Skip to ContentSkip to Navigation
Research Integrated Research on Energy, Environment and Society | IREES Future Planet Innovation (FPI) Projects

Policy Lab

Policy Lab 2018


Het overkoepelende thema van het Policy Lab van 2017-2018 was Hout in een veranderende samenleving. Er waren in totaal zes projectgroepen.


Kleine huizen, grote kansen?

Kernwoorden: Tiny Houses, Minimalisme, Hout, Levensstijl, Zelfvoorziening, Duurzaamheidsaspecten

Dit project heeft zich gericht op een aantal interessante duurzaamheidsvraagstukken waarin zowel de people-, als de profit-, als de planetaspecten zijn belicht. Gedurende dit proces zijn zaken zoals maatschappelijke interesse, financieringsmogelijkheden, technologische ontwikkelingen, gezondheids- en psychologische effecten met betrekking tot leven in Tiny Houses onder de loep genomen. Wat is nou echt de potentie van de Tiny Houses? Is het grootschalig implementeerbaar of betreft het een utopisch wereldbeeld?


Het Leeuwenhof: een strijd tegen eenzaamheid

Kernwoorden: Intergenerationele woongemeenschap – eenzaamheid – senioren – studenten – duurzaamheid – gemeente Groningen

In dit project is de potentie onderzocht van een intergenerationele duurzame woongemeenschap om eenzaamheid bij ouderen te bestrijden. Uit dit onderzoek is gebleken het samenwonen van studenten en ouderen een goede manier is om eenzaamheid te verminderen dan wel te voorkomen. Daarnaast is uit ons onderzoek gebleken dat het optimale inwoners aantal 42 is en bestaat uit 14 studenten en 28 ouderen. Naast de woningen is er een grote gemeenschappelijke ruimte, waar samen kan worden gekookt en gerecreëerd om de sociale cohesie binnen de woongemeenschap te versterken. Een ideale locatie van de gemeenschap is tussen Lewenborg en Noorddijk, deze locatie sluit aan bij de woonwensen van ouderen en studenten. Met dit project worden senioren op een duurzame manier oud en staan zij, met de hulp van studenten, weer met beide benen in de maatschappij.


De nieuwe Carolieweg

Kernwoorden: Winkelstraat, Klandizie, Beleving, Groen, Carolieweg, Bewustwording.

De klandizie van fysieke winkels wordt steeds minder door de mogelijkheid om online te shoppen. Een fysieke winkel onderscheidt zich van een online winkel met één belangrijk aspect: beleving. Het is zodoende van belang dat de winkelstraten aantrekkelijker worden en de beleving van de klanten verbeterd. Implementatie van groen kan de beleving verbeteren. Zo heeft groen een ethische meerwaarde heeft ten opzichte van andere materialen. Hiernaast helpt groen te ontspannen en kan het een educatief karakter hebben. In dit project is onderzoek gedaan naar een straat in Groningen die de volgende eigenschappen bevat: veel winkelleegstand, waar weinig groen en een goede bereikbaarheid. Hieruit kwam de Carolieweg naar voren. Voor deze straat is een ontwerp opgesteld waarin veel groen in de straat geïmplementeerd word, en waarbij de straat een informatiestraat zal worden. Het ontwerp is in theorie en visueel uitgewerkt. Door de implementatie van dit project zal de beleving en ook de klandizie in de winkelstraat verbeteren. De implementatie van groen brengt hiernaast ook twee andere voordelen met zich mee. Ten eerste, door groen te combineren met educatieve objecten worden voorbijgangers bewuster gemaakt over de klimaatveranderingen. Ten tweede worden er in de straat ook de positieve effecten van groen op de mens en op de natuur verbeterd.


