Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWie zijn wij?Strategisch Plan 2015-2020Strategische doelen

Maatschappelijke impact

Huidige situatie

De universiteit is intrinsiek ingebed in de samenleving. Daarom werken we samen met de overheid, het bedrijfsleven en de samenleving om kennis te delen en nieuwe investeringen in onderzoek te genereren. Deze samenwerking heeft gedeeltelijk een regionale focus, omdat de universiteit het essentieel vindt de regio waarin ze is gevestigd te ondersteunen en te helpen ontwikkelen. Dat heeft de vorm van consultancy , publiek-private partnerschappen en een breed scala aan andere contracten en activiteiten die het creëren van kennis, het verspreiden van resultaten en maatschappelijke impact (patenten en licenties) mogelijk maken. De universiteit ondersteunt deze activiteiten met een lokale, nationale en internationale infrastructuur voor kennisoverdracht en technologie.

Het oplossen van belangrijke maatschappelijke kwesties speelt een steeds grotere rol in het universitaire toponderzoek. Daarom heeft de universiteit drie onderzoeksprioriteiten geformuleerd die aanzienlijke bijdragen moeten leveren aan de aanpak van deze kwesties. Dit zijn: Energy (het ondersteunen van de overgang naar een duurzame, groene samenleving), Healthy Ageing (gericht op onderzoek naar preventie, zorg en behandeling) en Sustainable Society (helpen bij het creëren en onderhouden van een evenwichtige samenleving).

Visie

Het realiseren van maatschappelijke impact is een essentiële verantwoordelijkheid van de universiteit. We dragen geavanceerde academische kennis over aan de samenleving om grote maatschappelijke problemen op te lossen zoals patiënt-specifieke medische behandeling, het realiseren van ‘smart’, leefbare steden en het creëren van een kringloopeconomie. We doen dit in respons op specifieke vragen uit de maatschappij of op eigen initiatief. Dit proces van kennisoverdracht of waardecreatie bestaat vooral uit het verspreiden van kennis. Daarnaast bieden we echter ook ondersteuning bij de omzetting van deze kennis in duurzame economische en maatschappelijke producten, processen, diensten en nieuwe zakelijke activiteiten.

De processen voor onderzoek, onderwijs en maatschappelijke impact bij de Rijksuniversiteit Groningen zijn nauw met elkaar verweven. Dat helpt ons de doelen op het gebied van maatschappelijke impact te realiseren. We controleren onderzoeksresultaten voortdurend op hun maatschappelijke impact en ons research-driven onderwijs leert studenten de problemen van de moderne samenleving op te lossen. Daarnaast werken studenten daadwerkelijk aan het oplossen van vragen uit de samenleving en leiden wij ze op om de ondernemers van morgen te zijn. De universiteit heeft contacten met de publieke sector en lokale, nationale en internationale bedrijven. Op alle niveaus en in alle disciplines werkt ze daarmee samen, hetgeen actief wordt aangemoedigd. Medewerkers en studenten ontwikkelen zo de ondernemende houding die nodig is om te voorzien in de behoeften van de samenleving.

Doel

Wij willen een actieve en substantiële bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, in het bijzonder die van Noord-Nederland, op basis van ons academisch onderzoek en onderwijs. Dat doen we met hulp van onze afgestudeerden, die kennis en vaardigheden inbrengen op de arbeidsmarkt en via onze samenwerking en interactie met externe partners op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

We bereiken ons doel door:

  • de ondernemende en maatschappelijk ondersteunende houding en vaardigheden van onze studenten en medewerkers te verbeteren;
  • de infrastructuur voor kennisoverdracht en het economisch valoriseren van kennis te optimaliseren;
  • de bijdrage aan de samenleving te vergroten door de impact van de onderzoeksprioriteiten (Energy, Healthy Ageing en Sustainable Society) te versterken;
  • de interactie en samenwerking met bedrijfsleven, ngo’s en lokale en nationale overheden te vergroten.

Strategie

Onze aanpak om de maatschappelijk ondersteunendevaardigheden van studenten te verbeteren is drieledig. Voor de opleidingen zullen vakken voor ondernemerschap worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Daarnaast betrekken we masterstudenten bij het oplossen van maatschappelijke kwesties en stimuleren we ondernemersactiviteiten voor en door studenten. Tevens moedigen we medewerkers aan een meer ondernemersgerichte houding aan te nemen door ondernemende en maatschappelijk ondersteunende initiatieven te ondersteunen en te belonen.

De huidige infrastructuur voor kennisoverdracht en kennisvalorisatie wordt verder geprofessionaliseerd om onze medewerkers en studenten goede ondersteuning te bieden. Het doel hierbij is de maatschappelijke impact te vergroten, meer externe onderzoekfinanciering binnen te halen en de identificatie en kapitalisatie van intellectueel eigendom te intensiveren.

We zullen de onderzoeksprioriteiten nader definiëren en zo specifieke sterke punten op het gebied van onderzoek op deze gebieden verduidelijken en daarmee de impact vergroten. Tegelijkertijd zullen we onze netwerken over de hele wereld onderhouden en uitbreiden door middel van nieuwe initiatieven, zoals internationale branch-campussen. Zo brengen we overheid, bedrijfsleven en andere kennispartners samen en realiseren we nieuwe publiek-private samenwerkingen gerelateerd aan onze onderzoeks-sterktes en prioriteiten.

Laatst gewijzigd:19 juli 2018 10:09
printView this page in: English