Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieWet- en regelgevingAlgemeenVerzekeringen

WA en eigendommenverzekering

De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering dekt de schade die de universiteit lijdt omdat derden ons aanspreken op schade die zij hebben geleden en die volgens de wetgeving voor onze rekening komt. Voorwaarde is uiteraard dat de universiteit aansprakelijk is voor de schade. Dit zal dus in het algemeen het geval zijn als iemand namens de universiteit handelt en daarbij een fout begaat. Zo’n derde kan echter ook een werknemer zijn die de universiteit als werkgever aanspreekt omdat hij/zij schade of letsel heeft opgelopen tijdens het werk. Ook een student die bijv. tijdens een practicum letsel oploopt en meent dat de universiteit te kunnen verwijten kan een claim indienen. Omdat over deze verzekering de meeste vragen leven zal die hier het uitvoerigst worden behandeld.

Op wie is de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van toepassing?

De aansprakelijkheidsverzekering is op ieder van toepassing die namens de universiteit handelt. Dit zijn dus studenten, bursalen, personeel, stagiairs, uitzendkrachten en vrijwilligers. Dit geldt overal ter wereld. Dus als een student in het buitenland stage gaat lopen is hij/zij WA verzekerd. De verzekering geldt niet voor contractonderzoek/adviezen in de USA en Canada, vanwege de extreme claimcultuur aldaar.

Wat wordt gedekt?

De schade aan personen, aan goederen en vermogensschade worden gedekt. Wat dit laatste betreft dus ook schade als gevolg van 3e geldstroomcontracten, echter weer niet schade als gevolg van schending van octrooien. Er gelden wel eigen risico’s en maxima. Eigen risico voor schade aan personen is €15.000, aan zaken €2.500 en vermogensschade €2500. Het maximum per aanspraak is €2.500.000, echter voor vermogensschade €250.000. Het maximum per jaar is €5.000.000 en voor vermogensschade €500.000..

Als iemand door een derde wordt aangesproken op schadevergoeding dient dat onmiddellijk te worden gemeld bij de afdeling ABJZ t.a.v. mr. S.R. van Dijk, tel 363 5439. Ook als er iets is voorgevallen dat waarschijnlijk tot een aanspraak zal leiden is onmiddellijke melding geboden.

Wat wordt niet gedekt?

Men bedenke dat de WA verzekering geen schade dekt die men zelf lijdt. Dit is met name van belang bij dienstreizen (schade aan eigendommen alsmede ongevallen, met inbegrip van een eventuele repatriëring).

De universitaire eigendommenverzekering

Het gaat hier om schade wegens inbraak, brand e.d.. Het eigen risico is €100.000 per voorval. Boeken en museale collecties vallen buiten de verzekering.

De ongevallenverzekering voor BHV’ers

De verzekering dekt schade bij overlijden en blijvende invaliditeit. Het betreft zowel oefeningen, en de reis naar de oefenplek, als daadwerkelijke acties. Het maximum bij overlijden is €113.445 en bij blijvende invaliditeit €226.890. Elk jaar wordt doorgegeven om hoeveel BHV’ers het gaat. De AMD houdt dit bij.

Schade aan persoonlijke eigendommen tijdens verblijf in universitaire gebouwen

Personeel, studenten en bezoekers hebben recht op een schadevergoeding als zij binnen de universiteit aan hun persoonlijke bezittingen schade leiden. Mits de nodige voorzichtigheid in acht is genomen. Dus: fiets op slot, kleding en geld achter slot en grendel e.d.. De afwikkeling van deze regeling berust bij het Facilitair Bedrijf, bij mevrouw U.H. Kurkiewicz, tel. 363 5495.

Laatst gewijzigd:16 februari 2017 16:04
printView this page in: English