Skip to ContentSkip to Navigation
About us Medical Sciences Education Medicine Information for external relations Opleidingscommissie Geneeskunde
University Medical Center Groningen

Opleidingscommissie Geneeskunde

Iedere opleiding heeft een Opleidingscomissie (OC), waarvan het bestaan wettelijk is verankerd in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW, art. 9.18).

  • De OC is een onafhankelijke commissie die als medezeggenschapsorgaan optreedt en (on)gevraagd het bestuur van de opleiding adviseert over de kwaliteit van de opleiding.
  • De OC brengt advies uit over de onderwijs- en examenregeling (OER) en beoordeelt de wijze waarop de OER wordt uitgevoerd.

De OCG bewaakt de kwaliteit van het gehele geneeskundeonderwijs, dus zowel de inhoud (o.a. onderwijseenheden, eindtermen, etc.) als de logistiek (programmering onderwijseenheden, faciliteiten etc.) in de bachelor- alsook in de masteropleiding. De beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs en de naleving van de OER, gebeurt meestal aan de hand van de uitkomsten van onderwijsevaluaties. Structurele evaluaties worden uitgevoerd door de taakgroep kwaliteitszorg van het OWI. Daarnaast is het belangrijk dat de OCG geïnformeerd wordt en/of betrokken is bij alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding. Tenminste tweemaal per jaar vindt derhalve overleg plaats tussen de OCG prodecaan, maar ook met andere gremia en medewerkers zal de OCG contact onderhouden om goed inzicht krijgen op wat zich afspeelt binnen het onderwijs.

Laatst gewijzigd:05 juni 2019 07:00