Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Organization Departments Constitutional Law, Administrative Law and Public Administration De toekomst van de universele verzorgingsstaat

Over het project

over het project

De toekomst van de universele verzorgingsstaat: tussen de sociale bijstand en een gegarandeerd minimuminkomen

De sociale zekerheid levert een bijdrage aan de bescherming van kansarmen en het verkleinen van de kloof tussen kansarmen en kansrijken. Universele regelingen die uitgaan van lotsverbondenheid tussen alle groepen in de samenleving hebben hierbij een bijzondere functie. Voor ouderen is een voorbeeld van een dergelijke regeling de AOW, een sobere en eenvoudig uitvoerbare regeling met een brede basis: elke Nederlander krijgt er op enig moment mee te maken, zowel als betaler van premies als ontvanger van het pensioen.

In dit project wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor een breed en eenvoudig uitvoerbaar stelsel van minimale inkomensbescherming voor mensen in de leeftijd van de beroepsbevolking. Bij een dergelijk stelsel neemt inkomenssteun geleidelijk af naarmate men meer gaat verdienen. Periodes van (gedeeltelijke) werkloosheid en zorg kunnen worden overbrugd zonder grote inkomensschokken. Kan een dergelijk stelsel worden gerealiseerd door een fusie van een (meer) regelarme sociale bijstand met inkomensafhankelijke toeslagen? Hoe zou een dergelijk stelsel eruit kunnen zien?

Looptijd: 2018-2022

Financiering: Instituut GAK

Laatst gewijzigd:25 mei 2021 09:11