Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieWet- en regelgevingOnderwijsStudentenstatuut

Studentenstatuut

Het Studentenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van zowel studenten als de universiteit, gebaseerd op landelijke wet- en regelgeving (vooral op de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de WHW) en aangevuld met regelingen die specifiek van de RUG afkomstig zijn. De regelingen van de RUG zijn opgenomen in de bijlagen van het Studentenstatuut. Hiermee is het Studentenstatuut zelf geen rechtscheppend document, maar puur een beschrijving van de rechtspositie van studenten en de universiteit. Mocht er in het Studentenstatuut informatie staan die afwijkt van de wet- of regelgeving waar naar verwezen wordt, dan gaat de tekst van de betreffende wet- en regelgeving vóór de tekst uit het statuut.

Op grond van de wet dient het Studentenstatuut te bestaan uit twee delen: een instellingsspecifiek deel en een opleidingsspecifiek deel.

 • In het deel dat specifiek is vastgesteld voor de instelling worden de algemene rechten en plichten genoemd op het niveau van de gehele universitaire organisatie, zoals inschrijving en rechtsbescherming.
 • De delen die specifiek zijn vastgesteld voor de verschillende opleidingen beschrijven de rechten en plichten die gelden voor een opleiding. Dit deel van het statuut bestaat uit de Onderwijs- en Examenregeling (OER), de Regels en Richtlijnen voor de tentamens en examens en de overige regelingen en voorzieningen die door de opleidingen zijn getroffen. Je kunt het opleidingsdeel raadplegen bij de facultaire onderwijs- en examenadministratie en in de facultaire studiegidsen .

In het instellingsdeel van het Studentenstatuut worden de artikelen van wetten en regelingen niet letterlijk geciteerd, maar zo leesbaar mogelijk weergegeven. Bij de verschillende onderwerpen zijn links opgenomen naar de betreffende artikelen van de wet of regeling.

De regelingen in de bijlagen van het Studentenstatuut en de Onderwijs- en Examenregeling van je opleiding geven de meest precieze informatie over je rechten en plichten.

Bekendmaking

Alle studenten ontvangen aan het begin van het studiejaar een mail van het College van Bestuur waarin wordt gewezen op het statuut, op de vindplaats van het statuut op de website en de vermelding waar zij het Studentenstatuut kunnen inzien.

Geldigheid

Het Studentenstatuut geldt voor het studiejaar 2016-2017. Het instellingsdeel van het Studentenstatuut wordt jaarlijks, met instemming van de Universiteitsraad, door het College van Bestuur vastgesteld. Als het Statuut in strijd of tegenspraak is met wettelijke regels, dan gaan de wettelijke regels voor.

Download het Studentenstatuut 2016-2017 in PDF formaat

Inhoudsopgave studentenstatuut 2016-2017

Het studentenstatuut
 • Gebruik van het statuut
 • Informatiebronnen
Toelating
 • Toelating bacheloropleiding
 • Toelating masteropleiding
Inschrijving en beëindiging inschrijving
 • Rechten en plichten van de student
 • Collegegeld
Onderwijs
 • Onderwijsinrichting
 • Rechten van studenten
Examen en tentamens
 • Verkrijgen getuigschrift examen
 • Individuele regelingen
Stimuleringsbeleid Studentondernemers
Topsportbeleid RUG
Financiële ondersteuning
 • Studievertraging door overmacht
 • Bestuursfuncties en topsport
 • Overige financiële voorzieningen
Medezeggenschap en bestuursondersteuning
 • Universiteitsraad
 • Faculteitsraad
 • Opleidingscommissies
Gedragsregels
 • Huisregels
 • Bescherming persoonsgegevens
 • Weren van seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie
 • Arbeidsomstandigheden
 • Gebruik van universitaire computer- en netwerkfaciliteiten
Rechtsbescherming
 • Klachtrecht
 • Het College van Beroep voor de Examens
 • Bezwaar
 • Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs
Begrippen
Lijst van gebruikte afkortingen
Adressen centrale instanties
Bijlagen
Laatst gewijzigd:01 augustus 2016 15:18
printOok beschikbaar in het: English