Zernike Spreekt

Kernwoorden: burgerparticipatie, Zernike Campus, leefbaarheid, duurzaam, inspraak, ruimtelijke ordening

Er lopen duizenden studenten, onderzoekers en medewerkers rond op het Zernike. Zo veel mensen met ideeën, waarmee vooralsnog niks gedaan wordt. Want, wat blijkt: zowel sociaal als ruimtelijk is er een scheiding tussen de wensen en ideeën die de gebruikers voor het Zernike hebben, en de daadwerkelijke plannen die worden uitgestippeld door een stuurgroep met een aantal leden. Dit resulteert in een gebrek aan sociale en ruimtelijke duurzaamheid op de Zernike Campus. De verschillende instellingen op de campus hebben geen contact met elkaar en de leefbaarheid van de campus wordt erg laag bevonden. Dit project heeft als doel hier een verandering in te brengen door een brug te bouwen tussen gebruikers en eigenaren. Het plan van de gemeente Groningen en het plan van de wensen van de gebruikers, opgesteld door focusgroep en enquête, bouwen naar elkaar toe. Wij komen met een advies voor een vorm van burgerparticipatie en een gevisualiseerd ruimtelijk plan om de leefbaarheid, duurzaamheid en democratie van het Zernike te verbeteren.


Innovaties in de Houtketen

Kernwoorden: Hout, Innovaties, Opwaarderen, Cascaderen, Multifunctionele bossen, Keurmerken, productiebossen

De vraag naar hout in de Nederlandse samenleving zal in de komende jaren toenemen. Vooral met oog op de weg naar een biobased economy, het nieuwe klimaatakkoord en een streven naar een lagere CO2 uitstoot, biedt hout zichzelf als een unieke grondstof voor in de toekomst met meerdere voordelen. Het probleem is momenteel dat het bosareaal in Nederland afneemt, minder inlands hout wordt gebruikt en daardoor veel hout uit het buitenland wordt gehaald. Om de toekomst goed tegemoet te gaan zal er moeten worden gekeken naar mogelijke innovaties in de houtketen om duurzame oplossingen te bieden om het gebruik van inlands hout te optimaliseren. In dit project is gekeken naar vier innovaties in de houtketen die op dit moment spelen. Dit zijn: multifunctionele bossen, het opwaarderen van hout door chemische processen, het cascaderen van hout en toepassingen van keurmerken en labels in de houtketen. Deze innovaties zijn vergeleken op haalbaarheid, regionale toepasbaarheid, milieu-impact en concurrentiepositie.


De hort op: jongeren van hangen op de bank naar in het bos

Kernwoorden: jongeren, natuur, recreatie, sense of place, waardering

Steeds meer mensen wonen in de stad. Mensen komen minder buiten en ook steeds minder in de natuur. Veel mensen hebben niet door wat de natuur voor de mens betekent en nemen het voor lief. We verliezen onszelf steeds meer in social media en zitten de hele dag binnen. Ook komen welvaartsziekten als depressies en angststoornissen vaker voor. Vooral de groep van 16 tot en met 24 jaar komt weinig in de natuur. Ook is onder deze groep het minste draagvlak voor natuur. Maar wat opvallend is, is dat juist voor deze groep het minste wordt aangeboden qua activiteiten en evenementen in de natuur. Hoe is deze groep de natuur in te krijgen? Wat voor invloed heeft natuur op mensen? Wat zou er georganiseerd moeten worden om ze de natuur in te krijgen? Waarmee moet rekening gehouden worden bij de organisatie? Hoe wordt de natuur niet verstoord? En hoe worden jongeren geraakt?


Policy Lab 2017

Het overkoepelende thema van het Policy Lab van 2016-2017 was Water in de samenleving. Er waren in totaal drie projectgroepen.

De Hunze: Meanderen door de Stad

Het doel van het project is het analyseren van de voordelen van het plan van het Groninger Landschap om de rivier de Hunze terug te brengen in de stad Groningen. Deze voordelen kunnen worden ondergebracht onder de noemer "Ecosysteemdiensten". Dit hebben de studenten onderzocht door gesprekken met stakeholders te houden en literatuur te raadplegen.


Het Groningse Laagveengebied. Een duurzame inrichting als basis voor een volledige benutting van recreationele, ecologische en economische potentie van het Groningse Laagveengebied.

