Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni Support research and education Scholarships and awards Groningen Scientific Excursion Foundation (GNEV)

How to apply for a grant

Wijze van aanvragen

De studieverenigingen krijgen rond de maanden september / oktober een oproep van de Stichting Groninger Natuurwetenschappelijke Excursievereniging om een subsidieverzoek in te dienen bij de secretaris.

De aanvraag moet vergezeld gaan van:

  1. Een toelichting omtrent doel en duur van de excursie, alsmede gevens betreffende het vermoede­lijke aantal deelnemers.
  2. De volledig ingevulde summary sheet behorende bij de nieuwe aanvraag.
  3. Een verslag van eventueel in het afgelopen jaar gehouden, door de vereniging gesubsidieerde excursies waarin tenminste voor elk der excursies datum, reisdoel, aantal deelnemers en een samenvatting van het bezichtigde voorkomen.
  4. De volledig ingevulde summary sheet behorende bij het verslag.

Uitsluitend binnenlandse excursies met een wetenschappelijk karakter, voor zover georganiseerd voor en door studenten uit de Faculty of Science and Engineering (voorheen de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen) van de Universiteit van Groningen komen voor subsidie in aanmerking. Excursies mogen geen onderdeel zijn van het reguliere studieprogramma.

Wijze van uitbetalen

De subsidietoewijzing is gebaseerd op het aantal georganiseerde student-dagen. Omstreeks januari wordt 50% van het voorlopig toegekende subsidiebedrag betaalbaar gesteld, de restuitkering volgt een jaar later nadat uit de ingeleverde verslagen en de summary sheet is gebleken dat de gesubsidieerde excursies ook daadwerkelijk hebben plaatsgevonden.

De grootte van de restuitkering wordt vastgesteld op basis van de procentuele realisatie van de in het voorgaande jaar ingediende aanvraag. Dit betekent dat het uiteindelijke subsidiebedrag zowel meer dan 100% van de oorspronkelijke, voorlopige toekenning kan bedragen, maar ook minder dan de voorlopige uitkering van 50%. In het laatste geval is de restuitkering uiteraard negatief en deze zal in mindering worden gebracht op het nieuwe, voor­lopige subsidiebedrag.

Niet uitgekeerde subsidies vloeien terug in de subsidiepot en doen mee in de eerstvolgende verdelingsronde.

Summary sheets

Deze formulieren zijn te downloaden vanaf de website:

Last modified:17 May 2023 11.54 a.m.
View this page in: Nederlands