Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekSustainable Society - linking SSH research to societySustainable SocietyKADO - Kenniscentrum Aardbevingen en Duurzame Ontwikkeling

Critical review waarde van erfgoed

VERSLAGEN EN BRIEVEN :
-
Verslag CR1 over woningwaarde in het aardbevingsgebied (gepubliceerd op 2 maart 2017)
- Verslag CR2 over dreigings- en risicokaarten
- Reflectie op CR2
- Brief Hans Alders aan de minister van Economische zaken over Critical Review - Brief
- Overeenkomst met NCG - Brief
- Standpunten critical review waarde van erfgoed

Vragen en antwoorden critical review Waarde van Erfgoed in Groningen

1. Wat is een critical review?

Als gevolg van de gaswinning zijn in Groningen een aantal complexe vraagstukken ontstaan. Vaak hebben die vraagstukken een maatschappelijke, een technische en een wetenschappelijke component. Onderzoekers, overheid, organisaties en burgers in het gebied hebben allemaal met deze vraagstukken te maken. Door de complexiteit is het onvermijdelijk dat er tegenstellingen en tegenstrijdigheden rondom deze vraagstukken ontstaan. Een critical review is een manier om verschillende betrokkenen over een specifiek onderwerp met elkaar in dialoog te laten treden en zo verschillende perspectieven en benaderingen inzichtelijk te maken. Doelen zijn een helder verslag van punten waarover consensus bestaat en waarover juist niet, uitleg over de redenen voor meningsverschillen en een advies voor de (nabije) toekomst. Een critical review brengt dus partijen bij elkaar en draagt bij aan de kennis over een lopend vraagstuk. Er worden zoveel mogelijk belanghebbenden uitgenodigd om deel te nemen.

2. Waar gaat deze critical review over?
De critical review gaat over de waarde van erfgoed in het gaswinningsgebied. Alle vragen en standpunten met betrekking tot het bepalen van die waarde zijn relevant. Mogelijke deelvragen zijn: Wie bepaalt wat monumentale of beeldbepalende bebouwing is en volgens welke criteria? Wat kost het om het erfgoed te behouden? Op welke manier zijn burgers betrokken bij het behoud van erfgoed? Is het technisch mogelijk om het erfgoed te beschermen tegen aardbevingen ten gevolge van de gaswinning? De precieze inhoud van de critical review wordt gebaseerd op de inbreng van alle deelnemers.


3. Waarom wordt er een critical review over de waarde van erfgoed georganiseerd?

Als gevolg van de gaswinning zijn veel gebouwen in Groningen beschadigd of verzwakt. Die schade treft ook het culturele erfgoed. Er bestaat vrees dat erfgoed verloren gaat en dat het aangezicht van Groningen onherstelbare schade oploopt door de versterkingsopgave waar het gebied voor staat. Onlangs is door de overheid een miljoenenbedrag gereserveerd om het cultureel erfgoed te beschermen tegen de gaswinning in Groningen. Tegelijkertijd komt de versterking op gang en worden er keuzes gemaakt over slopen, herstellen of nieuwbouw. Het onderwerp is dus actueel en er is sprake van een complex maatschappelijk, wetenschappelijk en technisch vraagstuk. De waardebepaling van erfgoed leent zich derhalve uitstekend voor een critical review waarin onderzoekers, overheid, instellingen en bewoners hun standpunten en behoeften delen en er gezamenlijk wordt toegewerkt naar conclusies en advies.

4. Wie organiseert de critical review over de waarde van erfgoed?

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) de opdracht gegeven om een serie critical reviews te organiseren. De RUG vindt het van groot belang dat de organisatie onafhankelijk is. Daarvoor heeft de RUG een onafhankelijk voorzitter aangesteld, Prof. Dr. Wim Derksen. Hij leidt de critical review. De organisatie van de critical review is eveneens onafhankelijk en in handen van Mariëlle Gebben (MRLL ). De RUG bewaakt de inhoud en de kwaliteit van het proces en zorgt voor reflectie en evaluatie na afloop.