In dit rapport wordt gezocht naar een geïntegreerde gebruiksvorm en een manier om de samenhang van het Groningse laagveengebied zichtbaar te maken. Hierbij wordt in het project Laagveen gekeken naar de recreatieve mogelijkheden zoals fiets- wandel- en vaarroutes door het gehele gebied met aandacht voor de natuurhistorische aspecten van het landschap die het verhaal van het laagveengebied vertellen.


Wonen rondom water. Toekomstvisie op waterprojecten.

In dit rapport wordt de vraag beantwoord: Hoe kan er vorm worden gegeven aan een succesvol project waar wonen, werken en recreëren rondom water wordt gecombineerd?


Policy Lab 2016

Het overkoepelende thema van het Policy Lab van 2015-2016 was Duurzame Ommelanden. Tijdens het afsluitende symposium hebben verschillende tafeldiscussies plaatsgevonden, waaruit het Inspiratiekompas Toekomst Ommelanden is ontstaan. Er waren in totaal vier projectgroepen:


Drijvende zonnecellen: Zon op water

In dit project is gekeken naar de haalbaarheid van het plaatsen van een zonnepark op stilstaande wateren. Dit is gedaan vanuit PPP-perspectief waarbij belangrijke vraagstukken over ecologie, maatschappij en economie worden beantwoord.


Duurzame landbouw: Een duurzame toekomst voor de akkerbouw in de Ommelanden

In dit project zijn drie vormen van akkerbouw vergeleken: conventioneel, (grootschalig) biologisch en (kleinschalig) regionaal. Het doel is om een beeld te schetsen van hoe de akkerbouw in de Ommelanden er in het meest ideale scenario uit zou zien en hoe de transitie naar dit scenario plaats kan vinden.


Cultuurhistorie en leefbaarheid: De invloed van cultuurhistorie op de leefbaarheid van gemeente De Marne

Met als basis een rijke cultuurhistorie kampt de gemeente de Marne momenteel met demografische krimp wat een risico vormt voor de leefbaarheid. Burgerinitiatieven moeten uitkomst bieden. Aan de hand van verschillende cases worden in dit project mogelijkheden weergegeven vanuit een duurzaamheidsperspectief.


Building with nature: het Marconi-project

Het Marconi Buitendijks project in Delfzijl staat centraal in dit project. Het doel is om te kijken of het Marconi Buitendijks project werkt volgens het Building with Nature concept en of het project voldoet aan de duurzame ontwikkeling van het People, Planet, Profit model.


Inspiratiekompas Duurzame Ommelanden

De ideeën die zijn voortgekomen uit de verschillende tafeldiscussies, zijn door docenten van People, Planet, Profit en medewerkers van de Bèta-Wetenschapswinkel geanalyseerd. De resultaten van deze analyse zijn verwerkt in het zogenaamde Inspiratiekompas Toekomst Ommelanden.

Het inspiratiekompas is een manier om de resultaten van een vrije brainstorm te structureren. Het kompas toont 8 verschillende categorieën van vervolgacties. Deze vervolgacties hebben verschillende wetenschappelijke invalshoeken. De verschillende invalshoeken vullen elkaar aan en vormen samen een geheel. Hierdoor ontstaat een totaalbeeld van de uitdaging. In totaal zijn er vijf verschillende inspiratiekompassen gemaakt die weer input kunnen zijn voor vervolgprojecten.

  • Zonnecellen op water
  • Duurzame landbouw
  • Cultuurhistorie
  • Building with nature
  • Open categorie

Vervolg Policy Lab 2016

Hoe gaat het Policy Lab ‘Duurzame Ommelanden’ verder?

In 2016-2017 kiest de minor FPI een ander overkoepelend thema. Policy Lab projecten van 2015-2016 op het gebied van de Duurzame Ommelanden kunnen in andere onderwijsprogramma’s worden opgepakt. Bijvoorbeeld:


Contact:

The minor Future Planet Innovation and the Beta Science Shop remain interested in sustainability challenges. For multidisciplinary research, the various science shops of the university work together.

Please feel free to contact us at fpi rug.nl if you want to explore how you can contribute to the Policy Lab.

Laatst gewijzigd:02 juli 2020 15:15