Skip to ContentSkip to Navigation
ResearchSustainable SocietySocietal themesEarthquakes (in Dutch)

Critical review

VERSLAGEN EN BRIEVEN :

Vragen en antwoorden critical review over de regionale economie in Groningen

1. Wat is een critical review?

Als gevolg van de gaswinning zijn in Groningen een aantal complexe vraagstukken ontstaan. Vaak hebben die vraagstukken een maatschappelijke, een technische en een wetenschappelijke component. Onderzoekers, overheid, organisaties en burgers in het gebied hebben allemaal met deze vraagstukken te maken. Door de complexiteit is het onvermijdelijk dat er tegenstellingen en tegenstrijdigheden rondom deze vraagstukken ontstaan. Een critical review is een manier om verschillende betrokkenen over een specifiek onderwerp met elkaar in dialoog te laten treden en zo verschillende perspectieven en benaderingen inzichtelijk te maken. Doelen zijn een helder verslag van punten waarover consensus bestaat en waarover juist niet, uitleg over de redenen voor meningsverschillen en een advies voor de (nabije) toekomst. Een critical review brengt dus partijen bij elkaar en draagt bij aan de kennis over een lopend vraagstuk. Er worden zoveel mogelijk belanghebbenden uitgenodigd om deel te nemen.


2. Waar gaat deze critical review over?

De critical review gaat over de regionale economie in Groningen. De centrale vraagstelling luidt: Welke concrete maatregelen kunnen worden genomen om het aardbevingsgebied sociaal-economisch te versterken? Om antwoord te kunnen geven is een aantal deelvragen relevant, zoals: hoe groot is de sociaal-economische opgave in Groningen; Welke maatregelen zijn gewenst en waarom; Hoe verhouden deze voorstellen zich tot bestaande maatregelen en plannen?


3. Waarom wordt er een critical review georganiseerd?

De regionale economie van het aardbevingsgebied is niet krachtig. Het stoppen met de aardgasproductie zal bovendien mogelijk leiden tot een verlies aan banen. De overheid heeft daarom een Nationaal Programma voor het gebied gelanceerd, waarin ook veel aandacht wordt geschonken aan de sociaal-economische structuur van het aardbevingsgebied. Een goed moment om een open dialoog tussen wetenschap, beleid en praktijk te organiseren.

4. Wie organiseert de critical review?

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) de opdracht gegeven om een serie critical reviews te organiseren. De RUG vindt het van groot belang dat de organisatie onafhankelijk is. Daarvoor heeft de RUG een onafhankelijk voorzitter aangesteld, Prof. Dr. Wim Derksen. Hij leidt de critical review. De organisatie van de critical review is eveneens onafhankelijk en in handen van Mariëlle Gebben (MRLL ). De RUG bewaakt de inhoud en de kwaliteit van het proces en zorgt voor reflectie en evaluatie na afloop.

5. Wat is het verloop van de critical review?

De eerste fase van de dialoog bestaat uit verkenningen. Dit zijn drie groepsgesprekken, waarvoor we steeds twee wetenschappers, twee ambtenaren, twee personen uit het bedrijfsleven en twee bewoners uitnodigen. We stellen de centrale vraag en halen zo drie lijsten van concrete maatregelen en inzichten op.

Een open dialoog organiseren we op basis van de maatregelen en inzichten die we ophaalden tijdens de verkenningen. Tot maximaal 80 personen kunnen zich opgeven voor deze bijeenkomst. De bijeenkomst wordt dynamisch van karakter, met verschillende vormen die leiden tot dialoog en antwoorden op de centrale vraag.

Het eindresultaat is een verslag van de voorzitter en organisator met daarin een weergave van het doorlopen proces, de conclusies en een advies voor de toekomst. Dat verslag wordt gedeeld met alle deelnemers en samen met een reflectie en evaluatie door de RUG aangeboden aan de NCG.

6. Wat is de planning van de critical review?

De verkenningen plannen we op donderdag 22 en vrijdag 23 november. Drie weken later, op vrijdag 14 december, is de open dialoog. We streven ernaar om in de eerste helft van januari het verslag te delen met alle betrokkenen.

7. Is dit de enige critical review die wordt georganiseerd?

Begin 2017 vond een pilot plaats: een critical review over de ontwikkeling van de woningwaarde in het aardbevingsgebied. Het verslag van deze critical review is hier bovenaan de pagina te vinden, bij ‘Extra informatie’. Naar aanleiding van de pilot heeft de NCG de minister van Economische zaken per brief geïnformeerd. Deze brief is eveneens bovenaan de pagina te vinden. Naar aanleiding van de pilot en de brief heeft de NCG de RUG de opdracht gegeven om een reeks critical reviews te organiseren, over uiteenlopende relevante vraagstukken. Begin 2018 vond een critical review plaats over dreigings- en risicokaarten. Het verslag en bijbehorende reflectie zijn ook hierboven te vinden. De derde critical review ging over de waarde van erfgoed in Groningen. Het verslag van deze review is eveneens hierboven te vinden.

8. Kan ik deelnemen aan de critical review?

Hoe meer kennis en informatie, hoe beter de critical review. Iedereen die betrokken is bij het thema kan en mag deelnemen. U kunt uw interesse om deel te nemen kenbaar maken bij de organisator, Mariëlle Gebben, via review@mrll.nl . Ook als u nog vragen of opmerkingen heeft kunt u dit e-mailadres gebruiken. Wees welkom!

Laatst gewijzigd:24 april 2019 14:54