5. Wat is het verloop van de critical review over de waarde van erfgoed?

De voorzitter en de organisator lezen zich eerst in in het vraagstuk en maken een lijst van belanghebbenden. In april worden zoveel mogelijk belanghebbenden uitgenodigd zich aan te melden en de uitnodiging om deel te nemen te verspreiden. In mei vinden consultaties plaats. Er is eerst een maatschappelijke consultaties, waarin de voorzitter (maatschappelijke) instellingen en bewoners vraagt hun standpunten en vragen te delen. Daarna volgt een consultatie van relevante wetenschappers en onderzoekers, die tevens door de voorzitter worden gevraagd hun standpunten te delen en die de vragen vanuit de maatschappelijke consultatie krijgen voorgelegd. Op basis van alle vragen en standpunten uit de consultaties bereiden voorzitter en organisator een brede bijeenkomst voor, waarin alle partijen samenkomen en onder begeleiding met elkaar in dialoog treden. Tijdens die bijeenkomst wordt toegewerkt naar conclusies. Het eindresultaat is een verslag van de voorzitter en organisator met daarin een weergave van het doorlopen proces, de conclusies en een advies voor de toekomst. Dat verslag wordt gedeeld met alle deelnemers en samen met een reflectie en evaluatie door de RUG aangeboden aan de NCG.

6. Wat is de planning van de critical review?

In april worden belanghebbenden uitgenodigd. Op 30 mei vindt de consultatie van bewoners en instellingen plaats. Op 31 mei is vervolgens de consultatie van wetenschappers en onderzoekers. Op 29 juni is een brede bijeenkomst waar alle belanghebbenden voor worden uitgenodigd. In juli volgt het verslag van de voorzitter en de organisator, waarna de RUG zorgt voor een evaluatie en reflectie.

7. Is dit de enige critical review die wordt georganiseerd?

Begin 2017 vond een pilot plaats: een critical review over de ontwikkeling van de woningwaarde in het aardbevingsgebied. Het verslag van deze critical review is hier onderaan de pagina te vinden, bij ‘Extra informatie’. Naar aanleiding van de pilot heeft de NCG de minister van Economische zaken per brief geïnformeerd. Deze brief is eveneens onderaan de pagina te vinden. Naar aanleiding van de pilot en de brief heeft de NCG de RUG de opdracht gegeven om een reeks critical reviews te organiseren, over uiteenlopende relevante vraagstukken. Begin 2018 vond een critical review plaats over dreigings- en risicokaarten. Het verslag en bijbehorende reflectie zijn ook hieronder te vinden. De critical review over de waarde van erfgoed in Groningen is dus de derde in de reeks.

8. Kan ik deelnemen aan de critical review over erfgoed?

Hoe meer kennis en informatie, hoe beter de critical review. Iedereen die betrokken is bij het thema kan en mag deelnemen. De consultaties en de brede bijeenkomst worden zo ontworpen dat iedereen kan meedoen en dat iedere inbreng ertoe doet. De organisatie behoudt zich wel het recht voor om een maximaal aantal deelnemers te bepalen voor de openbare bijeenkomst in juni. U kunt uw interesse om deel te nemen kenbaar maken bij de organisator, Mariëlle Gebben, via review@mrll.nl. Ook als u nog vragen of opmerkingen heeft kunt u dit e-mailadres gebruiken. Wees welkom!

9. Wat is de uitkomst van de consultaties?
Op 30 mei vond de ‘maatschappelijke consultatie’ plaats in de Kerk van Klein Wetsinge. In zestien gesprekken deelden bewoners(-groepen) en (maatschappelijke) instellingen hun vragen en standpunten met betrekking tot de waarde van erfgoed in het gaswinningsgebied in Groningen. Een dag later was in Utrecht de ‘wetenschappelijke consultatie’. Aan een groep van twaalf inhoudelijk deskundigen werden eveneens standpunten gevraagd. Ook de meest opvallende zaken van de dag ervoor werden besproken.

Bovenaan deze pagina staat een pdf met daarin een overzicht van de inhoud van de gesprekken, onderverdeeld in vijf categorieën: Kennis en deskundigheid, Waardebepaling, Bescherming, Veiligheid en Economische waarde. Alle opmerkingen die in dat document staan genoemd zijn gedeeld door een of meerdere deelnemers. Het zijn nadrukkelijk geen conclusies; het zijn alle standpunten die op 30 en 31 mei naar voren kwamen. De inhoud van beide consultaties wordt gebruikt om de brede bijeenkomst op vrijdag 29 juni met alle deelnemers en overige geïnteresseerden voor te bereiden.


Laatst gewijzigd:11 juni 2018 15:52