Skip to ContentSkip to Navigation
About us Campus Fryslân Centre for Sustainable Entrepreneurship

Verslag seminar circulaire businessmodellen

01 december 2021

30 november 2021, Campus Fryslân, Leeuwarden

In Nederland wordt hard gewerkt aan het realiseren van een circulaire economie. In opdracht van het Ministerie van EZK is een praktijkgericht onderzoek uitgevoerd naar bestaande en toekomstige circulaire businessmodellen. Op dinsdag 30 november jongstleden, vond hierover op Campus Fryslân in De Beurs het digitale seminar Circulaire Businessmodellen plaats. Centraal stond de presentatie van de resultaten van het onderzoek naar bestaande en toekomstige circulaire businessmodellen. Deze resultaten worden gepubliceerd in een WhitePaper over de achtergronden van het onderzoek, én een QuickScan die op praktische wijze inspiratie geeft voor het ontwikkelen van een circulair businessmodel. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Circulaire businessmodel piramide

De ochtend begon met een korte impressie van Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen, door decaan Andrej Zwitter. Daarna heeft Matthéüs van de Pol, programmaleider Circulaire Maakindustrie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, een toelichting gegeven op het rijksoverheidbeleid gericht op circulariteit in de Nederlandse maakindustrie. Vervolgens gaf Sicco Huisman van Rabobank Friesland een doorkijk naar hoe de transitie naar een circulaire economie in de regio door hen ondersteund wordt met specifieke circulaire diensten. Dit werd gevolgd door een presentatie van de resultaten van het onderzoek naar bestaande en toekomstige circulaire businessmodellen. De uitkomsten hiervan werden weergegeven door Jan Jonker, emeritus-hoogleraar van de Radboud Universiteit Nijmegen. Timber Haaker, lector Saxion Hogescholen, deed verslag van de uitwerking van deze circulaire businessmodellen in een ondersteunende applicatie. De ochtend werd afgesloten met de digitale overhandiging van de QuickScan Circulaire Businessmodellen aan Wytske van der Mei, lid Managementteam Directie Topsectoren en Industriebeleid van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, door Niels Faber.

’s Middags is in vier parallelle workshops een verdieping gegeven aan het thema circulariteit. Matthéüs van de Pol is verder ingegaan op de inpassing van de in het onderzoek gevonden circulaire businessmodellen in de bredere visie van het ministerie. Fieke Grooters en Nick Boersma hebben in hun workshop circulair ontwerpen aan de hand van de CIRCO-aanpak met hun deelnemers verkend. Timber Haaker en Maerhaba Yishake gaven een overzicht van de verschillende online tools voor businessmodelleren die in het Saxion Business Model Lab beschikbaar zijn. Tenslotte hebben Niels Faber en Jan Jonker in hun workshop het gebruik van de QuickScan Circulaire Businessmodellen behandeld.

Met 154 aanmeldingen zagen we deze dag met vertrouwen tegemoet. Uiteindelijk hebben ongeveer 60 personen deelnemen. We kijken dan ook terug op een succesvolle dag waarop wetenschappelijk onderzoek en praktijk elkaar hebben kunnen treffen op het onderwerp circulaire businessmodellen. We vertrouwen erop dat de ontwikkelde QuickScan inspiratie geeft voor de verdere, praktische realisatie van de transitie naar een circulaire economie.

De resultaten van het onderzoek naar bestaande en toekomstige circulaire businessmodellen zal vanaf medio December 2021 beschikbaar komen.

Voor vragen: Niels Faber (n.r.faber rug.nl)

Laatst gewijzigd:10 december 2021 10:54

Meer nieuws