vici-financiering van maximaal 1.5 miljoen euro toegekend. Prof. dr. J.W. Romeijn, prof. dr. S. Hoekstra en prof. dr. K.I. Caputi kunnen hiermee...