Skip to ContentSkip to Navigation
About us Campus Fryslân

RUG/Campus Fryslân blikt terug en kijkt vooruit

01 juli 2020

In november 2016 gaf toenmalig minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker haar goedkeuring aan de oprichting van Campus Fryslân als onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen. Met de start van twee eigen opleidingen in 2018 mag Campus Fryslân zich officieel een faculteit noemen. Nu, twee jaar later is het een mooi moment om terug te blikken en vooruit te kijken.

Onderwijs en onderzoek, toegespitst op thema’s die belangrijk zijn voor de Friese regio met een koppeling tussen globale thema’s en lokale oplossingen, is een belangrijk uitgangspunt van RUG/Campus Fryslân. Partnerschappen zorgen voor verbinding tussen het regionale, nationale en internationale. Vanaf de start van RUG/CF tot en met februari 2020 zijn er 174 wetenschappelijke publicaties uitgebracht en circa 70 onderzoeksprojecten uitgevoerd. In totaal is er circa 1,6 miljoen euro aan onderzoeksgeld verworven. Inmiddels zijn er 34 promovendi aangesteld en dit aantal wordt de komende jaren verder uitgebreid tot 50. Campus Fryslân organiseert veel activiteiten voor een breed publiek waardoor jong en oud in contact komt met de wetenschap. Dit varieert van het Wetenschapscafé in het Oranje Bierhuis tot de Museum Universiteit en van Onderzoeksdagen tot een Campus Fryslân experience waarbij scholieren verschillende workshops volgen. In 2019 bezochten een kleine 3.000 bezoekers een van de evenementen van Campus Fryslân.

Kwaliteit en studentenaantallen

Meteen na het eerste jaar krijgt de opleiding Global Responsibility & Leadership (University College Fryslân) het predicaat topopleiding toegekend. De Keuzegids heeft ervoor gekozen om dit jaar geen predicaten toe te kennen aan masteropleidingen en dat is jammer, want in de Nationale Studenten Enquête scoorde de opleiding Sustainable Entrepreneurship hoog genoeg om ook als topopleiding erkend te worden. De studentenaantallen van Sustainable Entrepreneurship lopen in lijn met de verwachting, de studentenaantallen van Global Responsibility & Leadership groeien gestaag, maar minder snel dan geprognotiseerd. De studentenaantallen van masteropleidingen aangeboden in Leeuwarden door andere RUG faculteiten, laten een fors lagere instroom zien dan in 2016 verwacht werd. Demografische en economische ontwikkelingen, maar bijvoorbeeld ook het nog erg onzekere effect van de coronacrisis op het aandeel internationale studenten, vragen om bijstelling van de studentenaantallen van circa 1000 naar 750 - 800 studenten. Dit aantal kan worden behaald als alle (nog te ontwikkelen) opleidingen in de markt zijn gezet en tot wasdom zijn gekomen en hangt daarmee samen met de ontwikkelsnelheid van opleidingen. Van andere University Colleges in Nederland weten we dat pas na het afstuderen van de eerste lichting een nieuwe opleiding haar naam definitief kan vestigen. Voor University College Fryslân is dat in 2021.

Ontwikkeling nieuwe opleidingen

De kwaliteit van de RUG/Campus Fryslân studies is hoog en studenten roemen de kleinschaligheid, het internationale karakter en de persoonlijke aandacht. Het ontwikkelen van nieuwe opleidingen is echter geen sinecure. Het opzetten van een opleiding is een kwestie van een lange adem en het verkrijgen van de daadwerkelijke goedkeuring van het Ministerie van Onderwijs is beslist niet meer zo vanzelfsprekend als vijf jaar geleden. Het ontwikkelen van nieuwe opleidingen die aansluiten op de Friese kennisagenda, waar een studenten- en arbeidsmarkt voor is, met voldoende ruimte binnen het bestaande opleidingsaanbod in Nederland en passend binnen het opleidingsportfolio van Campus Fryslân, blijkt de afgelopen jaren lastiger te zijn geworden. Dit sorteert effect op de snelheid waarmee Campus Fryslân nieuwe opleidingen in de markt kan zetten.

De veranderende omstandigheden vragen om een herziening van de strategie en in plaats van één bacheloropleiding en zeven masteropleidingen, ontwikkelt RUG/Campus Fryslân een tweede bacheloropleiding en zes masteropleidingen. Deze tweede bacheloropleiding, Data Science & Society, bouwt voort op de aanwezige IT-expertise in de regio en ondersteunt innovatie op dit vlak. Daarnaast treft Campus Fryslân voorbereidingen om ook voor volwassenen een aanbod te creëren in de vorm van academische cursussen en leergangen.

Universiteit van het Noorden en onderwijsvernieuwing

Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen steunt Campus Fryslân in de ontwikkeling en erkent het als een belangrijk onderdeel van de Universiteit van het Noorden, waarnaar de noordelijke kennisinstellingen streven en waarin zij nauw met elkaar samenwerken. RUG/Campus Fryslân is bij uitstek een ontmoetingsplaats voor verschillende stakeholders in het Noorden en daarbuiten en daarbij ook een broedplaats voor onderwijsvernieuwing. “Het CvB is enthousiast over de ideeën van Campus Fryslân op het gebied van Virtual Reality in het wetenschappelijk, hybride, onderwijs en stimuleert dat we hierin het voortouw nemen. Zo bewandelen we nieuwe wegen die de studie-ervaringen van studenten verder kunnen verrijken. Kortom: we zijn er nog niet, maar we zijn onderweg, met kwaliteit, innovatie en verbinding als ankerpunten!”, zegt Decaan prof. dr. Andrej Zwitter.

Laatst gewijzigd:01 juli 2020 09:06

Meer nieuws