Skip to ContentSkip to Navigation
About us Campus Fryslân

Netwerk essentieel voor Friese circulaire economie

19 maart 2019

Friese versie

Friese bedrijven willen wel, maar de drempel is vaak nog hoog om aan de slag te gaan met circulair ondernemen. Dit blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân, in opdracht van de provincie Fryslân. Ook blijkt dat voor de koplopers hun netwerk essentieel is. De provincie heeft grote ambities als het gaat om circulaire economie, in 2025 wil Fryslân in de top 3 van circulaire regio’s van Europa staan. Om die ambitie waar te maken, is het bedrijfsleven nodig.

RUG/Campus Fryslân
RUG/Campus Fryslân

In een circulaire economie worden producten en grondstoffen maximaal (her)gebruikt om zo weinig mogelijk waarde te vernietigen. Dankzij de Vereniging Circulair Friesland is steeds meer duidelijk over wat er in Fryslân al gebeurt, maar dit beeld is nog niet compleet. Hoe staat de provincie er voor? Willen ondernemers wel meedoen? Wat doen ze al? De provincie vroeg daarom aan RUG/Campus Fryslân om hier onderzoek naar te doen. Een kleine 700 Friese bedrijven vulden de enquête in.

Gedeputeerde Sander de Rouwe: “Wij zijn blij met deze nulmeting. Het onderzoek laat ons zien dat bedrijven wel willen, maar nog niet doen. Dit sterkt ons in onze lijn van doen, leren en vertellen. Er is brood te verdienen in een circulaire economie. Veel van onze bedrijven weten nog niet hoe, maar zijn wel positief.”

Professor Gjalt de Jong: “Het Friese MKB heeft uitstekende financiële prestaties en is positief over de circulaire economie. Er zijn duidelijk koplopers die de circulaire economie al op verschillende manieren in hun bedrijfsvoering toepassen, vooral in de landbouw, groothandel en de industrie - juist sectoren die in Friesland belangrijk zijn. Dit onderzoek geeft inzicht in de mogelijkheden en uitdagingen van de circulaire economie in Fryslân en hoe hiermee om te gaan vanuit verschillende perspectieven.”

Rol van de provincie: netwerk en bewustwording
Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven die al bezig zijn met circulariteit, hier hun netwerk voor inzetten. Bedrijven die dit nog niet doen, zijn ook niet actief in de circulaire netwerken. Deelnemende ondernemers geven aan wel behoefte te hebben aan een netwerk en hier een rol van de provincie te zien. Provincie Fryslân brengt bedrijven met vragen over circulaire economie in contact met de Vereniging Circulaire Economie. Ook geven de deelnemende bedrijven aan een rol te zien voor de provincie in bewustwording van consumenten.


Netwurk essinsjeel foar Fryske sirkulêre ekonomy

Fryske bedriuwen wolle wol, mar drompel is faak noch heech om oan de slach te gean mei sirkulêr ûndernimmen. Dit blykt út ûndersyk fan de Ryksuniversiteit Grins / Campus Fryslân, yn opdracht fan de provinsje Fryslân. Ek blykt dat foar koprinners harren netwurk essinsjeel is. De provinsje hat grutte ambysjes as it giet om sirkulêre ekonomy, yn 2025 wol Fryslân yn de top 3 fan sirkulêre regio’s fan Europa stean. Om dy ambysje wier te meitsjen, is it bedriuwslibben nedich.

Yn in sirkulêre ekonomy wurde produkten en grûnstoffen op syn maksimaal (wer)brûkt om sa min mooglik wearde te ferneatigjen. Mei tank oan de Vereniging Circulair Friesland witte we al in soad oer wat der bart yn Fryslân, mar it bield is noch net kompleet. Hoe stiet Fryslân der foar? Wolle ûndernimmers wol meidwaan? Wat dogge hja al? De provinsje frege dêrom de RUG / Campus Fryslân om hjir ûndersyk nei te dwaan. In lytse 700 Fryske bedriuwen hawwe de enkête ynfolt.

Deputearre Sander de Rouwe: “Wy binne bliid mei dizze nul-mjitting. It ûndersyk lit ús sjen dat bedriuwen wol wolle, mar noch net dogge. Dit sterket ús yn ús oanpak fan ‘dwaan, leare en fertelle’. Der is bôle te fertsjinje yn in sirkulêre ekonomy. In soad fan ús bedriuwen witten noch net hoe, mar syn wol posityf.”

Professor Gjalt de Jong: “It Fryske bedriuwslibben hat goede finansjele prestaasjes en is posityf oer de sirkulêre ekonomy. Der binne dúdlik koprinners dy't de sirkulêre ekonomy al op ferskate manieren yn har bedriuwsfiering tapasse, benammen yn de lânbou, gruthannel en de yndustry - krekt sektoaren dy't yn Fryslân wichtich binne. Dit ûndersyk jout ynsjoch yn de mooglikheden en útdagingen fan de sirkulêre ekonomy yn Fryslân en hoe hjirmei om te gean út ferskate perspektiven.”

Rol fan de provinsje: netwurk en bewustwurding
Ut it ûndersyk blykt dat bedriuwen dy al dwaande binne mei sirkulêrens, hjir harren netwurk foar ynsette. Bedriuwen dy dit noch net dogge, binne ek net aktyf yn de sirkulêre netwurken. Dielnimmende ûndernimmers jouwe oan dat sy hjir in rol foar de provinsje sjogge, in sa’n netwurk te fasilitearjen. Provinsje Fryslân bringt disse bedriuwen mei fragen oer sirkulêre ekonomy yn kontakt mei de Vereniging Circulair Friesland. Ek sjogge dielnimmende bedriuwen in rol foar de provinsje om te soargen foar mear bewustwurding by konsuminten.


Laatst gewijzigd:20 maart 2019 12:05

Meer nieuws

 • 04 juli 2022

  Onderzoek naar de toerist als Antarctisch ambassadeur

  Dr. Annette Scheepstra van het Arctisch Centrum van de RUG, onderdeel van de Faculteit der Letteren, gaat onderzoek doen naar toerisme op Antarctica en de toerist als Antarctisch ambassadeur. Zij krijgt hiervoor financiële steun van 1 miljoen euro...

 • 12 mei 2022

  KNAW benoemt twee hoogleraren RUG tot lid

  Maria Loi en Dirk Slotboom van de Faculteit Science and Engineering zijn door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) benoemd tot lid.

 • 15 maart 2022

  Vici-beurzen voor drie RUG-onderzoekers

  De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan drie RUG-onderzoekers een Vici-financiering van maximaal 1.5 miljoen euro toegekend. Prof. dr. J.W. Romeijn, prof. dr. S. Hoekstra en prof. dr. K.I. Caputi kunnen hiermee...